Article

Fiduciaire Actualiteiten

Overzicht percentages investeringsaftrek voor aanslagjaar 2017

 

Natuurlijke personen

KMO vennootschappen

Andere vennootschappen

Octrooien

13,5 %

13,5 % (1)

13,5 % (1)

Energiebesparende investeringen

13,5 %

13,5 %

13,5 %

Milieuvriendelijke investeringen onderzoek en ontwikkeling (‘O&O’)

13,5 %

13,5 % (1)

13,5 % (1)

Rookafzuig- of verluchtingssystemen

13,5 %

13,5 %

13,5 %

Beveiliging (beroepslokalen/bedrijfsvoertuigen)

20,5 %

20,5 %

-

Hergebruik van verpakkingen

-(7)

-(7)

3 %

Zeeschepen

-

30 %

30 %

Andere investeringen

8,0 % (6)

8,0 % (3)

 

Investeringen in digitale vaste activa (facturerings-, betalings,- en beveiligingssystemen)

13,5 % (5)

13,5 % (5)

-

Verhoogde gespreide aftrek groene investeringen onderzoek en ontwikkeling (‘O&O’) (6)

20,5 %

20,5 %

20,5 %

Gespreide aftrek andere investeringen

10,5 % (2)

-

-

Gespreide aftrek Investeringen in productiemiddelen van hoogtechnologische producten

20,5 % (4)

20,5 % (4)

20,5 % (4)

(1) Tenzij werd gekozen voor het terug betaalbaar belastingkrediet in plaats van de investeringsaftrek.

(2) Indien er op de eerste dag van het aan aanslagjaar 2017 verbonden belastbare tijdperk minder dan 20 werknemers tewerkgesteld waren.

(3) Deze aftrek is enkel van toepassing indien men onherroepelijk heeft verzaakt aan de aftrek voor risicokapitaal voor het lopende aanslagjaar (dus niet de overgedragen aftrek betreffende voorgaande aanslagjaren). Die aftrek wordt permanent. Er wordt verduidelijkt dat men verwijst naar artikel 15 § 1 tot 6 Wetboek Vennootschappen (de nieuw ingevoerde paragraaf 7 zal dus in een fiscale context niet toegepast worden). Deze investeringsaftrek geldt voor investeringen gedaan vanaf 1/1/2016.

(4) De aard en kenmerken van de activa (= productiemiddelen) die in aanmerking komen voor de nieuwe gespreide investeringsaftrek en van de hoogtechnologische producten die er uit voortkomen, moeten nog worden bepaald bij koninklijk besluit (art. 70 lid2 WIB92). De wet stelt als voorwaarden dat het moet gaan om “producten waarvan de productie nieuw is en dat deze producten rechtstreeks of onrechtstreeks verhoogde uitgaven in onderzoek en ontwikkeling toevoegen op het moment van de eerste serieproductie. Deze investeringsaftrek geldt voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2016.

(5) Bedoeld zijn investeringen in “digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie. De leverancier moet de conformiteit garanderen met een passende vermelding op de uitgereikte factuur of de bijlage er van. Artikel 49/1 §1 KB/WIB92 bevat de beschrijvende lijst van de in artikel 69 § 1 eerste lid 2° f WIB 92 bedoelde categorieën van digitale investeringen. Er wordt verduidelijkt dat men verwijst naar artikel 15 § 1 tot 6 Wetboek Vennootschappen (de nieuw ingevoerde paragraaf 7 zal dus in een fiscale context niet toegepast worden.) Deze investeringsaftrek is reeds van kracht sinds 01/01/2015 maar kan pas benut worden in aanslagjaar 2016.

(6) Deze investeringsaftrek geldt voor investeringen gedaan vanaf 1/1/2016.

(7) Investeringsaftrek voor andere investeringen is van toepassing

Did you find this useful?