erfbelasting

Article

Hoe erfbelasting besparen zonder te schenken aan de kinderen?

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2019

Wanneer kinderen nog jong zijn, zijn schenkingen meestal niet aangewezen. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat het spoor doodloopt. De ouders kunnen onderling een planning uitwerken dat het risico op erfbelasting bij een onverwacht overlijden sterk inperkt.

Voor wie gehuwd is onder het stelsel van scheiding van goederen kan dit doordat de echtgenoten (herroepbaar) aan elkaar schenken of door een aanwasovereenkomst.

Voor wie gehuwd is onder het wettelijk stelsel vormt de combinatie van een doordacht huwelijkscontract en een testament de oplossing. Het laat toe optimaal gebruik te maken van de gunstregimes in de erfbelasting (gezinswoning en familiale ondernemingen).

Wat betreft de gezinswoning geldt in elk gewest een volledige vrijstelling tussen echtgenoten. Wat betreft familiale ondernemingen hanteren Vlaanderen en Brussel een flat rate van 3 %. In Wallonië is er een volledige vrijstelling.

Het bevoegde gewest wordt beoordeeld aan de hand van de woonplaats van de overledene.

Hoe werkt deze planningstechniek?

Het huwelijkscontract laat de langstlevende toe om zelf de goederen aan te duiden die zijn helft van de huwgemeenschap vormen. Alle andere goederen vallen dan in de nalatenschap die in principe (zonder testament) toekomt aan de kinderen voor de blote eigendom en de langstlevende voor het vruchtgebruik.

In afwijking van deze wettelijke vererving kan in een testament worden voorzien dat bepaalde goederen in volle eigendom toekomen aan de langstlevende.

Ter illustratie

Marc overlijdt en laat zijn vrouw Els en drie kinderen na. Het koppel bezit hun gezinswoning van 500.000 EUR en 500.000 EUR aan beleggingen. Op basis van het huwelijkscontract duidt Els de 500.000 EUR aan beleggingen aan als haar helft van de huwgemeenschap. De gezinswoning valt dan integraal in de nalatenschap van Marc, die in zijn testament heeft opgenomen dat zijn aandeel in de gezinswoning toekomt aan Els. Door de uitwerking van dit testament gaat de integrale gezinswoning naar Els, zonder enige erfbelasting aangezien er een vrijstelling geldt. Resultaat: Els bekomt het volledig vermogen zonder erfbelasting.

Gepubliceerd op 26/02/2019
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Did you find this useful?