actualiteiten

Article

Forfaitaire onkostenvergoedingen voor thuiswerk

Fiduciaire Actualiteiten | Nieuwsbrief juli 2016

​Werkgevers laten meer en meer toe dat hun werknemers van thuis uit werken. Hiertoe bestaan verschillende mogelijkheden. Meestal betreft het de 'klassieke' vorm van thuiswerk: de werknemer voert naast zijn fysieke aanwezigheid in de onderneming of op verplaatsing (klantenbezoek, prestaties op de werf) een deel van zijn werkzaamheden structureel en op regelmatige basis uit bij hem thuis. Daarnaast bestaan er evenwel ook twee statuten die een specifieke arbeidsovereenkomst vereisen: de huisarbeider, die vanuit zijn woonplaats of een andere door hem gekozen plaats arbeid verricht zonder rechtstreeks toezicht van zijn werkgever, en de telewerker.

De kosten verbonden aan de arbeidsprestaties thuis kunnen beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever (vrij van RSZ en belastingen) op voorwaarde dat de werkgever de werkelijkheid, het bedrag en het beroepsmatige karakter ervan kan aantonen. Slaagt hij er niet in dit bewijs te leveren, dan vindt een herkwalificatie naar loon plaats, waarop RSZ-bijdragen en belastingen verschuldigd zijn. Om de bewijslast voor de werkgever te vergemakkelijken, hanteert de RSZ echter bepaalde forfaits, zo ook voor de bureaukosten van thuiswerkers en huisarbeiders/telewerkers:

 

Daar waar de RSZ een kostenforfait vooropstelt, eist de fiscus steeds een bewijs van de werkelijke kosten. Enkel in het geval van telewerk worden de forfaits voor eigen PC en internet aanvaard.

  Toegelaten maandelijks bedrag: Dekking voor:
Thuiswerker 119,61 EUR Verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap,…
20 EUR Gebruik eigen PC werknemer
20 EUR Gebruik eigen internetverbinding werknemer
Telewerker en huisarbeider 10 % van het bruto maandloon beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties

 

Bovendien zijn deze forfaits niet plausibel voor werknemers die onder de arbeidsduurwetgeving vallen wanneer zij de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hen geldt bijna uitsluitend verrichten in de lokalen van de werkgever.

Anneleen Terryn, aterryn@deloitte.com

Did you find this useful?