wat-met-de-waarde-van-uw-bedrijf-in-coronatijden

Article

Wat met de waarde van uw bedrijf in coronatijden?

Nieuwsbrief Actualiteiten, juni 2020

De fusie- en overnamemarkt van familiale bedrijven blijkt minder sterk geïmpacteerd door de coronacrisis dan initieel verwacht. De hamvraag is echter in welke mate COVID-19 een negatieve impact heeft op de waardering van uw onderneming.

Om hierop een antwoord te formuleren, moeten we de verschillende waardedrijvers van een onderneming onder de loep nemen. Hierbij maken we een onderscheid tussen de waarde van de onderneming enerzijds en de waarde van de aandelen anderzijds.

Impact op de ondernemingswaarde

De ondernemingswaarde of enterprise value (ook wel “cash free of debt free valuation” genoemd) vormt een weerspiegeling van de rendementen die de onderneming in de toekomst verwacht wordt te kunnen realiseren.

Deze kan berekend worden op verschillende manieren. De 2 meest courante waarderingsmethodes zijn het verdisconteren van toekomstige cashflows enerzijds en het hanteren van een multiple op een representatieve maatstaf zoals EBITDA, EBIT of omzet anderzijds.

De mate waarin de toekomstige rendementen al dan niet worden getroffen door COVID-19, beïnvloedt dus de ondernemingswaarde. Hierbij wordt meer dan ooit gekeken naar het business model van de onderneming en de mate waarin dit COVID-19 bestendig is. Is dit het geval, dan wordt de ondernemingswaarde niet geïmpacteerd. Sommige bedrijven zien hun ondernemingswaarde zelfs stijgen, omdat er nu net meer interesse is in hun product of dienstverlening.

Daarnaast heeft ook het verwachte rendement van een investeerder, weerspiegeld in de gehanteerde multiple, een invloed op de ondernemingswaarde. Hier is de sector waarbinnen de onderneming opereert bepalend. Sommige sectoren zijn zwaar getroffen (vb. horecagerelateerde activiteiten), andere sectoren minder of net niet (vb. sommige voedingsproductiebedrijven). Voor bedrijven actief binnen niet-getroffen sectoren is geen reden om aan te nemen dat de overnameprijzen sterk zouden dalen.

Impact op de aandeelhouderswaarde

De aandeelhouderswaarde of equity value is gebaseerd op de ondernemingswaarde, waarbij de nettokaspositie van de vennootschap (lees: nettoschuldpositie indien negatief) verrekend wordt.

Deze kaspositie kan mogelijk wel structureel gewijzigd zijn door de lockdown. Indien de onderneming de voorbije maanden haar beschikbare liquiditeiten heeft moeten aanspreken, dan is het logisch dat een geïnteresseerde overnemer dit in zijn overnameprijs zal verrekenen.

Het algemene investerings- en financieringsklimaat

We stellen vast dat nog steeds een groot aantal investeerders op zoek zijn naar interessante overname-opportuniteiten. Hierbij primeert de vraag of het business model van de target zal stand houden na de COVID-19 periode. Indien de onderneming effectief in de mogelijkheid is om in de toekomst opnieuw aan te knopen met groei, dan creëert dit nog steeds veel appetijt bij mogelijke overnemers.

Dit positief investeringsklimaat wordt trouwens ondersteund door banken, die constructief bereid zijn overnametransacties waar de business rationale goed zit mee te financieren. Een positief investerings- en financieringsklimaat kan er dus mee voor zorgen dat COVID-19 niet noodzakelijk resulteert in een lagere waardering van uw onderneming.

Kort samengevat: meer dan ooit hangt de waardering van een onderneming af van haar business model, de mate waarin het bedrijf gewapend is voor de toekomst en groei zal kunnen realiseren. Zit de business case goed, dan zijn stevige waarderingen nog steeds de realiteit. Maar dit is maatwerk.

 

Gepubliceerd op 30/06/2020
Jan Goemaere, jgoemaere@deloitte.com

Did you find this useful?