actualiteiten-2019

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2020

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

december 2020

Key medewerkers binden aan uw onderneming
Ondanks de coronacrisis woedt de war for talent verder. De schaarste op de arbeidsmarkt van goede profielen verplicht u als werkgever om op zoek te gaan naar tailormade oplossingen om uw belangrijkste medewerkers op lange termijn aan uw bedrijf te binden.

Mobiliteit - New ways of moving  
Corona heeft een impact op veel vlakken, zo ook op de mobiliteitsproblematiek waar werkgevers op vandaag mee worstelen. Daarnaast heeft ook het wijzigende fiscale landschap een weerslag op de mobiliteitskeuzes die u als werkgever moet maken. Indien u vasthoudt aan uw huidig wagenbeleid, zal u op termijn geconfronteerd worden met een total cost of ownership (TCO) die de pan uit swingt. Tijd om een kritische blik te werpen op uw mobiliteitsstrategie!

Alternatieve nieuwjaarsrecepties
In deze uitzonderlijke omstandigheden is het organiseren van de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie niet realistisch. Het klassieke concept waarbij alle medewerkers fysiek aanwezig zijn om te klinken op 2021 zal helaas niet mogelijk zijn.

Vermindering onroerende voorheffing bij improductiviteit  
De vlaamse overheid heeft reeds verschillende maatregelen genomen om de ondernemingen te steunen tijdens de coronacrisis.

Effectentaks 2.0 of solidariteitsbijdrage
In het kader van een ‘eerlijkere fiscaliteit’ –of in de zoektocht naar bijkomende middelen– plant de regering De Croo de invoering van een taks op effectenrekeningen (‘effectentaks’).

november 2020

Fiscale strategie 2020-2021
Met het jaareinde in zicht, gaan we hierna dieper in op een aantal fiscale maatregelen waarmee u rekening kunt houden bij het afsluiten van het boekjaar. Zowel de COVID-19-steunmaatregelen als de doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord zijn hierbij relevant.

GDPR - Let op met service providers in de Verenigde Staten
Sinds de inwerkingtreding van de GDPR in 2018 mag een onderneming geen persoonsgegevens meer doorgeven aan een entiteit in een land dat niet gebonden is door de GDPR. Het betreft hier voornamelijk landen buiten de EU. Hierop kan enkel een uitzondering worden gemaakt indien de uitwisselende partijen bepaalde passende waarborgen treffen.

UBO-register - Praktische stand van zaken
De herhaaldelijk verlengde termijn om uw uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register is inmiddels meer dan een jaar verstreken. Na de gedoogperiode eind 2019, volgt de administratie nu nauwlettend op of elke entiteit de nodige UBO-registratie heeft doorgevoerd.

Nog snel een laatste voorafbetaling vóór 20 december? 
Ondernemingen die door de coronacrisis in 2020 een negatieve impact verwachtten op hun activiteiten en hun liquiditeitspositie hebben wellicht een afwachtende houding aangenomen om voorafbetalingen te doen.

Bevoordeel uw partner zonder erfbelasting
Echtgenoten kunnen elkaar financieel beschermen door in hun huwelijkscontract te stipuleren dat het vermogen van de partner die eerst komt te overlijden geheel of gedeeltelijk toekomt aan de langstlevende.

oktober 2020

Tech scale-ups: eindelijk au sérieux?
Als scale-ups tot begin dit jaar met argusogen werden bekeken, is inmiddels alle twijfel weggenomen. Tijdens de lockdown leek streamen, gamen, sharen en zoomen (om maar enkele te noemen) meer dan ooit ons leven te beheersen.

Procedure Gerechtelijke Reorganisatie als ‘tool’ in herstructurering
Sinds de uitbraak van COVID-19 moeten veel ondernemingen zich reorganiseren en in sommige gevallen zelfs hun business herdefiniëren. Er zijn bedrijven die hier zeer goed in geslaagd zijn, anderen worden op vandaag nog steeds geconfronteerd met heel wat (financiële) problemen. De afstand tussen zij die het goed doen en zij die minder presteren groeit bijgevolg.

