nieuwe-erfrecht

Article

De nieuwe erfwet wijzigt schenking tussen echtgenoten

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2018

Een schenking tussen echtgenoten maakt het mogelijk een tot uw eigen vermogen behorend goed aan uw huwelijkspartner te schenken. Deze schenking kan ook wederzijds zijn, waarbij elke partner een eigen goed aan de ander schenkt. Wanneer u het niet wenselijk acht om uw kinderen (nu reeds) te betrekken bij uw successieplanning, biedt deze planningstechniek een interessante oplossing.

Herroepbaar

Een schenking aan uw huwelijkspartner kan u altijd en zonder reden herroepen. Dit betekent dat u, bijvoorbeeld bij echtscheiding of zelfs  na het overlijden van uw huwelijkspartner, de schenking ongedaan kan maken en de weggeschonken goederen (of de tegenwaarde hiervan) terugkeren naar uw vermogen.

Deze techniek biedt volgend belastingvoordeel

•    Indien u overlijdt, zijn de goederen eigendom van uw partner en maken deze dus geen deel uit van uw nalatenschap. Er is dus geen erfbelasting (3-9-27 %) verschuldigd op de betrokken goederen vermits deze reeds zijn weggeschonken (0 of 3 %).

•    Indien uw huwelijkspartner overlijdt, herroept u de schenking en keren de goederen zonder erfbelasting terug naar uw vermogen.

Wat dan met de kinderen?

De aanspraken van de kinderen op dit geplande vermogen worden enkel uitgesteld.

Voor reeds gedane schenkingen of nog te verrichten schenkingen (vóór 01/09/2018) geldt volgend onderscheid

•    Bij een schenking op voorschot behoudt uw huwelijkspartner bij uw overlijden slechts het vruchtgebruik op de geschonken goederen. Hij/zij moet naar keuze de blote eigendom van de geschonken goederen of de tegenwaarde ervan afstaan aan de kinderen. Dit gebeurt vrij van erfbelasting.

•    Gebeurt de schenking niet op voorschot, dan behoudt uw huwelijkspartner  de volle eigendom. De kinderen kunnen deze schenking ‘kortwieken’ indien zij het minimaal erfdeel waar ze wettelijk recht op hebben niet zouden verkrijgen. De kinderen zullen in de meeste gevallen trouwens erven van de begiftigde huwelijkspartner en zo alsnog (uitgesteld) eigenaar van de geschonken goederen worden.

Met de intrede van het nieuwe erfrecht zal vanaf 1 september 2018 een schenking op voorschot tussen echtgenoten niet langer mogelijk zijn. Een schenking niet op voorschot blijft wel mogelijk.

Gepubliceerd op 22/06/2018
Stéphane Windels,
swindels@deloitte.com

Onze maandelijkse gratis nieuwsbrief ontvangen in je mailbox? Klik hier

Did you find this useful?