rekening-courant

Article

Uw rekening courant verdient meer dan ooit aandacht!

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2018

Bancaire intresten staan historisch laag!

Eén zekerheid hebben we, intresten kunnen enkel stijgen. Voor de langetermijnintrestvoeten is deze stijging reeds ingezet. Voor kortetermijnintrestvoeten besliste de Europese Centrale Bank (ECB) recent om de ECB-rente minstens tot en met de zomer van 2019 niet te verhogen. Deze blijft dus behouden op 0 %.

Financiële markten zijn daarenboven momenteel heel liquide. Het kredietvolume staat historisch hoog en blijft bovendien nog stijgen. Maar hoelang nog? Dat is de hamvraag!

Momentum om rekeningen courant te evalueren

De hoogconjunctuur zorgt op zijn beurt bij heel wat ondernemingen voor voldoende cashflow en terugbetalingscapaciteit.

Waarom zou u als ondernemer geen gebruik maken van dit momentum? Een dergelijke markt biedt u de mogelijkheid om proactief de bestaande structurele rekeningen courant (R/C) en leningen  van bestuurders-natuurlijke personen te herfinancieren en op deze manier gelden naar uw privévermogen over te brengen. Hierbij moeten we echter rekening houden met recente wijzigingen in de fiscaliteit, zoals de daling van het tarief in de vennootschapsbelasting naar 25/20 % en de verhoging van de roerende voorheffing tot 30 %. Elke situatie moet dus apart geëvalueerd worden.

Het privé brengen van gelden heeft als voordeel dat deze vervroegd worden onttrokken aan het bedrijfsrisico. Bovendien kunnen deze gelden mogelijk deel uitmaken van een successieplanning. Liquide gelden lenen zich hiervoor immers makkelijker dan bestaande R/C en kunnen eenvoudig  (in volle eigendom) worden geschonken via bankgift, terwijl voor een R/C steeds een notariële akte vereist is. Ook ontvangen de kinderen zo een schenking die zij meteen als hefboom voor hun eigen vermogensopbouw kunnen aanwenden (seed money).

Rekening houdend met de hierboven aangehaalde marktkenmerken, biedt het streven naar een evenwichtig opgebouwde balansstructuur (eigen - versus vreemd vermogen, kortetermijnkredieten versus langetermijnkredieten en dito intrestvoeten) via het herfinancieren van leningen op vandaag opportuniteiten.

Is herfinanciering voor u niet aan de orde, dan gaat u best na of in het kader van de nieuwe pandrechtwetgeving, voormelde R/C en leningen kunnen worden gewaarborgd door de bestaande activa (machines, voorraad, vorderingen, …) binnen de vennootschap. Deze laatste kunnen in pand worden gegeven zonder buitenbezitstelling. Op vandaag zijn uw privé ingebrachte gelden in vele gevallen immers niet gewaarborgd!

Het is evident dat de actuele bancaire waarborgpositie van uw onderneming hiervoor eerst in kaart moet gebracht worden. Uw bewegingsruimte is immers sterk afhankelijk van uw bancaire netto risicopositie.

Indien het herfinancieren of bewaarborgen geen mogelijkheden biedt, kan het ten slotte interessant zijn om bestaande R/C te herschikken binnen uw groepsstructuur. Doet u dit op niveau van de exploitatievennootschap richting holdingvennootschap, dan onttrekt u uw R/C immers aan de directe gevolgen van uw ondernemingsrisico.

Conclusie: Het uitvoeren van een opportuniteitsonderzoek om de persoonlijke R/C en leningen bancair te herfinancieren of deze op een gepaste manier te laten waarborgen, kan ook voor u interessant zijn. Indien voormelde opportuniteiten niet aan de orde zijn kan een mogelijke herschikking van uw R/C richting holdingvennootschap nuttig zijn om deze op die manier te onttrekken aan het ondernemingsrisico van uw exploitatievennootschap.

Bruno Degrande, bdegrande@deloitte.com

 

Did you find this useful?