nieuwe-bv

Article

De nieuwe BV

Een nuttig controlevehikel?

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2019

Het verwachte nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) gaat voor de BV (zijnde de huidige BVBA) uit van het principe van verregaande flexibiliteit. Zo voorziet het in de mogelijkheid om verschillende soorten van aandelen te creëren, waarbij aan elke soort onderscheiden rechten worden toegekend.

Een van die onderscheiden rechten kan het stemrecht zijn: aan elk aandeel van soort A kan men bijvoorbeeld 10 stemmen toekennen terwijl dit voor elk aandeel van soort B beperkt blijft tot 1 stem.

Ook de creatie van een zogenaamd ‘golden share’ behoort zo tot de mogelijkheden. Een golden share is een aandeel waaraan meer stemmen worden toegekend dan de totaliteit van de stemmen van de andere aandelen. Zo is de houder van dat golden share steeds verzekerd van de meerderheid en kan hij beslissingen doordrukken.

Hierdoor kunnen we voortaan in een BV zeggenschap gemakkelijk onderscheiden van eigendom. Men hoeft met andere woorden niet over de meerderheid van de aandelen te beschikken om zeggenschap te kunnen uitoefenen. Technieken die men tot nu toe hanteerde om die doelstelling te bereiken — zoals voorbehoud van vruchtgebruik, de maatschap of een Stichting-Administratiekantoor — zullen vanaf het van kracht zijn van het nieuwe WVV, minder noodzakelijk zijn.

Dit maakt de nieuwe BV tot een nuttig controlevehikel dat in bepaalde omstandigheden de creatie van een maatschap of Stichting-Administratiekantoor overbodig kan maken.

Gepubliceerd op 28/01/2019
Rachida Kasmi, rkasmi@deloitte.com

Did you find this useful?