zekerheid-betaling-documentaire-kredieten

Article

Zekerheid van betaling via documentaire kredieten

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2020

Elke ondernemer wenst in commerciële transacties zekerheid van betaling van geleverde goederen of diensten. Maar wat als dit op de proef gesteld wordt, bv. omdat u de klant onvoldoende kent of deze zich ver van uw thuisbasis bevindt? Het documentair krediet kan hierop een antwoord bieden, door één of meerdere banken tussen u en uw tegenpartij te plaatsen.

Functie als brug

Het documentair krediet, waarbij de bank van de koper als tussenpersoon optreedt, kan onzekerheid over de tegenpartij of verschillende visies op betalingstermijnen tussen importeur en exporteur wegnemen. Deze bank betaalt de verkoper rechtstreeks op eerste verzoek, op voorwaarde dat hij de nodige documenten (vandaar ‘documentair’ krediet) voorlegt, die aantonen dat de goederen of diensten verstuurd of geleverd zijn conform de bepalingen van het onderliggende commerciële contract.

Welke documenten moeten worden aangeboden, wordt overeengekomen tijdens het onderhandelen van de verkoopovereenkomst. In de praktijk is dit vaak een combinatie van handelsdocumenten (facturen, douanedocumenten, ....), transportdocumenten (vrachtbrieven, ....) en verzekeringsdocumenten.

Het conform aanbieden van deze documenten heeft niet enkel betrekking op de vorm en inhoud, maar ook op de aanlevering ervan vóór de overeengekomen vervaldatum en dit aan de juiste partij.

In de praktijk zal vaak ook de bank van de verkoper in dergelijke transacties optreden, onder meer om de exporteur te adviseren omtrent de toepasselijke regels voor documentaire kredieten. Daarnaast kan ze ook het politiek-/landenrisico en tegenpartijrisico op de bank van de koper afdekken door het documentair krediet te ‘confirmeren’.

Voordelen voor beide partijen

In de documenten worden afspraken over onder meer plaats en datum van levering en de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten opgenomen. De koper moet slechts betalen na levering en na voorlegging door de verkoper van conforme documenten. Dit vermijdt bijgevolg de vraag om voorschotten te betalen, bijvoorbeeld bij opstart van nieuwe commerciële relaties.

De verkoper is dus voor betaling niet langer afhankelijk van de koper, maar kan rechtstreeks met de nodige documenten aankloppen bij de bank van de koper. Daarnaast kan het risico van wanbetaling verder beperkt worden door de eigen bank het documentair krediet te laten confirmeren, waardoor deze reeds voor betaling zorgt van zodra de verkoper aan zijn bank de conforme documenten voorlegt.

Het documentair krediet biedt eveneens een mogelijkheid om verschillende visies rond betalingstermijnen op te lossen. De verkoper kan immers uitstel van betaling geven aan de koper, maar tegelijk aan de confirmerende bank vragen om het krediet te forfaiteren (= verdisconteren). De verdeling van de kost van de confirmatie en forfaitage kan onderdeel vormen van de onderhandelingen tussen importeur en exporteur.

Praktisch

De koper opent het documentair krediet bij zijn bank via een daartoe voorziene kredietfaciliteit. Hieraan wordt vaak een betalingsuitstel onder de vorm van kaskrediet of vaste voorschotten gekoppeld. Zo moet de koper zijn schuld aan de bank (die in de plaats is gekomen van de schuld aan zijn leverancier) niet onmiddellijk aanzuiveren.

De verkoper dient niet over kredietfaciliteiten te beschikken, behalve wanneer hij toch onmiddellijk de gelden nodig heeft ondanks een aan de klant toegestaan betalingsuitstel. In dit geval kan hij bij zijn bank het documentair krediet verdisconteren. Kennis over documentaire kredieten en de hieraan verbonden ‘Uniforme Regelen’, alsook kennis over hoe kredietconforme documenten aan te bieden is daarbij wel een vereiste. In de praktijk zal de verkoper zich hierbij laten adviseren door zijn bank.

Hoogste meerwaarde als …

Het doorlopen van het proces van documentaire kredieten biedt de hoogste meerwaarde bij:

  • een nieuwe of jonge handelsrelatie waarbij de tegenpartijen elkaar nog onvoldoende kennen of vertrouwen, en
  • waarbij de internationale context een aantal risico’s met zich meebrengt, en
  • waar u ofwel een betalingsengagement wenst of controle wil uitoefenen over de goederen.

 

Gepubliceerd op 28/02/2020
Dennis Ideler, dideler@deloitte.com

Did you find this useful?