continuiteit-in-tijden-van-corona

Article

Continuïteit in tijden van Corona

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2020

Als ondernemer heeft u in deze coronatijden meer dan genoeg zorgen aan uw hoofd: de omzet staat onder druk maar de vaste kosten blijven lopen. Kan ik mijn leveranciers tijdig betalen? Geraken mijn medewerkers op het werk en is er voldoende zinvol werk voor hen voor wie dit niet lukt? Kan ik mijn voorraad op peil houden? … Kortom, hoe kan ik mijn business draaiende houden?

Uiteraard zijn dit uw hoofdbekommernissen. Maar hiermee samenhangend vraagt ook het vennootschapsrecht uw aandacht.

Continuïteit is in het nieuwe vennootschapsrecht een fijnmazig en breed begrip dat verschillende vennootschapsrechtelijke mechanismen uitlokt waar u als ondernemer, en in het bijzonder als bestuurder, rekening dient mee te houden.

Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van uw onderneming in het gedrang (kunnen) brengen, moet het bestuur beraadslagen over maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren. Deze maatregelen moeten bovendien realistisch zijn.

Het bestuursorgaan heeft immers een doorlopende verplichting om de financiële situatie van de vennootschap op te volgen of minstens ervoor te zorgen dat de nodige mechanismen hiervoor aanwezig zijn. Bovendien mag er niet gewacht worden om actie te ondernemen tot deze situatie als dusdanig in een (tussentijdse) balans is gereflecteerd.

Vennootschappen die een jaarverslag opmaken moeten de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden  hierin opnemen. Ook de voornaamste risico’s en onzekerheden dienen in kaart gebracht te worden. Afhankelijk van uw activiteiten, verdient de huidige situatie rond de corona-crisis hier zeker de nodige aandacht.

In een Besloten Vennootschap (BV) zal de alarmprocedure mogelijk in werking treden omdat het – volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen – niet langer vaststaat dat de onderneming haar schulden zal kunnen blijven voldoen in de eerstvolgende twaalf maanden.

Ook hier zal het bestuursorgaan herstelmaatregelen moeten formuleren. De algemene vergadering moet binnen de 2 maanden na het van toepassing worden van deze feiten stemmen over de al dan niet verderzetting van de activiteiten van de vennootschap, dan wel over de ontbinding. Zelfs indien u recent (minder dan 1 jaar geleden) reeds deze alarmbelprocedure hebt doorlopen, moet er nog steeds nagekeken worden of de coronacrisis een impact heeft op uw liquiditeitspositie. Vermits de omstandigheden fors gewijzigd zijn, moet u deze denkoefening opnieuw  maken.

Bovendien zal er in een BV bij elke uitkering (oude ‘kapitaalvermindering’, dividend, tantième, inkoop eigen aandelen, uitsluiting van een aandeelhouder, …) rekening gehouden moeten worden met de liquiditeitstest, waarbij het bestuursorgaan dient vast te stellen dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het nemen van zinvolle maatregelen bij continuïteitsbedreigende feiten of in toepassing van de alarmbelprocedure is in deze hoogst onzekere tijd absoluut geen sinecure, in die zin dat de vennootschapsrechterlijke bepalingen verregaande gevolgen met zich mee kunnen brengen op vlak van bestuurdersaansprakelijkheid.

Het is daarom aan te bevelen om de genomen beslissingen voldoende te staven met geschreven stukken (notulen, verslagen, berekeningen, …). Bovenop alle extra kopzorgen moet immers vermeden worden dat u persoonlijk zou aangesproken worden wegens het niet naleven van de in het WVV voorgeschreven procedures.

 

Gepubliceerd op 23/04/2020
Luc Eberhardt, leberhardt@deloitte.com

Did you find this useful?