matchingprincipe

Article

Het matchingprincipe voortaan ook vanuit fiscaal oogpunt bijzonder relevant

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2018

Eén van de grondbeginselen van het boekhoudrecht is het zogenaamde ‘matchingprincipe’. Op basis van dit principe moeten kosten en opbrengsten toegerekend worden aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben.

Tot voor kort week de fiscale wet af van dit principe en stelde dat kosten aftrekbaar waren wanneer deze gedaan of gedragen werden gedurende het belastbaar tijdperk. Zo werd de vooraf betaalde huur als een beroepskost van het belastbaar tijdperk aangemerkt wanneer de huur in dat tijdperk effectief werd betaald.

Met ingang van aanslagjaar 2019, en op voorwaarde dat het belastbaar tijdperk ten vroegste aangevangen is op 1 januari 2018, geldt het (initieel boekhoudkundige) matchingprincipe voortaan ook vanuit fiscaal oogpunt. Werkelijk gedane of gedragen kosten zullen dan enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn in verhouding tot het gedeelte ervan dat betrekking heeft op het belastbare tijdperk.

Concreet betekent dit dat kosten verbonden aan een periode die afwijkt van het boekjaar, voortaan pro rata als over te dragen kosten opgenomen moeten worden in de jaarrekening. Wij denken onder meer aan verzekeringspremies, huurgelden, verkeersbelastingen, abonnementen, etc.

Gepubliceerd op 12/12/2018
Karel Van De Steene, kvandesteene@deloitte.com 

Did you find this useful?