actualiteiten-2019

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2019

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

december 2019

Familiale overdracht: Hoe een onderbouwde keuze maken?
De komende jaren zullen heel wat Belgische familiebedrijven met een generatiewissel geconfronteerd worden. Kiest u voor opvolging binnen de familie, dan dringt zich vroeg of laat de vraag op hoe de verwachtingen van uw familie zich verhouden tot de waarde van uw bedrijf en haar cashgenererend vermogen. Een haalbaarheidsoefening kan hierbij ondersteuning bieden en een accelerator zijn voor het overnameproces.

Wat brengt 2020 op fiscaal vlak?
Aansluitend op ons vorig nummer gaan we hierna verder met het oplijsten van enkele belangrijke nieuwigheden die voortvloeien uit de derde en laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting.

Quick fixes - Grensoverschrijdende EU handel
In afwachting van een definitief btw-systeem in 2022 worden ‘quick fixes’ geïntroduceerd: een aantal maatregelen om het huidige btw-systeem te harmoniseren en te vereenvoudigen voor grensoverschrijdende B2B-handel. Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2020.

BVBA met kapitaal wordt kapitaalloze BV 
Door de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen verdwijnt het kapitaal en de wettelijke reserve voor alle BVBA’s. Deze gaan trouwens vanaf 01/01/2020 als ‘BV’ door het leven. In dit kader werd een nieuw minimum genormaliseerd rekeningenstelsel (MAR) ingevoerd.

CBN advies 2019/11 - Wat zijn de gevolgen voor de boekhouding van uw maatschap?
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft recent een advies gepubliceerd over de vereenvoudigde boekhouding van een natuurlijke persoon, maatschap, VOF en Commanditaire vennootschap. Een meer gedetailleerd advies voor de boekhouding en de jaarrekening van een maatschap is nog in voorbereiding.

november 2019

Contract management anno 2020
Op vandaag kennen veel ondernemingen een wildgroei aan contracten. Bij de opstart van uw onderneming waren slechts een beperkt aantal juridische documenten nodig.  Gaandeweg zijn uw contracten bijgeschaafd en in aantal toegenomen. Ondertussen wordt u ook geconfronteerd met een veranderend ondernemings- én juridisch landschap. Slaagt u er nog in om uw contracten up-to-date te houden? 

Fiscale nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2021!
Met het jaareinde in zicht blikken we alvast vooruit op de derde en laatste fase van de hervorming vennootschapsbelasting, die vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020) in werking treedt. In dit en het volgend nummer lichten we enkele belangrijke nieuwigheden toe.

Nieuwe regels aandelenregister
Vanaf 1 januari 2020 wordt de informatie die u verplicht moet opnemen in het aandelenregister uitgebreid. Zo moet u voortaan ook de stemrechten, winstrechten en rechten in het vereffeningssaldo registeren.

Ook niet-voedingsmiddelen kunnen voortaan zonder btw worden geschonken
In principe is de btw-belastingplichtige btw verschuldigd over de goederen die hij schenkt wanneer hij oorspronkelijk de btw op de aankoop of productie van die goederen volledig of gedeeltelijk in aftrek heeft genomen. 

Nog snel een dividenduitkering in 2019?
Beschikt uw bvba over liquiditeiten en zou u deze graag als dividend willen uitkeren op korte termijn? Wacht dan niet langer en doe dit nog in 2019. Zo vermijdt u de toepassing van een dubbele uitkeringstest.

Impact van het Vlaamse regeerakkoord op de erf- en schenkbelasting
De nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord drie wijzigingen aangekondigd in de erf- en schenkbelasting: de afschaffing van het fiscale voordeel van een duo-legaat, de mogelijkheid om voordeliger te schenken aan een goede vriend en de verlenging van de verdachte periode in de erfbelasting.

oktober 2019

Vier must haves voor elke ondernemer
Als ondernemer bent u voortdurend bezig met uw bedrijf. Negatieve gebeurtenissen in uw privéleven kunnen echter een zware impact hebben. Mogelijk bent u zich hiervan op vandaag niet bewust.

Stel uw geplande investeringen niet uit!
De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een aantal maatregelen ingevoerd die ertoe leiden dat vennootschappen er belang bij hebben hun geplande investeringen niet uit te stellen.

De nieuwe belangenconflictregeling 
Met de invoering van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt vanaf 1 januari 2020 de procedure voor belangenconflicten geüniformiseerd en hervormd. Voortaan geldt er slechts één regeling voor de NV, BV, CV, VZW en de stichting.

Incoterms® 2020 gelanceerd
Op 10 september publiceerde de International Chamber of Commerce de langverwachte nieuwe versie van de Incoterms®.

