actualiteiten-20201

Article

Nieuwsbrief Actualiteiten 2021

Maandelijkse nieuwsbrief van Deloitte Accountancy  

De nieuwsbrief Actualiteiten, een uitgave van Deloitte Accountancy, verschijnt maandelijks en bevat praktische artikels over boekhoudkundige, fiscale, juridische en beleidsonderwerpen die interessant zijn voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

April 2021

Het bereik van uw webshop aanzienlijk vergroten
Vanaf 1 juli 2021 zal de huidige btw-regelgeving over e-commerce en ‘verkopen op afstand’ grondig wijzigen. De coronacrisis en de toenemende digitalisering zorgen immers voor een alsmaar groeiend online aanbod. Met deze nieuwe regelgeving wil de wetgever deze evolutie verder ondersteunen. De ‘vereenvoudigde’ regels richten zich vooral op ondernemingen actief in de grensoverschrijdende B2C-markt.

Opmaak van uw jaarrekening - Verlies het voorzichtigheidsprincipe niet uit het oog
Vooraleer uw jaarrekening binnenkort door de aandeelhouders kan worden goedgekeurd, moet het bestuursorgaan er eerst voor zorgen dat bij de opmaak ervan het getrouw beeld gerespecteerd wordt. Hierbij is het voorzichtigheidsprincipe een belangrijk aandachtspunt.

Effectentaks 2.0 - Let op voor misbruik
Graag vestigen we nog even de aandacht op de algemene antimisbruikbepaling die gepaard gaat met de effectentaks 2.0.

Een kadastraal inkomen ... ook voor uw onroerende goederen gelegen in het buitenland
Als Belgisch rijksinwoner moet u buitenlandse onroerende goederen waarvan u eigenaar bent jaarlijks opnemen in uw aangifte personenbelasting (PB).

Vermeld uw schulden in de juiste rubriek van de jaarrekening
Heel wat ondernemingen zijn momenteel de statutaire jaarrekening over het boekjaar 2020 aan het voorbereiden, waarin de financiële gevolgen van de coronacrisis duidelijk zullen worden.

Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken?
De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië erg hoog en bij afwezigheid van betekenisvolle vrijstellingen komt men al snel in de hoogste schijven terecht. Om het opgebouwde vermogen te vrijwaren wordt daarom vaak tijdens het leven reeds een deel ervan overgedragen aan de volgende generatie.

Maart 2021

Wat is uw digitale maturiteit?
Het streven naar operationele efficiëntie vormt vaak de aanleiding tot digitalisering. Heel wat manuele processen leiden immers tot inefficiëntie, een hoge foutmarge en een gebrek aan duidelijke opvolging en rapportering.

Neem tijd voor uw bedrijfsvastgoed
Onroerend goed vormt vaak een belangrijke investering en waardecomponent van een onderneming. Het doordacht en toekomstgericht structureren ervan dringt zich bijgevolg op.

UBO documentatieplicht en jaarlijkse bevestiging - De deadline nadert
Zoals toegelicht in onze novembereditie werd in het najaar 2020 een nieuwe verplichting ingevoerd, die er in bestaat dat elke entiteit bij de UBO-registratie een document moet toevoegen, waaruit blijkt dat de informatie ‘adequaat, nauwkeurig en actueel is’.

Duidelijke spelregels voor vergoeding kosten structureel thuiswerk
Na het wettelijk kader voor ‘verplicht telewerk’ in cao nr. 149 heeft de fiscus in overleg met de RSZ de knoop doorgehakt omtrent de vergoeding van thuiswerkkosten.

Anticiperen op afloop moratorium kapitaalaflossingen
Eind 2020 werd het Tweede Charter met betrekking tot het betalingsuitstel van ondernemingskredieten aangekondigd.

