groepsbijdrage-regeling

Article

De groepsbijdrage-­regeling

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2019

Vanaf aanslagjaar 2020 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2019) heeft België een beperkte vorm van fiscale consolidatie ingevoerd, namelijk de groepsbijdrageregeling.

Deze regeling maakt het mogelijk om tussen kwalificerende verbonden vennootschappen, winst over te dragen van een winstgevende vennootschap naar een verlieslatende vennootschap zodat het verlies van deze laatste vennootschap kan gecompenseerd worden. De winstgevende vennootschap zal een vergoeding moeten betalen aan de verlieslatende vennootschap als tegenprestatie voor het belastingvoordeel dat op het aftrekbaar verlies rust.

De regeling van groepsbijdragen is optioneel, maar onderworpen aan een aantal relatief strenge voorwaarden. Zo is er onder andere de vereiste van een rechtstreekse deelnemingsverhouding (dit is tussen moeders en dochters en tussen zustervennootschappen met dezelfde rechtstreekse moeder) van minimaal 90 % die reeds 5 jaar moet bestaan. Verder is de groepsbijdrageregeling beperkt tot het fiscaal verlies van het boekjaar en moeten een aantal formele voorwaarden worden vervuld.

Bepaalde vennootschappen worden uitgesloten van de mogelijkheid een groepsbijdrageovereenkomst te sluiten. Dit is het geval voor vennootschappen die een onroerend goed (of ander zakelijk recht) ter beschikking stellen aan één van hun bedrijfsleiders, hun echtgeno(o)t(e) of minderjarige kinderen, en ook voor vennootschappen die een afwijkend belastingregime genieten.

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn –naast de groepsbijdrageregeling– tal van andere maatregelen in werking getreden waarvan sommige elkaar beïnvloeden. Fiscale planning is dus op vandaag meer dan ooit aan de orde.

Gepubliceerd op 23/04/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?