Bent u klaar voor het nieuwe vennootschapsrecht?
Vanaf 1 januari 2020 zal het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook een grote impact hebben op bestaande ondernemingen. Op dat moment treden immers de dwingende bepalingen van het wetboek in werking.

Gunsttarief schenk- of erfbelasting voor familiale vennootschappen
Het Vlaams Gewest kent een gunsttarief voor familiale vennootschappen. Indien aan een aantal voorwaarden voldaan is, geldt er een vrijstelling van schenkbelasting of een vlak tarief in de erfbelasting: 3 % in rechte lijn naar (klein-)kinderen of tussen partners en 7 % naar alle anderen.

september 2019

Is uw HR-beleid futureproof?
Erkend worden als aantrekkelijke werkgever in de markt zorgt voor voorsprong in de ‘war for talent’. Ook kmo’s moeten zich hierop organiseren! Uw medewerkers zijn ook voor u één van de keydrivers om succesvol te zijn. Het aanwezige potentieel optimaal benutten en erover waken dat elke werknemer zich gewaardeerd voelt, is daarbij cruciaal.

Sociale verkiezingen 2020
Tussen 11 en 24 mei 2020 zullen ondernemingen die de tewerkstellingsdrempel van 50 werknemers bereiken sociale verkiezingen moeten organiseren. 

Impactvolle wijzigingen aan het Wetboek Economisch Recht 
Op 4 april 2019 werd het wetsvoorstel “Wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische onafhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen” goedgekeurd.

Opgepast voor de ongewenste fiscale gevolgen van het hervormde vennootschapsrecht
In vorige nummers zijn we reeds ingegaan op een aantal principes en gevolgen van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Dit nieuwe wetboek heeft tevens geleid tot talrijke wijzigingen aan de fiscale wetgeving. 

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik sinds 1 september 2018
Wettelijk beschermingsmechanisme voor de langstlevende echtgenoot. Een echtgenoot heeft, tijdens het huwelijk, een roerend of een onroerend goed geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Welke rechten kan een langstlevende echtgenoot laten gelden op deze geschonken goederen?

juli 2019

Vijf tips voor elke ondernemer die wil groeien
België telt veel topondernemingen. Maar hoe bouwt u zelf een professioneel bedrijf uit? Wij geven u 5 tips mee om een snelgroeiend bedrijf naar de top te loodsen.

Wees voorbereid op een (no-deal) brexit!
Door de laatste verlenging van de brexit-deadline zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wellicht ten laatste op 31 oktober 2019 verlaten, met of zonder deal. Dit bijkomend uitstel biedt ondernemingen de uitgelezen kans om zich alsnog hierop voor te bereiden.

Zijn cateringkosten op een klantenevenement aftrekbaar?
Voor inkomstenbelastingen geldt als algemene regel dat beroepsmatig gemaakte receptiekosten slechts voor 50 % aftrekbaar zijn. Vorig jaar heeft de Minister van Financiën echter bevestigd dat deze aftrekbeperking niet geldt wanneer de kosten gemaakt worden voor een verkoop bevorderend evenement, waardoor een aftrek ten belope van 100 % aanvaard werd. 

Opgelet: de eerste Belgische GDPR-boete is een feit
Exact drie dagen na de eerste verjaardag van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR), heeft de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voor de eerste maal een boete opgelegd wegens een inbreuk op de GDPR-wetgeving.

Schenken met inkomstenbehoud
Schenken brengt vaak een aantal bezorgdheden met zich mee. Zo hebben schenkers vaak de behoefte om nog het inkomen te ontvangen van het vermogen dat ze wegschenken. Dit kan op twee manieren.

juni 2019

Het nieuwe vennootschapsrecht
Wat betekent dit voor de bedrijfsleider?

België blijft O&O-activiteiten ondersteunen
Reeds vele jaren zetten de beleidsmakers in België in op onderzoek en ontwikkeling (O&O), wat ook resulteert in een aantal fiscale stimulansen. Hierbij springen de innovatie-aftrek en de gedeeltelijke vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor O&O het meest in het oog.

Ploegenarbeid - Lastenverlaging nu ook voor bouwfirma’s
Ondernemingen die werken in onroerende staat verrichten, kunnen retroactief vanaf 2018 genieten van een nieuwe lastenverlaging ten belope van een percentage van het totaal van de belastbare bezoldigingen van de werknemers die in aanmerking komen: 3 % voor 2018, 6 % voor 2019 en 18 % vanaf 2020.

De balans na één jaar GDPR
De GDPR is ondertussen een jaar in werking. Voor iedere onderneming die reeds actief aan de slag ging met privacy, is dit het uitgelezen moment om de genomen stappen te evalueren en de documenten en procedures te updaten. Privacy-implementatie is immers geen eenmalige oefening, maar een continu proces.

