vereffening

Article

Optreden in rechte na afsluiting van vereffening

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2019

Wist u dat de sluiting van de vereffening het verlies van rechtspersoonlijkheid voor de vennootschap met zich meebrengt?

Dit heeft tot gevolg dat de actieve procesbekwaamheid van de vennootschap een einde neemt en bijgevolg de vereffenaars of de aandeelhouders-vennoten geen bevoegdheid meer hebben om procedures verder te zetten waarin de vennootschap voordien optrad als eiser, noch om nieuwe vorderingen in te leiden.

De vennootschap behoudt daarentegen wel een passieve procesbekwaamheid die aan de vereffenaars de bevoegdheid verleent om als verweerder op te treden. Enerzijds in procedures die lopende zijn op het ogenblik van de sluiting van de vereffening en anderzijds tegen nieuwe vorderingen die tegen de vennootschap worden ingesteld na de sluiting van haar vereffening en vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing tot afsluiting van de vereffening. Wees dus waakzaam indien u uw vennootschap wenst te vereffenen en er lopende procedures zijn waarin de vennootschap betrokken is als eisende partij.

Gepubliceerd op 28/01/2019
Melissa Verhoeven, mverhoeven@deloitte.com

Did you find this useful?