familiale-overdracht

Article

Familiale overdracht

Hoe een onderbouwde keuze maken?

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2019

De komende jaren zullen heel wat Belgische familiebedrijven met een generatiewissel geconfronteerd worden. Kiest u voor opvolging binnen de familie, dan dringt zich vroeg of laat de vraag op hoe de verwachtingen van uw familie zich verhouden tot de waarde van uw bedrijf en haar cashgenererend vermogen. Een haalbaarheidsoefening kan hierbij ondersteuning bieden en een accelerator zijn voor het overnameproces.

Niet over één nacht ijs

De opvolging binnen een familiebedrijf is een proces van meerdere jaren. Vaak zien we dat families nog lang voor er sprake is van een effectieve overdracht reeds bepaalde afspraken omtrent hun familiebedrijf en de verhouding van de familie tot hun bedrijf willen vastleggen in een familiaal charter.

Naast dit charter wordt idealiter 5 à 7 jaar voor de generatiewissel een stappenplan opgemaakt. Dit geeft de tijd om meerdere emotionele en familiale kwesties uit te klaren: het identificeren van een bekwame en gemotiveerde opvolger, de visie omtrent de toekomstige strategie en het bestuursmodel van het familiebedrijf, de toekomstige rollen van de verschillende partijen, ...

Indien de familie kiest om hun bedrijf intern over te dragen (en dus niet extern of aan het eigen management), lopen gesprekken soms vast bij gebrek aan een duidelijk financieel stappenplan. Een haalbaarheidsoefening ondersteunt dit proces door de overdracht te kwantificeren. Concrete cijfers bieden immers meer duidelijkheid en houvast.

De haalbaarheidsoefening: van waardering tot uitwerking

In een eerste stap wordt het familiebedrijf gewaardeerd, met als doel tot één prijs te komen die door elke betrokken partij gedragen wordt.

Daarnaast worden de verwachtingen van de verschillende betrokken partijen (overlaters, kandidaat-overnemers, familiale niet-overnemers, het familiebedrijf) in kaart gebracht om zo meer zicht te krijgen op onder meer de timing van overdracht, de eventuele verdere betrokkenheid van de overlaters en de mogelijkheid tot financiële harmonie binnen de familie.

Deze verwachtingen en de voorziene overnameprijs worden vervolgens afgetoetst aan het cashgenererend vermogen van de onderneming. Deze cash zal immers (deels) aangewend worden om eventuele aangegane overnamefinancieringen af te lossen. Deze toets biedt zicht op de financiële haalbaarheid van de overname.

Bovenstaand proces is niet altijd even rechtlijnig, gezien de grote belangen en de emotionele betrokkenheid. Tussentijdse gesprekken moeten verzekeren dat iedereen nog steeds op dezelfde lijn zit. Elke betrokkene (ook niet-overnemende familieleden) kan zich trouwens tijdens dit volledige proces laten bijstaan door zijn/haar adviseur.

De haalbaarheidstoets vormt tevens een brug naar de mogelijke structurering van de overdracht, dit zowel financieel als fiscaal-juridisch, alsook naar de uitwerking van een concreet actieplan. Verder kan de uitkomst van de haalbaarheid gebruikt worden ter ondersteuning van eventuele bancaire gesprekken.

    Stap 1 • Waardering 
    1 prijs

    Stap 2 • Verwachtingen
    Financiële harmonie

    Stap 3 • Financiële haalbaarheid
    Terugbetalingscapaciteit

    Stap 4 • Structuur
    Voorstel structuur

    Stap 5 • Opties en optimalisaties
    Actieplan

Meten is weten

Bij familiale overdrachten speelt zowel het emotionele als het relationele, maar zeker ook het financiële aspect een rol. Waar gesprekken zijn stilgevallen of nog niet zijn opgestart door twijfel over de concrete bedragen, kan een haalbaarheidsoefening de overdracht vlotter laten verlopen.

 

Gepubliceerd op 18/12/2019
Dennis Ideler, dideler@deloitte.com

Did you find this useful?