Het UBO-register - Weg met de anonimiteit 
Sedert 1 november 2018 zijn vennootschappen (inclusief maatschappen) verplicht informatie te verstrekken over hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s). De informatie moet via het online platform MyMinFin overgemaakt worden aan het UBO-register.

Groepsverzekeringen in geval van echtscheiding 
Er zijn juridische onzekerheden over de huwelijksvermogensrechtelijke behandeling van individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen tussen echtgenoten met een gemeenschappelijk vermogen. Moet de vermogenswaarde van het verzekeringscontract gedeeld worden in geval van echtscheiding?

mei 2019

Uw klant betaalt niet
Niets zo vervelend als een klant die zijn factuur niet betaalt. Helaas worden heel wat ondernemingen geconfronteerd met wanbetalers. Het komt er dan ook op aan om op gepaste wijze te reageren en uw onderneming zo goed mogelijk hierop voor te bereiden. Een aantal tips & tricks.

Mobiliteit: Vergoeding of budget?
Sinds 1 maart 2019 is het mobiliteitsbudget een feit. De mobiliteitsvergoeding (‘cash for car’) was al in voege, maar kon op weinig enthousiasme rekenen. Voortaan is de keuze van de werknemer om zijn bedrijfswagen in te ruilen tegen een maandelijkse vergoeding verruimd tot het besteden van een mobiliteitsbudget binnen drie pijlers.

De nieuwe BV 
In het oude Wetboek van Vennootschappen is de overdracht van aandelen van een BVBA erg strikt geregeld: dit kan immers enkel mits instemming van de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten. Dit maakt de bvba dan ook tot een besloten vennootschap.

Vrijwaring bij aandelentransactie
De verkoop van de aandelen van een onderneming gaat steevast gepaard met de ondertekening van een share purchase agreement (SPA).

Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden
Vanaf aanslagjaar 2019 geldt een nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden, weliswaar beperkt tot de eerste schijf van 640 EUR aan dividenden die zijn toegekend of betaald vanaf 1 januari 2018.

Het nieuwe erfrecht
U heeft nog tot 1 september de tijd om uw huiswerk te maken. Het nieuwe erfrecht dat van toepassing is op alle overlijdens na 1 september 2018, heeft in bepaalde situaties een belangrijke impact. Hieronder schetsen we twee scenario’s.

april 2019

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is een feit
Eind februari heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit zal de grootste verandering ooit in het Belgische vennootschapslandschap teweegbrengen.

Winstuitkeringen uit de vennootschap
Hoe fiscaalvriendelijk kan dit? Gezien elke mogelijkheid zijn eigen belastingtarief en specifieke voorwaarden kent, vereist het uitstippelen van een dividendpolitiek meer dan ooit een langetermijnvisie van de vennootschap en aandeelhouders.

Incentives bij aanwerving personeel
Nieuwe werkgevers (lees: werkgevers die in de laatste vier kwartalen vóór de aanwerving geen personeel te werk stelden) kunnen een doelgroepvermindering genieten voor de eerste aanwerving die zij verrichten vóór 31 december 2020.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
Werkgevers moeten in bepaalde specifieke gevallen niet de volledige op de bezoldiging van de werknemers ingehouden bedrijfsvoorheffing doorstorten aan de Schatkist.

De groepsbijdrage­regeling
Vanaf aanslagjaar 2020 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2019) heeft België een beperkte vorm van fiscale consolidatie ingevoerd, namelijk de groepsbijdrageregeling.

Uitbreiding zorgvolmacht
Sinds 1 september 2014 bestaat de mogelijkheid om via een zorgvolmacht één of meerdere (opvolgende) lasthebbers aan te duiden die zich kunnen ontfermen over uw goederen ingeval van uw tijdelijke of definitieve onbekwaamheid. 

maart 2019

Strategische adviesverlening bij familiale ondernemingen
Een sterk veranderende markt beïnvloedt niet alleen grote multinationals; ook familiale bedrijven moeten zichzelf in vraag stellen willen ze relevant blijven. Een holistische aanpak is hierbij cruciaal, van de strategie tot de effectieve uitvoering en opvolging ervan.

Vrijstelling sociaal passief
Vanaf 1 januari 2019 is een belastingvrijstelling mogelijk voor sociaal passief. Dit is een nieuwe fiscale vrijstelling, ingevoerd in het kader van het eenheidsstatuut dat sinds 1 januari 2014 van kracht is. Het eenheidsstatuut heeft als doel de statuten van arbeiders en bedienden te harmoniseren.   

Verlaagde roerende voorheffing VVPR-bis regeling
Eén van de mogelijkheden om winsten uit te keren aan gunstige tarieven is de VVPR-bis regeling, waarbij dividenden van kleine vennootschappen kunnen genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15 %.