Holding activeren? Nieuw personeel aanwerven? Doe dit (veiligheidshalve) nog in 2020!
De doelgroepvermindering (DGV) eerste aanwerving loopt volgens de huidige wetgeving eind dit jaar af.  Hoewel er in het regeerakkoord voorzien is om deze te verlengen, is het nog wachten op een wetgevend initiatief.

Post COVID-19: Op zoek naar het aangepaste financieringsprofiel voor uw kmo
Begin dit jaar werden we geconfronteerd met een ongekend fenomeen COVID-19, dat een duidelijk gewijzigd economisch en financieel kader met zich meebracht. De totale financiële impact is tot op vandaag onvoorspelbaar.

Schenking voor Nederlandse notaris - Weldra niet meer mogelijk?
In het federaal parlement is een wetsvoorstel hangende dat schenkingsakten vanaf 1 december 2020 verplicht registreerbaar maakt, ongeacht of de akte voor een Belgische of buitenlandse notaris verleden wordt.

september 2020

Business Family Lab
Hoe futureproof is uw familie? Is uw familiebedrijf klaar voor de toekomst en wordt het familiale vermogen gekoesterd als middel voor uw familiale welvaart? Een Business Family Lab verschaft op een snelle en efficiënte manier inzichten in hoe goed uw familie, bedrijf en vermogen voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden en uitdagingen van de toekomst.

COVID-19 financiële steunmaatregelen
Naar aanleiding van de COVID-19 situatie heeft de overheid een reeks maatregelen genomen op financieel, fiscaal en sociaalrechtelijk vlak. In de loop van de voorbije maanden werden deze regelmatig bijgestuurd en aangevuld. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de federale en Vlaamse financiële maatregelen.

Corona III Enkele interessante maatregelen in aanloop naar het einde van het (boek)jaar
In aanloop naar het einde van het (boek)jaar brengen we graag een aantal steunmaatregelen in herinnering die naar aanleiding van de coronacrisis werden ingevoerd, maar die aflopen op 31/12/2020.

Doorstaat uw onderneming de cashflow-stresstest?
Cashflowmanagement staat deze dagen hoog op de agenda. Het is voor u als ondernemer meer dan ooit belangrijk om een degelijke inschatting te maken van de netto kaspositie van uw onderneming voor de komende weken en maanden.

Overdracht van uw familiebedrijf: De must-haves!
Een familiebedrijf is meer dan een bedrijf, het is een visie, een project, een familie. Het is dan ook essentieel om de overdracht ervan naar de volgende generatie op een adequate manier te begeleiden.

juli 2020

De kern van veerkrachtig leiderschap?
In volle crisis stabiliteit van en in uw onderneming nastreven is een ware uitdaging. Hoe blijft u trouw aan uw ondernemingswaarden en -strategie, maar maakt u tegelijkertijd uw bedrijf voldoende wendbaar om de uitdagingen die de crisis met zich meebrengt het hoofd te bieden?

Verkoop via social media: de juridische spelregels van ‘social commerce’
De huidige COVID-19 crisis versnelt de digitale transformatie en disruptie. Meer en meer handelaars gaan online ondernemen. Ook zien we een opkomst van verkoop via sociale mediakanalen als Instagram of Facebook. Maar wat zijn de juridische spelregels van e-commerce via sociale media? Tijd om uw ‘digitale etalage’ juridisch op orde te stellen.

Carry back van verliezen
De Belgische regering heeft een nieuwe fiscale maatregel uitgevaardigd ter verbetering van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van ondernemingen die lijden onder de financiële gevolgen van de crisis. Het gaat concreet om de mogelijkheid tot ‘carry back van verliezen’ en is gericht op het verminderen van belastingschulden.

Cookies: voor elke smaak wat wils … mits toestemming!  
Er wordt streng toegekeken op het gebruik van cookies. Ook kmo’s ontsnappen hier niet aan. Dat blijkt uit de verstrengde houding van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de recent opgelegde boete van maar liefst 15.000 EUR aan Jubel.be.  

