financiele-scenarioplanning-bij-de-heropstart

Article

Financiële scenarioplanning bij de heropstart

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2020

De COVID-19 situatie heeft heel wat bedrijven en sectoren de voorbije weken tot een quasi stilstand gebracht. Een accurate voorbereiding en financiële scenarioplanning van de doorstart van de activiteiten is één van de kritische succesfactoren van de financiële gezondheid van de kmo in het huidig economisch klimaat.

Naar aanleiding van de uitgebreide COVID-19 maatregelen van de voorbije weken zijn heel wat bedrijven in diverse sectoren tot een sterke vertraging of quasi stilstand gebracht. Vooruitkijkend op de gefaseerde heropstart van het maatschappelijke en economische leven, is het aan te bevelen aan de slag te gaan met strategische en financiële scenarioplanning.

Dergelijke planning vertrekt vanuit een analyse van de beschikbare middelen enerzijds en een strategische scan anderzijds. De analyse van de beschikbare middelen peilt niet alleen naar financiële middelen of kredietlijnen maar evenzeer naar beschikbare grondstoffen, medewerkers, onderaannemers, …

Aanvullend is een strategische scan aan de orde. Hierbij dringt zich een keuze op welke activiteiten, projecten, producten en afzetmarkten prioritair of al dan niet gefaseerd heropgestart zullen worden. Mogelijk wordt ook de keuze gemaakt om niet-kernactiviteiten af te stoten.

De bedrijfsleiding zal op basis van deze informatie een 3-tal scenario’s voor de komende weken/maanden ontwikkelen. Voor het uitwerken van deze scenarioplanning is het aangewezen om naast het financiële departement, ook de commerciële, HR en productieafdeling te betrekken. Elk van de scenario’s gaat uit van een marktanalyse (bv. omzetherstel van x% in de komende maanden in bepaalde afzetmarkten) gelinkt aan de weerhouden strategische herfocus. Vervolgens worden deze drie scenario’s financieel geconcretiseerd in een 3-tal domeinen:

  1. Strategische kostenbeheersing
  2. Cash en werkkapitaal beheer
  3. Toekomstig financieringsprofiel.

Op vlak van strategische kostenbeheersing worden - afhankelijk van het scenario - onder andere de afbouw van discretionaire kosten, gerichte kostenbesparingen alsook het variabiliseren van de vaste kostenstructuur geëvalueerd. Bovendien wordt ook de investeringspolitiek tegen het licht gehouden. Bij de detectie van specifieke marktopportuniteiten naar aanleiding van de heropstart kunnen hiervoor de bijhorende middelen voorzien worden.

Voor elk van de scenario’s wordt een bijhorend korte termijn cash plan uitgewerkt. Hierbij wordt uiteraard specifieke aandacht besteed aan het cash- en werkkapitaalbeheer.  Bij de optimalisatie van het werkkapitaal staan o.a. elementen zoals de organisatie van de werkkapitaalcyclus, optimaal voorraadbeheer en de heronderhandeling van betalingsmodaliteiten naar zowel leveranciers als financiële instellingen centraal. Hierbij worden ook de door de overheid aangereikte steunmaatregelen in rekening genomen.

Tot slot wordt – voor elk  scenario – het toekomstig financieringsprofiel van de onderneming tegen het licht gehouden.  Hierbij ligt de focus op een realistische terugbetalingscapaciteit in de komende maanden en jaren. Afhankelijk van het scenario is een aangepast bancair aflossingsschema, bijkomende tijdelijke financiering of een fundamentele versterking van de balans via een kapitaalsverhoging of desinvestering van bepaalde activa aan de orde.

In het huidig onzekere economische kader is een ‘juiste’ vooruitblik geen evidentie. De wendbaarheid van de onderneming in een continu wijzigende omgeving lijkt echter belangrijker dan het accuraat voorspellen op zich. Een nauwgezette tussentijdse financiële rapportering biedt de mogelijkheid om de financiële scenario planning gradueel bij te sturen.  

 

Gepubliceerd op 23/04/2020
Philippe Artois, partois@deloitte.com

Did you find this useful?