carry-back-verliezen

Article

Carry back van verliezen

Nieuwsbrief Actualiteiten, juli 2020

De Belgische regering heeft een nieuwe fiscale maatregel uitgevaardigd ter verbetering van de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van ondernemingen die lijden onder de financiële gevolgen van de crisis. Het gaat concreet om de mogelijkheid tot ‘carry back van verliezen’ en is gericht op het verminderen van belastingschulden.

Principe

De mogelijkheid tot ‘carry back van verliezen’ laat vennootschappen toe om eenmalig, onder bepaalde voorwaarden, belastbare winsten voor het aanslagjaar 2019 of 2020 (*) te compenseren met verliezen die men naar verwachting in het volgende aanslagjaar (nl. 2020 of 2021) zal lijden. Het komt er dus op neer dat de ingeschatte verliezen van een lopend boekjaar reeds in mindering kunnen gebracht worden van het boekjaar ervoor.

Om dubbele verliesaftrek te vermijden, moet het eerder vrijgestelde bedrag in het daaropvolgende jaar, zijnde het jaar waarin de verliezen effectief geleden zijn, teruggenomen worden. Dit laatste wordt ook de ‘recapture’ genoemd. In het jaar van recapture wordt tevens een verhoging toegepast om het tariefverschil in de vennootschapsbelasting te neutraliseren (bijvoorbeeld van 29,58 % in het jaar van aftrek naar 25 % in het jaar van recapture).

(*) Met betrekking tot het boekjaar dat is afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 juli 2020.

Realistische inschatting noodzakelijk

Er moet dus een accurate raming gemaakt worden van de potentiële verliezen die men zal lijden in het lopende boekjaar. Een overschatting van de verwachte verliezen met meer dan 10 % zou immers aanleiding geven tot een bijkomende aanslag die varieert naargelang de grootte van de overschatting.

Uitkering leidt tot uitsluiting

Vennootschappen die ‘verboden uitkeringen’ hebben gedaan, of zullen doen, in de periode van 12 maart 2020 tot en met de indieningstermijn van de aangifte voor het aanslagjaar 2021, worden uitgesloten van deze maatregel. Verboden uitkeringen zijn: inkoop eigen aandelen, dividenduitkering, kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen.

In het kader van een optimaal gebruik van deze maatregel, is het bijgevolg niet alleen van belang om de evolutie van de financiële resultaten strikt op te volgen, maar ook om na te denken over de effectieve noodzaak van uitkeringen door de vennootschap.

Ook de volgende vennootschappen worden uitgesloten:

  • Zij die aan een bijzonder belastingregime onderworpen zijn.
  • Zij die bepaalde banden hebben met of betalingen doen aan belastingparadijzen.
  • Zij die kunnen beschouwd worden als ‘onderneming in moeilijkheden’ op 18 maart 2020.

 

Gepubliceerd op 27/07/2020
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?