De Belgische private stichting als controlestructuur
U wenst uw familiebedrijf over te dragen aan de volgende generatie, maar wenst nog controle te behouden. In deze context worden vermogensbestanddelen vaak ondergebracht in een controlestructuur zoals een maatschap of een Nederlands Stichting Administratiekantoor (‘STAK’). Wordt de Belgische private stichting door recente wetswijzigingen eindelijk een echte concurrent?

juni 2020

Wat met de waarde van uw bedrijf in coronatijden?
De fusie- en overnamemarkt van familiale bedrijven blijkt minder sterk geïmpacteerd door de coronacrisis dan initieel verwacht. De hamvraag is echter in welke mate COVID-19 een negatieve impact heeft op de waardering van uw onderneming.

E-commerce: Volgt u de juridische spelregels voor verkopen via het internet?
Waar er de vorige jaren al een stevige trend richting e-commerce was ingezet, zorgde de coronacrisis en bijhorende lockdown voor de absolute doorbraak. Onder het motto ‘koop lokaal’ en ‘koop Belgisch’ werd massaal online geshopt, zodat vroegere records van tijdens de feestdagen of Black Friday sneuvelden.

Hoge liquiditeitsnood: Hoe kan ik verkoopfacturen te gelde maken? (1 op 1 factoring)
Werkkapitaalfinanciering kan verschillende vormen aannemen: kaskrediet, vast voorschot en factoring zijn daarbij de meest gekende. Indien er zich een zeer acute (en tijdelijke) cashbehoefte aandient, is het mogelijk dat deze financieringsvormen onvoldoende flexibiliteit bieden en/of reeds maximaal zijn aangewend.

Welke impact heeft COVID-19 op uw bancaire convenanten?
Bij het toekennen van een financieel krediet, worden soms aanvullende afspraken gemaakt, meer bepaald onder de vorm van “bancaire convenanten”. De meest voorkomende financiële convenanten hebben betrekking op de minimum solvabiliteit of de netto schuldgraad van de onderneming. De huidige COVID-19 situatie creëert voor ondernemingen mogelijk een druk op beide parameters. 

De liquiditeitstest in de BV
Door de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hebben bestuurders er een nieuwe taak bij gekregen: zij moeten, wanneer de algemene vergadering besluit om een dividend of tantième uit te keren, eerst een liquiditeitstest uitvoeren alvorens tot effectieve uitbetaling kan worden over gegaan. 

Vertel ik mijn kinderen hoe rijk ik ben?
Ouders die zwijgen over hun vermogen doen dit vaak vanuit een bezorgdheid. Zo vrezen ouders dat wanneer kinderen de omvang van hun vermogen zouden kennen, dit het zelfinitiatief van hun kinderen zou kunnen afremmen, foute verwachtingen zou kunnen creëren of zou kunnen leiden tot een te grote focus op materiële zaken.

mei 2020

Op een duurzame manier naar ‘het nieuwe normaal’
Met een gefaseerde heropstart in het vooruitzicht zullen de beslissingen die u als ondernemer neemt in de komende dagen en weken een strategisch verschil maken op de (middel-)lange termijn en op de financiële gezondheid van uw bedrijf. 

Uw contracten heronderhandelen en aanpassen?
Het COVID-19-virus zorgt wereldwijd voor situaties die we tot voor kort nooit hadden kunnen bedenken. Bovendien verandert de situatie van dag tot dag, onder meer door de maatregelen van de overheid. Dit heeft ook een grote impact op de uitvoering van uw contracten.

Kmo’s voortaan sneller betaald
Sinds 29 april 2020 is een wetswijziging in werking getreden die heel wat kmo’s wellicht graag zien komen in deze coronacrisis.

