zomerakkoord-2017

Article

Compenserende maatregelen

binnen het Zomerakkoord 2017

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2017

Omdat de hervorming budgetneutraal moet zijn, worden volgende maatregelen genomen om het lager belastingtarief te compenseren. Deze maatregelen worden ook gespreid over 2018 en 2020. Een overzicht van de belangrijkste zaken.

Vrijstelling van meerwaarden op aandelen

Deze wordt vanaf 2018 gekoppeld aan de voorwaarden die gelden voor DBI-aftrek. Er moet dus voldaan zijn aan de participatievoorwaarde uit het DBI-stelsel. Dit betekent dat de participatie minstens 10 % van het kapitaal moet bedragen of een aanschaffingswaarde van minstens 2,5 miljoen EUR moet hebben.

Concreet: kaderleden die met een managementvennootschap aandelen aanhouden in de onderneming waar ze werkzaam zijn, zullen geen belastingvrije exit kunnen realiseren, wanneer zij de grens van 2,5 miljoen EUR of 10 % niet bereiken. Het is aan te bevelen om te onderzoeken in hoeverre een vervroegde realisatie opportuun is.

Notionele interestaftrek (NIA)

Zal vanaf 2018 niet meer toegekend worden op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen, maar op basis van de gemiddelde aangroei van de afgelopen vijf jaar waardoor de aftrek nog weinig voorstelt, zo niet virtueel afgevoerd is.

Minimumwinstbelasting

Deze minimumwinstbelasting komt er vanaf 2018. Alle vennootschappen (kmo’s en niet-kmo’s) met een belastbare winst van meer dan 1 miljoen EUR mogen niet meer al hun fiscale aftrekken gebruiken om daarmee hun belastbare winst weg te werken. De vorige verliezen worden, samen met de NIA, overgedragen DBI-aftrekken en de overgedragen aftrek voor innovatie-inkomsten, in een korf gestopt die de maximale aftrek limiteert. De ‘korf’ bedraagt 1.000.000 EUR plus 70 % van het bedrag van die aftrekposten boven het miljoen. Dat wil dus zeggen dat tot 30 % van het aftrekbare bedrag niet effectief afgetrokken kan worden (maar nog wel kan worden overgedragen naar een volgend jaar) en dus een minimale belastbare basis vormt. Een uitzondering geldt voor starters (eerste 4 boekjaren).

Heeft uw vennootschap een belastbare basis vóór fiscale aftrekken van meer dan 1.000.000 EUR, is het interessant de fiscale positie van de vennootschap te bekijken.

Voorafbetalingen

De basisrentevoet die gebruikt wordt voor het bepalen van het percentage van de belastingvermeerdering wegens gebrek aan voorafbetalingen, zal vanaf 2018 worden verhoogd van 1 % naar 3 %. Startende ondernemingen zullen de eerste drie jaar worden vrijgesteld. Neem een vennootschap met een belastbare basis van 100.000 EUR die 4 voorafbetalingen van 5.000 EUR doet. De theoretische vermeerdering van het percentage wegens onvoldoende voorafbetalingen wordt verhoogd van 2,25 % naar 6,75 % (x 3). Dit geeft volgend resultaat.

  2017 2018
Belastbare basis
Verschuldigde belastingen
100.000 EUR
33.990 EUR
100.000 EUR
29.580 EUR
Theoretische vermeerdering VA (2,25-6,75 %) 764,78 EUR   1.996,65 EUR
Bonificatie VA 1: 5.000 EUR (3-9 %)
Bonificatie VA 2: 5.000 EUR (2,5-7,5 %)
Bonificatie VA 3: 5.000 EUR (2-6 %)
Bonificatie VA 4: 5.000 EUR (1,5-4,5 %)
Totale bonificatie
150 EUR
125 EUR
100 EUR
75 EUR
450 EUR
450 EUR
375 EUR
300 EUR
225 EUR
1.350 EUR
Vermeerdering VA 314,78 EUR 646,65 EUR


Het loont dus de moeite om vanaf 2018 voorafbetalingen te doen en uw voorafbetalingspositie tijdens het jaar te bekijken.

Omzetting belastingvrije reserves

Het is tijdelijk mogelijk om vanaf 2020 belastingvrije reserves uit boekjaren afgesloten vóór 1/1/2017, om te zetten in belaste reserves aan een verlaagd tarief van 15 % (of 10 % indien bepaalde voorwaarden zijn vervuld). Voor vennootschappen die een liquidatie voorzien, kan dit een interessante optie zijn.

Aftrekbaarheid autokosten door een vennootschap

Deze zal vanaf 2020 afhangen van de werkelijke CO2-uitstoot van de wagen en zal variëren tussen 50 en 100 %. Bij een CO2-uitstoot van meer dan 200 gr/km, wordt de aftrekbaarheid beperkt tot 40 %. Ook de brandstofkosten worden slechts aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot (i.p.v. 75 % aftrekbaar vandaag). Kosten van hybridewagens zullen op dezelfde wijze aftrekbaar zijn als niethybridewagens.

De kosten van elektrische wagens worden 100 % aftrekbaar i.p.v. 120 %.

Al deze maatregelen moeten nog verfijnd worden. De essentie van de belastinghervorming is een verlaging van de tarieven met als compensatie een hele reeks maatregelen die het er niet eenvoudiger op maken. Spreek daarom zeker uw accountant en fiscale raadgever aan om de pro’s en contra’s van deze hervorming in kaart te brengen. We staan alvast klaar om u door het kluwen van wijzigingen te loodsen.

Voor meer informatie: Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?