schenken-met-inkomstenbehoud

Article

Schenken met inkomstenbehoud

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2019

Schenken brengt vaak een aantal bezorgdheden met zich mee. Zo hebben schenkers vaak de behoefte om nog het inkomen te ontvangen van het vermogen dat ze wegschenken. Dit kan op twee manieren.

1 • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

De schenker die zich het vruchtgebruik voorbehoudt, heeft na de schenking nog recht op de ‘vruchten’ en het ‘gebruik’ van het geschonken vermogen. Met ‘vruchten’ worden de periodieke opbrengsten bedoeld die de kapitaalwaarde niet aantasten. Typevoorbeelden zijn interesten en dividenden (uitkering jaarwinst). Met ‘gebruik’ wordt bedoeld dat de vruchtgebruiker het geschonken goed nog mag aanwenden overeenkomstig de normale bestemming ervan. Voor aandelen houdt dit bijvoorbeeld het stemrecht in op de jaarlijkse algemene vergadering (behoudens eventuele andere regels opgenomen in statuten). De vruchtgebruiker kan evenwel niet meer over het goed beschikken (verkopen, in pand geven, enz).

2 • Schenking onder last tot betaling van een rente

Hier bedingt de schenker het recht om jaarlijks een bepaald bedrag op te vragen aan de begiftigden. Indien gewenst kan dit bedrag gekoppeld worden aan de index. Uiteraard moet een schenking een schenking blijven, zodat de last het voordeel van de schenking niet volledig mag uithollen.

Welke oplossing valt te verkiezen?

Het antwoord op deze vraag dient geval per geval te worden bekeken. Daarbij zijn er drie elementen die moeten worden afgewogen: de wens tot inkomstenbehoud, de mate waarin een schenker controle wenst te behouden over het geschonken vermogen en de gevolgen op het vlak van erfbelasting.

Qua inkomstenbehoud is volgend verschil van belang: in geval van vruchtgebruik is de schenker afhankelijk van de toekomstige (onzekere) opbrengst van het weggeschonken vermogen. In veel gevallen zal de opbrengst fluctueren over de jaren heen (bijvoorbeeld in geval van vruchtgebruik over een beleggingsportefeuille). De last tot betalen van een rente biedt meer zekerheid: het jaarlijks bedrag ligt vooraf vast.

Gepubliceerd op 16/07/2019
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Did you find this useful?