Naar een meer gediversifieerde financieringsmix voor uw onderneming?
Naar aanleiding van de COVID-19 situatie gaat de komende weken en maanden bijzondere aandacht naar cash en werkkapitaal beheer. Voor korte termijn financieringsbehoeften zullen bestaande en eventuele bijkomende bankfinancieringslijnen maximaal benut kunnen worden. Deze bijkomende financiering kan onder andere via de garantieregeling van de Vlaamse en Federale overheid ondersteund worden.

Nieuwe jaarrekeningschema’s en -modellen
Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31/12/2019 en vorig jaar gebruik hebben gemaakt van de Opt-in-regeling, voorzien bij de invoering van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, moeten bij de opmaak van hun jaarrekening reeds de nieuwe wettelijk vastgelegde schema’s gebruiken. 

Inspringen met het maatschapsvermogen in het familiebedrijf 
Eén van de essentiële kenmerken van de maatschap is het ‘winstoogmerk’. Dit betekent dat het ingebrachte vermogen als een goed huisvader moet worden beheerd, teneinde dit vermogen minstens in stand te houden en bij voorkeur te doen aangroeien. Maar wat indien het plots moeilijk gaat in het familiebedrijf? Kan een maatschap haar vermogen dan zonder meer ter beschikking stellen, gelet op haar ‘winstoogmerk’?

april 2020

Financiële scenarioplanning bij de heropstart
De COVID-19 situatie heeft heel wat bedrijven en sectoren de voorbije weken tot een quasi stilstand gebracht. Een accurate voorbereiding en financiële scenarioplanning van de doorstart van de activiteiten is één van de kritische succesfactoren van de financiële gezondheid van de kmo in het huidig economisch klimaat.

Continuïteit in tijden van Corona
Als ondernemer heeft u in deze coronatijden meer dan genoeg zorgen aan uw hoofd: de omzet staat onder druk maar de vaste kosten blijven lopen. Kan ik mijn leveranciers tijdig betalen? Geraken mijn medewerkers op het werk en is er voldoende zinvol werk voor hen voor wie dit niet lukt? Kan ik mijn voorraad op peil houden? … Kortom, hoe kan ik mijn business draaiende houden?

Laat u niet vangen door ‘corona-afspraken’
Zowat elk bedrijf wordt geconfronteerd met moeilijkheden tijdens de coronacrisis. Dit zorgt voor de nodige solidariteit ten opzichte van klanten, leveranciers en andere business partners.

COVID-19 als verantwoording voor de fiscale vrijstelling van waardeverminderingen op handelsvorderingen
COVID-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

COVID-19 overzicht steunmaatregelen
De impact van het coronavirus liet weinigen gespaard. Dit is in het bijzonder het geval voor u als ondernemer. Om u en uw onderneming door deze moeilijke periode te loodsen, kan u beroep doen op de vele steunmaatregelen die hiervoor voorzien zijn. Maar wat zijn en houden deze steunmaatregelen nu concreet in?

Thuiswerk - De nieuwe norm?
Thuiswerken kan wel eens de nieuwe norm worden, maar hoe pakt u dit als bedrijfsleider concreet aan? Hoe blijf je betrokkenheid creëren? Welke tools stelt u ter beschikking? Wanneer en hoeveel moet u communiceren? Enkele praktische tips op een rijtje.

maart 2020

Van strategie naar KPI: 3 veelbesproken topics
Ondernemingen beschikken over steeds meer data! Ook kmo’s zijn er steeds meer van overtuigd dat het analyseren ervan hen inzichten kan brengen waarmee ze hun organisatie kunnen bijsturen, zowel op strategisch als op operationeel vlak.

Waarderingsregels: de grondvesten van uw jaarrekening
In ons januarinummer reikten we u enkele denkpistes aan in functie van een optimaal balansmanagement bij de opmaak van de jaarrekening. Omdat u hierbij geen absolute vrijheid hebt, maar rekening moet houden met de waarderingsregels die bij de opstart van de onderneming worden vastgelegd, zoomen we hier even dieper op in.

Arbeidsduur bij tijdskrediet of thematisch verlof
De RVA heeft recentelijk haar standpunt gewijzigd rond de naleving van de arbeidsregeling tijdens tijdskrediet of thematisch verlof. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen even op een rij.

