actualiteiten

Article

Opbouw kapitaal via groepsverzekering / IPT niet zonder gevolg op vlak van erfbelasting

Fiduciaire Actualiteiten | Nieuwsbrief juli 2016

Een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT) zorgt voor een bijkomende aanvulling op het wettelijk pensioen en kan zowel voor werknemers als voor zelfstandige bedrijfsleiders worden afgesloten.

De gevolgen van het opbouwen van een kapitaal in een verzekering op het vlak van erfbelasting zijn echter niet altijd gekend. Op het ogenblik dat de groepsverzekering vervroegd wordt uitbetaald wegens overlijden van een zelfstandige bedrijfsleider, zal dit overlijdenskapitaal onderworpen zijn aan erfbelasting. In de meerderheid van de gevallen zal het kapitaal worden uitgekeerd aan de partner of aan de kinderen van de verzekerde. Voor een verzekerde met woonplaats in het Vlaams gewest zal het uitgekeerd nettobedrag belast worden volgens de tarieven die gelden voor de vererving van roerende goederen in rechte lijn (3% - 9% - 27%).

Indien men getrouwd is onder het stelsel van gemeenschap van goederen, zal de echtgen(o)t(e) in principe maar op de helft van het overlijdenskapitaal erfbelasting moeten betalen. Let wel, in het omgekeerde geval, indien de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde komt te overlijden, is deze laatste eveneens erfbelasting verschuldigd op de helft van de afkoopwaarde, ook al zal er in dat geval geen uitkering plaatsvinden.

De uitkering van een groepsverzekering van een werknemer aan de echtgenoot of aan de kinderen jonger dan 21 jaar is daarentegen volledig vrijgesteld van erfbelasting. Wettelijk samenwonenden zijn tot op heden nog niet gelijkgesteld en genieten niet van deze vrijstelling.

We adviseren om ook bij een groepsverzekering aandacht te besteden aan de begunstigingsclausule bij overlijden. Een wijziging van begunstigde(n) kan in sommige gevallen een reële besparing van erfbelasting inhouden. De verzekerde kan eveneens een successieverzekering afsluiten, om te vermijden dat zijn erfgenamen bij een vervroegde uitkering van de groepsverzekering voor een onaangename verrassing komen te staan. Op het moment van overlijden zal dan een bedrag worden uitgekeerd dat het geschatte successierisico (deels) zal dekken.

Jonas Brutin, jbrutin@deloitte.com

Did you find this useful?