uitbreiding-zorgvolmacht

Article

Uitbreiding zorgvolmacht

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2019

Sinds 1 september 2014 bestaat de mogelijkheid om via een zorgvolmacht één of meerdere (opvolgende) lasthebbers aan te duiden die zich kunnen ontfermen over uw goederen ingeval van uw tijdelijke of definitieve onbekwaamheid. Dit is onder meer het geval bij dementie of coma. Recent werden een aantal wijzigingen aangebracht in de wetgeving.

Uitbreiding toepassingsgebied

Naast beslissingen met betrekking tot de goederen van de onbekwame, kan de lasthebber nu ook beslissingen nemen met betrekking tot de persoon, indien dit is voorzien in de zorgvolmacht. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • De keuze van woonplaats.
  • De voorwaarden tot opname in een woonzorgcentrum en de keuze ervan.
  • Inzage in het patiëntendossier, optreden als vertrouwenspersoon of als vertegenwoordiger voor wettelijk toegelaten medische beslissingen in het kader van onder andere de Wet Patiëntenrechten, de Euthanasiewet of de Orgaantransplantatiewet.
  • Optreden als vertrouwenspersoon in het kader van de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Bovendien wordt er verduidelijkt dat de zorgvolmacht betrekking kan hebben op zowel beheershandelingen (zoals de inkomsten innen en facturen betalen) als vertegenwoordigingshandelingen (zoals verkoop of schenking).

Dankzij deze uitbreidingen kan u in één volmacht alle wettelijk toegelaten bevoegdheden toekennen aan wie u wenst en geniet u van een volledige juridische bescherming.

Registratie

Een zorgvolmacht moet geregistreerd worden via de griffie van het vredegerecht of via een notaris. Zij zorgen op hun beurt voor registratie in het Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten, bijgehouden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

De wet schrijft nu duidelijk voor dat ook elke wijziging of herroeping van de zorgvolmacht kenbaar gemaakt moet worden via hetzelfde kanaal, zodat op elk moment de bevoegdheid van de lasthebber gecontroleerd kan worden.

Overleg

De lasthebber wordt wettelijk verplicht de lastgever –in de mate van het mogelijke– te betrekken bij de uitoefening van zijn opdracht.

Regelmatig (minstens jaarlijks) overleg met de lastgever, of met de door hem aangeduide perso(o)n(en), is verplicht.

Gepubliceerd op 23/04/2019
Elise Henneuse, ehenneuse@deloitte.com

Did you find this useful?