Exit 'cash-for-car'
Het Grondwettelijk Hof heeft de regeling van de mobiliteitsvergoeding (cash-for-car) recentelijk vernietigd. Deze regeling liet toe dat werknemers hun bedrijfswagen konden inleveren in ruil voor een maandelijkse cash-vergoeding die sociaal en fiscaal gunstiger behandeld wordt dan brutoloon.

Ongelijk bijdragen in de aankoop of verbouwing van de gezinswoning
Het komt vaak voor dat echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ongelijk bijdragen in de kosten van aankoop of verbouwing van de gezinswoning, ook wanneer de gezinswoning op naam van beiden staat.

februari 2020

Spring mee op de trein van de digitale revolutie
Manuele en tijdrovende processen digitaliseren? Het kan! Met behulp van de juiste tools en begeleiding, bent u al één stap dichter bij een futureproof onderneming.

Zekerheid van betaling via documentaire kredieten
Elke ondernemer wenst in commerciële transacties zekerheid van betaling van geleverde goederen of diensten. Maar wat als dit op de proef gesteld wordt, bv. omdat u de klant onvoldoende kent of deze zich ver van uw thuisbasis bevindt? Het documentair krediet kan hierop een antwoord bieden, door één of meerdere banken tussen u en uw tegenpartij te plaatsen.

Alternatieve verloningsvormen
Elk jaar publiceren wij een ranking van de meest interessante verloningsvormen. Raadpleeg de ranking hier!

Sociale flitscontroles 2020
Er zijn opnieuw enkele aangekondigde sociale flitscontroles gepland in 2020. Bekijk hier welke sectoren.

De maatschap blijft een ideaal instrument bij vermogensplanning
Het nieuwe Wetboek voor vennootschappen en verenigingen heeft met de invoering van de kapitaalloze besloten vennootschap (bv) een concurrent in het leven geroepen voor de maatschap. De uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht en de toekenning van preferente dividenden in een bv bieden belangrijke mogelijkheden in het kader van vermogensplanning.

januari 2020

Fiscaliteit 2020: quo vadis?
De start van een nieuw jaar is het moment om de fiscale balans op te maken voor familiale ondernemingen en hun aandeelhouders. We zien hierbij drie belangrijke tendensen.

Optimaal balansmanagement
Door de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 29 naar 25 % dreigt het gevaar dat het accent bij de opmaak van de jaarrekening op 31/12/2019 vooral komt te liggen op de fiscale optimalisatie van de resultatenrekening (binnen de mogelijkheden gecreëerd door de wetgever). Hierbij mag echter ook de focus op balansmanagement en het getrouw beeld van de jaarrekening niet verloren gaan.

Is uw schoonmaakbedrijf clean?
Voor werken in onroerende staat bestaat een systeem van hoofdelijke aansprakelijkheid van opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van hun (onder)aannemers. Ook schoonmaakactiviteiten kwalificeren als werken in onroerende staat. 

Een virtueel uithangbord voor uw onderneming? 
Tegenwoordig is het quasi een must om uw onderneming ook online in de verf te zetten. Weet dat uw website of Facebookpagina transparant moet zijn over bepaalde gegevens. 

Nummering van de aan- en verkoopfacturen in een digitaal tijdperk
Zowel het WER als de btw-wetgeving voorzien in de verplichting de aan- en verkoopfacturen in chronologische volgorde in te schrijven in een hiervoor bestemd dagboek. Vroeger moesten we de facturen fysiek herschikken op datum. Vandaag verloopt dit een stuk eenvoudiger via de digitale verwerking van gescande facturen. 

De éne schenker is de andere niet 
Wanneer ouders beslissen om te schenken aan hun kinderen, kan dit verschillende beweegredenen hebben. Waarbij sommigen schenken in alle vertrouwen, wensen anderen de controle te behouden over het gebruik van het geschonken vermogen en/of de bijhorende opbrengsten. 

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Accountancy Actualiteiten

Did you find this useful?