liquiditeitstest-bv

Article

De liquiditeitstest in de BV

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2020

Door de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) hebben bestuurders er een nieuwe taak bij gekregen: zij moeten, wanneer de algemene vergadering besluit om een dividend of tantième uit te keren, eerst een liquiditeitstest uitvoeren alvorens tot effectieve uitbetaling kan worden over gegaan. Dit is ook het geval bij minder voorkomende handelingen zoals bijv. terugbetaling van inbreng of inkoop eigen aandelen.

Door deze test moet het bestuursorgaan zich ervan verzekeren dat de vennootschap ‘op basis van de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen’ haar opeisbare schulden zal kunnen blijven voldoen over een periode van tenminste twaalf maanden na de uitkering.

Uit de Memorie van Toelichting bij het WVV blijkt dat een (statische) balansmatige benadering, waarbij de invloed van de uitkering op het netto-actief en de quick ratio wordt becijferd, in de meeste gevallen slechts een eerste indicatie kan geven. Vanuit een meer dynamische benadering is een projectie van de historische vermogensstromen een optie, doch enkel wanneer het bestuursorgaan geen weet heeft van bijzondere omstandigheden met een mogelijke impact op de liquiditeitspositie.

Wanneer het bestuursorgaan wel weet heeft van dergelijke omstandigheden, dan zijn gedetailleerde vermogensstromentabellen op basis van hypothesen aangewezen. Niet bepaald een eenvoudige opgave in deze onzekere tijden, temeer daar de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden wanneer het toch zou fout lopen nadien. Een goed gedocumenteerd verslag is dan ook een absolute vereiste.

 

Gepubliceerd op 30/06/2020
Pascal Verschueren, pverschueren@deloitte.com

Did you find this useful?