gesplitste-aankopen

Article

Gesplitste aankopen en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik

De Vlaamse Belastingdienst teruggefloten

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2019

Wanneer bij de aankoop van een onroerend goed de ene persoon het vruchtgebruik verwerft en de andere de blote eigendom, dan spreken we over een ‘gesplitste aankoop’. Op het ogenblik dat de vruchtgebruiker overlijdt, dooft het vruchtgebruik uit en wordt de blote eigenaar automatisch volle eigenaar.

Omdat hier in principe geen erfbelasting op betaald moet worden, heeft de wetgever in een fictiebepaling voorzien. Hierdoor wordt het onroerend goed toch geacht in volle eigendom in de nalatenschap van de vruchtgebruiker aanwezig te zijn en als een legaat door de blote eigenaar te zijn verkregen, waardoor er alsnog erfbelasting verschuldigd is.

Dit vermoeden kon sinds september 2013 enkel ontkracht worden door een geregistreerde schenking, waarop schenkbelasting werd betaald.

In juni 2016 ging de Vlaamse Belastingdienst nog een stapje verder en besloot zij dat alle schenkingen van geldbeleggingen en effecten (aandelen, vorderingen, …) met voorbehoud van vruchtgebruik voortaan moesten gebeuren met betaling van schenkbelasting. Zo niet was er bij het overlijden van de schenker-vruchtgebruiker alsnog erfbelasting verschuldigd op basis van de hiervoor vermelde fictiebepaling. Ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris was niet langer mogelijk.

Een jaar later nam de Vlaamse Belastingdienst eveneens de maatschappen waarvan de deelgerechtigdheden gesplitst waren in vruchtgebruik-blote eigendom onder vuur. Deze moesten voortaan hun vruchten uitkeren aan de vruchtgebruikers om erfbelasting te vermijden.

Tegen deze zienswijze van de Vlaamse Belastingdienst werd beroep aangetekend bij de Raad van State, die de omstreden standpunten integraal vernietigde op 12 juni 2018.

Hierdoor moet u voor een gesplitste aankoop niet langer voorafgaandelijke schenkbelasting betalen, kan u opnieuw schenken met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris (mits u rekening houdt met de drie- of zevenjarige overlevingstermijn) en kan u de vruchten binnen de maatschap reserveren.

Gepubliceerd op 19/03/2019
Thomas Verlinden, tverlinden@deloitte.com

Did you find this useful?