Wat schenk ik eerst: mijn aandelen of mijn rekening-courant?
Vele ondernemers hebben in de loop der jaren een rekening-courant vordering opgebouwd. Bij overlijden is hierop erfbelasting verschuldigd. Ook de aandelen van de vennootschap zijn onderhevig aan erfbelasting. Vaak stelt zich dan ook de vraag wat er best eerst wordt geschonken: de aandelen of de rekening-courant.

Februari 2021

Fiscaliteit, tijdens en na corona
Ongeziene fiscale maatregelen werden ingevoerd om de coronacrisis het hoofd te bieden. Post-corona stellen zich twee vragen: herneemt de fiscale wetgever de pre-corona plannen en hoe zal de coronarekening de fiscaliteit verder sturen?

Verplicht telewerk - Spelregels en impact op uw toekomstig telewerklandschap
Telewerk is al minstens tot 1 april 2021 de norm. De nationale arbeidsraad heeft eind januari dan toch een cao uitgevaardigd die het nodige kader creëert voor deze specifieke vorm van telewerk. Wat legt deze regelgeving op en waarmee moet u na deze periode van verplicht telewerk nog rekening houden?

Debiteurenbeheer - Het ideale recept tegen wanbetalers
Meer ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met wanbetalers als gevolg van de COVID-19 crisis. Het ideale recept voor het aanpakken van deze wanbetalers? Een gebalanceerd en gestructureerd debiteurenbeheer.

Mag u vragen en registreren of een werknemer gevaccineerd is tegen COVID-19?
Nu de vaccinaties voor licht aan het einde van de tunnel zorgen, kan het omwille van bedrijfsorganisatorische redenen verleidelijk zijn om uw werknemer naar diens vaccinatiestatus te vragen. Maar mag dit wel?

Kan ik mijn belgische zorgvolmacht gebruiken voor mijn franse vakantiewoning?
Populariteit van zorgvolmachten neemt jaar na jaar toe. Via dergelijke volmacht kan u op voorhand bepalen wie uw belangen zal behartigen wanneer u dat zelf niet meer kan doordat u zich in een situatie van wilsonbekwaamheid bevindt, en dit zonder tussenkomst van een rechter.

Januari 2021

Waarom de maatschap nog steeds relevant is en blijft
De maatschap is al decennia lang een gekende structuur om familiaal vermogen over te dragen. De voorbije jaren hebben een aantal wetgevende initiatieven er toe geleid dat maatschappen aan een aantal nieuwe verplichtingen moeten voldoen.

Het getrouw beeld van de jaarrekening 2020
Met het oog op de vergelijkbaarheid van jaarrekeningen vormt het continuïteitsprincipe één van de steunpilaren van het Belgisch boekhoudrecht. Zo moeten de waarderingsregels die bij de oprichting van de vennootschap werden vastgelegd in principe jaarlijks onverkort worden toegepast.

Brexit - Bewijs van oorsprong van goederen
De Britse en Europese onderhandelaars sloten op de valreep op 24 december een principeakkoord over de toekomstige Brits-Europese relaties, waarbij de oorsprong van de goederen vanaf 1 januari 2021 een belangrijk aandachts­punt is op het vlak van handel. 

Bonusbeleid - Goede afspraken maken goede vrienden
Weldoordachte KPI’s vormen een fundamentele bouwsteen voor de creatie van een stevig loonhuis binnen uw onderneming. Ze zijn noodzakelijk om een goed kader te creëren voor het performance management, zowel op korte als lange termijn.

Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
Wanneer een echtgenoot eigen goederen met voorbehoud van vruchtgebruik schenkt aan zijn of haar kinderen, worden de kinderen in principe volle eigenaar ervan na het overlijden van de echtgenoot-schenker. Het vruchtgebruik van de geschonken goederen komt dus niet toe aan de langstlevende echtgenoot, tenzij de echtgenoot-schenker dit expliciet zou hebben voorzien in de schenkingsakte.

Raadpleeg andere jaargangen van ons magazine Accountancy Actualiteiten

Did you find this useful?