Gewijzigde regeling Wijninckxbijdrage
In 2012 werd een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (de Wijninckxbijdrage) voor aanvullende pensioenen ingevoerd. Deze bijdrage is verschuldigd door werkgevers en vennootschappen die stortingen doen voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers of bedrijfsleiders.

Kan u zich wapenen indien de taks op effectenrekeningen vernietigd zou worden?
In het kader van de ‘rechtvaardige’ fiscaliteit voerde de regering Michel-I een jaarlijkse taks op effectenrekeningen (TER) in. Deze taks is enkel van toepassing als de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten tijdens de referteperiode van 12 maanden minstens 500.000 EUR bedraagt.  

Gesplitste aankopen en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik
Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed de ene persoon het vruchtgebruik verwerft en de andere de blote eigendom, dan spreken we over een ‘gesplitste aankoop’. Op het ogenblik dat de vruchtgebruiker overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en wordt de blote eigenaar automatisch volle eigenaar. 

februari 2019

De generatiewissel is een gevaar voor familiebedrijven
Ondernemende families moeten bij een generatiewissel erg moeilijke keuzes maken. Vaak komt zelfs de continuïteit van het familiebedrijf in het gedrang. De ondersteuning vanuit een Succession Roadmap is daarom meer dan welkom.

Interestvoeten op kredieten nog steeds historisch laag?
Interestvoeten op kredieten aan ondernemingen in België, zowel op korte, middellange als lange termijn, staan vandaag nog steeds historisch laag. De vraag stelt zich dus: hoelang nog?   

Voorafbetalingen, wijziging rekeningnummer en procedure
Recent zijn de regels voor voorafbetalingen gewijzigd. Naast het gewijzigde rekeningnummer, wordt een nieuwe procedure voorzien voor de verzoeken tot terugbetaling of overdracht. Natuurlijke personen en zelfstandigen dienen tevens rekening te houden met een gewijzigde gestructureerde mededeling

Uw vennootschap stelt een onroerend goed ter beschikking
Wanneer uw vennootschap u kosteloos een woning ter beschikking stelt, bepaalt de wet het voordeel van alle aard dat moet in rekening gebracht worden. De terbeschikkingstelling van een woning vormt immers een belastbare bezoldiging in natura.

Sociale flitscontroles 2019
In 2019 staan er enkele sociale flitscontroles op de agenda van de sociale inspectiediensten. Tijdens deze controles komen verschillende inspectiediensten samen over de vloer (RSZ, FOD WASO, RVA). Ondernemingen in (fraudegevoelige) sectoren kunnen zich mogelijk aan een controle verwachten. 

Hoe erfbelasting besparen zonder te schenken aan de kinderen?
Wanneer kinderen nog jong zijn, zijn schenkingen meestal niet aangewezen. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat het spoor doodloopt. De ouders kunnen onderling een planning uitwerken dat het risico op erfbelasting bij een onverwacht overlijden sterk inperkt.

januari 2019

Vooruitblik 2019
2019 brengt heel wat wijzigingen met zich mee die mogelijk een impact hebben op uw onderneming. Wij zetten een aantal ervan voor u op een rijtje.  

Een nieuw jaar, nieuwe fiscale regels?
Een nieuw kalenderjaar betekent voor veel bedrijven ook een nieuw aanslagjaar. Ook in aanslagjaar 2020 blijven de gevolgen van het Zomerakkoord nazinderen. Wij brengen een aantal aandachtspunten in herinnering.  

Thuiswerkalarm, wat nu?
Thuiswerken bij winterse omstandigheden kan een oplossing zijn die veel economisch én menselijk leed kan voorkomen. Minister van werk Kris Peeters voerde daarom het thuiswerkalarm in, een alarm dat wordt geactiveerd wanneer het KMI op basis van extreme weersomstandigheden een code oranje of rood afkondigt. Hierbij wordt een oproep gedaan aan werkgevers en werknemers om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Optreden in rechte na afsluiting van vereffening
Wist u dat de sluiting van de vereffening het verlies van rechtspersoonlijkheid voor de vennootschap met zich meebrengt?

De nieuwe BV: een nuttig controlevehikel?
Het verwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gaat voor de BV (zijnde de huidige BVBA) uit van het principe van verregaande flexibiliteit. Zo voorziet het in de mogelijkheid om verschillende soorten van aandelen te creëren, waarbij aan elke soort onderscheiden rechten worden toegekend.  

Verkopen aan je echtgenoot, het kan
Op 1 september 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden, samen met het nieuwe erfrecht. Naast de wijzigingen waarover we in de vorige nummers al berichtten, werd ook het verkoopverbod tussen echtgenoten geschrapt.

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Accountancy Actualiteiten

Did you find this useful?