effectentaks-2-of-solidariteitsbijdrage

Article

Effectentaks 2.0 of solidariteitsbijdrage

What’s in a name?

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2020

In het kader van een ‘eerlijkere fiscaliteit’ –of in de zoektocht naar bijkomende middelen– plant de regering De Croo de invoering van een taks op effectenrekeningen (‘effectentaks’).

Dit zal bekend in de oren klinken, aangezien het eerder een herinvoering is van een aangepaste effectentaks zoals deze in het verleden reeds bestond. Wij zetten de belangrijkste zaken even op een rij.

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de effectentaks (1.0) die in 2018 was ingevoerd door de regering Michel. In het recente regeerakkoord verscheen de effectentaks echter weer op de radar. Weliswaar onder de naam ‘solidariteitsbijdrage’ aangezien de opbrengsten richting de zorgsector zouden gaan. Deze effectentaks 2.0 lijkt vanuit vele perspectieven op haar voorganger. Hier en daar werden echter wat aanpassingen doorgevoerd, enerzijds om er voor te zorgen dat enkele achterpoortjes werden gesloten, anderzijds om de taks deze maal wel de grondwettelijke toets te laten doorstaan.

De effectentaks 2.0 viseert zowel effectenrekeningen aangehouden door natuurlijke personen als door maatschappen, vennootschappen en andere rechtspersonen. Voor Belgische rijksinwoners vallen zowel binnen- als buitenlandse effectenrekeningen binnen het toepassingsgebied.

Ook behoren afgeleide financiële producten (bv. opties) voortaan tot het toepassingsgebied voor het bepalen van de waarde van de effectenrekening. Dit is van belang aangezien de taks enkel verschuldigd is voor zover de gemiddelde waarde van de effectenrekening gedurende de referentieperiode meer bedraagt dan 1.000.000 EUR –in plaats van 500.000 EUR voorheen– en dit ongeacht het aantal titularissen.

Hierbij komt nog dat dit grensbedrag onder de effectentaks 2.0 per rekening beoordeeld moet worden, terwijl dit voor de effectentaks 1.0 per belastingplichtige (met mogelijk verschillende rekeningen) werd afgetoetst.

Tot slot werden ook nog enkele antimisbruikbepalingen ingevoerd om te voorkomen dat men zich moedwillig buiten het toepassingsgebied van de taks zou plaatsen.

Effectentaks (2.0) of solidariteitsbijdrage, voor zover u onder het toepassingsgebied van de nieuwe regeling valt, zal u jaarlijks moeten afrekenen over de waarde van uw effectenrekening.

 

Gepubliceerd op 21/12/2020
Stef Van Eysendeyk, svaneysendeyk@deloitte.com  

Did you find this useful?