mobiliteit-new-ways-of-moving

Article

Mobiliteit

New ways of moving

Nieuwsbrief Actualiteiten, december 2020

Corona heeft een impact op veel vlakken, zo ook op de mobiliteitsproblematiek waar werkgevers op vandaag mee worstelen. Werknemers verkiezen momenteel immers private transportopties, zoals een wagen of fiets, terwijl openbaar vervoer aan populariteit verliest. Daarnaast heeft ook het wijzigende fiscale landschap een weerslag op de mobiliteitskeuzes die u als werkgever moet maken. Indien u vasthoudt aan uw huidig wagenbeleid, zal u op termijn geconfronteerd worden met een total cost of ownership (TCO) die de pan uit swingt. Tijd om een kritische blik te werpen op uw mobiliteitsstrategie!

Bedrijfswagens

Ondanks de wijzigende ­fiscaliteit, die de voorbije jaren resulteerde in een stijgende kostprijs, blijft de bedrijfswagen een populair onderdeel van het Belgische loonpakket. Al is het wagenpark op vandaag veelal niet meer te vergelijken met dit van 5 jaar geleden. Bedrijven kiezen, gedreven door de fiscaliteit en de aandacht voor een ecologisch imago, steeds meer voor de vergroening van hun wagenpark. Hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe beperkter de aftrekbaarheid van de wagenkosten. De WLPT-norm, die de uitstoot van wagens vastlegt, zal u als werkgever verplichten om vervuilende wagens te vervangen door groene, hybride of elektrische alternatieven indien u uw huidige TCO niet aanzienlijk wil zien stijgen. Gesterkt door een nieuwe regering die inzet op zero-emissie van bedrijfswagens vanaf 2026, zal deze trend zich de komende jaren versneld verder zetten.

Niet alleen langs werkgeverszijde is het belangrijk om voluit te gaan voor wagens met een groener imago om zo de kosten van uw wagenpark onder controle te houden. De nieuwe WLPT-norm heeft ook een impact op de kost voor werk­nemers. 

Mobiliteitsbudget

Mobiliteit is al lang niet meer het verhaal van enkel en alleen de bedrijfswagen. De invoering van het mobiliteitsbudget in 2019 heeft hier het pad voor geëffend. Waar wagens, zij het in groenere vorm, nog steeds deel kunnen uitmaken van een mobiliteitsoefening, zien we dat werkgevers steeds meer ook andere opties aanbieden zoals fietsen (zowel gewone, als e-bikes en/of speed-pedelecs), steps en deeloplossingen. Deze alternatieve vervoersvormen winnen de laatste jaren aan populariteit, geholpen door de flexibiliteit in gebruik en de gunstige fiscale behandeling.

Een mobiliteitsbudget kenmerkt zich door het feit dat op basis van de TCO van het huidige mobiliteitsaanbod –doorgaans enkel een (vervuilende) bedrijfswagen– de werknemer een budget ter beschikking krijgt om zijn mobiliteitskeuze te personaliseren. Dit budget kan in 3 pijlers worden aangewend. Het is de werkgever die beslist welke voordelen aangeboden worden.

1–Een milieuvriendelijke bedrijfswagen. Hiermee worden volledig elektrische wagens of bedrijfswagens die een maximale CO2-uitstoot hebben van 95gr/km (met ingang van 01/01/2021) beoogd. Wagens die voldoen aan deze beperkte uitstootnorm zijn echter schaars en bovendien vaak beperkt tot de klassieke kleine stadswagen.

2–Duurzame vervoersmiddelen en huisvestiging. Hier vallen verschillende vervoersmiddelen onder zoals fietsen, e-bikes of speed-pedelecs, elektrische steps, … Indien gebruikt voor woon-werk verplaatsingen, zijn deze niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen –zowel langs werkgevers- als werknemerszijde– en vrijgesteld van belastingen. Hierdoor vormen deze vervoersmiddelen een zeer populaire keuze bij werknemers. Ook de terug­betaling van huisvestingskosten (op voorwaarde dat het gaat over een woonst binnen een straal van 5 km rond de plaats van tewerkstelling) en het aanbieden van deeloplosssingen –denk bijvoorbeeld aan Cambio– vallen hier onder.

3–Cash. Blijft er na de nieuwe mobiliteitskeuzes nog een
budget over, dan kan dit bedrag, vrij van belastingen en patronale bijdragen, worden uitbetaald. De werknemer betaalt hierop een bijzondere RSZ-bijdrage van 38,07 %.

Hoewel bedrijfswagens ook in de toekomst niet zomaar zullen verdwijnen uit het Belgische verloningslandschap, mogen we concluderen dat zij in de huidige vorm in de toekomst (financieel) niet meer houdbaar zullen zijn. Hoog tijd dus om over te stappen naar een mobiliteitsbeleid dat openstaat voor alternatieven met als kernwoorden: elektrisch, multimodaal en flexibel.

 

Gepubliceerd op 21/12/2020
Emilie Ickroth, eickroth@deloitte.com

Did you find this useful?