optimaal-balansmanagement

Article

Optimaal balansmanagement

Toon uw gezonde onderneming

Nieuwsbrief Actualiteiten, januari 2020

Door de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 29 naar 25 % dreigt het gevaar dat het accent bij de opmaak van de jaarrekening op 31/12/2019 vooral komt te liggen op de fiscale optimalisatie van de resultatenrekening (binnen de mogelijkheden gecreëerd door de wetgever). Hierbij mag echter ook de focus op balansmanagement en het getrouw beeld van de jaarrekening niet verloren gaan.

Vergeet immers niet dat indien u belangrijke investeringen gepland hebt in 2020 waarvoor externe financiering nodig is, uw bank uw jaarrekening tegen het licht zal houden. De aan uw onderneming toegekende rating die hieruit voortvloeit zal bepalend zijn voor de kostprijs van uw krediet.

Ook kredietverzekeringsinstellingen zullen zich vooral op de analyse van uw gepubliceerde jaarrekening baseren om te bepalen wat het maximaal risico is dat zij willen lopen bij het verzekeren van leveringen aan uw onderneming.

Hoe beïnvloedt u uw balansratio’s?

We gaan ervan uit dat een aantal gekende technieken die de solvabiliteitsratio positief kunnen beïnvloeden vóór het jaareinde effectief ook zijn toegepast. Zo resulteert het tijdig innen van uw klantentegoeden in bijkomende liquiditeiten die u kan aanwenden om uw leveranciersschulden vervroegd te betalen. Hierdoor daalt uw balanstotaal en stijgt uw solvabiliteitsratio. Het compenseren van intragroepsschulden en –vorderingen heeft eenzelfde impact, net als het opteren voor renting in plaats van leasing. Ondernemingen die voor de financiering van hun klantenvorderingen beroep doen op factoring kunnen de bevoorschotting die zij krijgen mits een passende vermelding in de toelichting bij de jaarrekening meteen afboeken van de openstaande tegoeden, wat eveneens een positieve impact heeft op het balanstotaal en dus ook op de solvabiliteitsratio.

Jaarlijkse inventaris

Anderzijds kunnen ook bij de opmaak van de jaarlijkse inventaris ter voorbereiding van de jaarrekening nog keuzes gemaakt worden. Vergeet hierbij niet om die keuzes die een wijziging van de waarderingsregels inhouden te notuleren en hiervan ook melding te maken in de toelichting bij de jaarrekening.

Vooreerst kan een andere waarderingsmethode van de voorraad een niet te verwaarlozen impact hebben op het resultaat van het boekjaar en dus ook op het eigen vermogen en de solvabiliteit. Zo resulteert in de bouwsector het waarderen van de werken in uitvoering volgens de ‘completed contract’-methode in een totaal andere uitkomst dan wanneer de ‘percentage of completion’-methode wordt gehanteerd. Ook de waardering van de voorraad grondstoffen of handelsgoederen op basis van de ‘Last in-First out’-methode in plaats van de traditioneel toegepaste ‘First in-First out’ kan een positieve invloed hebben op uw financiële ratio’s. Let wel: aangezien consistentie één van de basisprincipes is van het boekhoud- en jaarrekeningrecht, is het evident dat hier niet lichtzinnig mee kan worden omgesprongen.

Het begrip ‘inventaris’ dekt echter een veel grotere lading dan alleen de voorraad. Zo moeten onder meer ook bij de waardering van de vaste activa doordachte keuzes gemaakt worden: welke uitgaven kwalificeren als kost respectievelijk als investering?  Welk afschrijvingspercentage wordt toegepast op de investeringen van het boekjaar? Worden de ontwikkelings- of herstructureringskosten geactiveerd of ten laste van het resultaat van het boekjaar gelegd? Ook het herwaarderen van (nagenoeg) volledig afgeschreven historische investeringen is een aanvaardbare techniek om het eigen vermogen en dus de solvabiliteitsratio op te krikken. Let wel: dergelijke herwaardering is aan strikte voorwaarden onderworpen. Zo moet het bestuursorgaan onder andere beoordelen of de meerwaarde een vaststaand en duurzaam karakter heeft en of de hogere afschrijvingskosten wel kunnen gedragen worden door de in de toekomst verwachte resultaten.

Een doordachte keuze uit de verschillende mogelijke waarderingsregels is strategisch belangrijk. Het dilemma tussen een geoptimaliseerde balans en het betalen van belastingen zal uiteraard steeds aanwezig zijn. Vergeet echter niet dat een negatieve impact van bepaalde beslissingen op de kredietrating van uw onderneming verstrekkende gevolgen kan hebben.

 

Gepubliceerd op 29/01/2020
Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com

Did you find this useful?