vooruitblik-2019

Article

Vooruitblik 2019

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2019

2019 brengt heel wat wijzigingen met zich mee die mogelijk een impact hebben op uw onderneming. Wij zetten een aantal ervan voor u op een rijtje.

Wat met de credit rekening-courant?

Wanneer een vennootschap een intrest op credit rekening-courant (R/C) toekent die hoger is dan de marktrente, dan kan de Administratie het gedeelte van de intrest boven deze marktrente als dividend herkwalificeren. In de praktijk ontstaan er soms discussies over de vraag hoeveel de marktrente nu exact bedraagt. Om deze discussies te vermijden zal vanaf 2020 de in aanmerking te nemen rentevoet op credit R/C berekend worden op basis van de ‘MFI rentevoet voor kredieten tot 1 mio EUR met variabel tarief en met een duurtijd tot één jaar aan niet financiële ondernemingen’, verhoogd met 2,5 %. Deze intrestvoet zal alvast een pak lager liggen dan de huidige aanvaarde rentevoeten.

Bovendien heeft de ECB beslist om het huidig rentepeil van 0 % tot ten minste september 2019 te behouden. Bijkomend beroep doen op extra bancair krediet blijft dus interessant. Het herzien van de financiering van uw onderneming, waarbij credit R/C afgebouwd wordt ten voordele van bancair krediet, biedt bijgevolg opportuniteiten.

Brexit readiness

Dat een harde Brexit een zeer grote invloed kan uitoefenen op de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) is een understatement. In het bijzonder worden de bedrijven die momenteel enkel operationeel zijn binnen de EU, waaronder het VK, het meest getroffen. Handel met het VK zal immers niet langer als intracommunautair goederenverkeer beschouwd worden, maar als import/export. Dat heeft uiteraard zijn repercussies op vergunningen, registraties, douaneformaliteiten, incoterms, de parametrisatie van uw ERP-pakket, etc. We raden u dan ook ten stelligste aan nu reeds de impact van de Brexit op uw onderneming in kaart te brengen en de nodige acties te ondernemen.

Blijf ook in 2019 alert voor GDPR

Sinds mei 2018 moet elk bedrijf, van klein tot groot, GDPR-compliant zijn. De GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de vroegere Privacy Commissie) heeft ondertussen niet stilgezeten met het voorbereiden van inspecties. Deze zullen sector per sector gebeuren. Per ronde van controles zullen zowel grotere vennootschappen als kmo’s gecontroleerd worden. Zorg er dus voor dat het GDPR-dossier klaarligt in geval van een inspectie. Heel belangrijk in dit dossier is het dataregister. Maak ook systematisch werk van het uitsturen, onderhandelen en ondertekenen van dataverwerkingsovereenkomsten. Zorg er ten slotte voor dat er een procedure beschikbaar is waarin heel duidelijk vermeld staat wat te doen in geval van een datalek en wie wanneer verwittigd moet worden. Wijs de verantwoordelijkheden hieromtrent toe binnen uw onderneming.

Ingebruikname UBO-register nadert snel

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving bent u als Belgische vennootschap verplicht informatie over uw uiteindelijke begunstigden, ‘ultimate beneficiary owners’ of afgekort ‘UBO’s’ in te voeren in het elektronisch UBO-register. Deze verplichting geldt trouwens ook voor verenigingen en stichtingen. U heeft hiervoor nog tot 31 maart 2019 de tijd. Wij adviseren u nu reeds te starten met het verzamelen van alle nodige info, uw bestaande structuur in kaart te brengen en te (her)evalueren.

Maatschap wordt boekhoudplichtige onderneming

Elke maatschap wordt voortaan bestempeld als onderneming en moet dus ook ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Net zoals vennootschappen zal de maatschap een ondernemingsnummer ontvangen en moet ze een boekhouding ‘passend bij de aard en de omvang van haar bedrijf’ voeren. Maatschappen opgericht vóór 1 november 2018, hebben nog tot en met 30 april 2019 de tijd om zich in regel te stellen.

Raadpleeg uw vertrouwenspersoon bij Deloitte om u door deze en vele andere nieuwigheden heen te gidsen.

Gepubliceerd op 28/01/2019
Henk Hemelaere, hhemelaere@deloitte.com

Did you find this useful?