wijninckxbijdrage

Article

Gewijzigde regeling Wijninckxbijdrage

Van toepassing vanaf 2019

Nieuwsbrief Actualiteiten, maart 2019

In 2012 werd een bijzondere socialezekerheidsbijdrage (de Wijninckxbijdrage) voor aanvullende pensioenen ingevoerd. Deze bijdrage is verschuldigd door werkgevers en vennootschappen die stortingen doen voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor werknemers of bedrijfsleiders. Omdat deze regeling vrij complex was, startte in 2012 een eenvoudige overgangsregeling die stelde dat deze bijdrage verschuldigd was wanneer de som van de stortingen van de pensioenpremies op jaarbasis meer bedroeg dan 30.000 EUR (te indexeren bedrag, bovendien te beoordelen per aangeslotene en per bijdrageplichtige).
Bij overschrijding moest een bijdrage betaald worden van 3 % (toepasselijk tarief vanaf 2018; voorheen 1,5 %) op het bedrag dat 30.000 EUR overschreed.

De definitieve regeling vanaf 2019 is echter zeer complex. Voortaan is de Wijninckxbijdrage nog slechts verschuldigd als de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen, uitgedrukt in rente, hoger is dan het maximale ambtenarenpensioen. Enkel in geval van overschrijding is de Wijninckxbijdrage nog verschuldigd. De bijdrage bedraagt voortaan 3 % van de ‘gecorrigeerde’ aangroei van de reserves van de aanvullende pensioenen.

Deze wijziging zal er vermoedelijk toe leiden dat de Wijninckxbijdrage onder de definitieve regeling minder snel verschuldigd zal zijn dan onder de overgangsregeling.

De bijdrageplichtige moet zelf geen aangifte indienen. De vzw SIGeDIS, beheerder van de databank van aanvullende pensioenen, zal de berekeningen uitvoeren. De bijdrageplichtigen zouden, uiterlijk tegen 31 oktober, automatisch een betalingsuitnodiging moeten ontvangen. De betaling moet uitgevoerd worden tegen 31 december.

Gepubliceerd op 19/03/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?