nieuwe-effectentaks

Article

De nieuwe effectentaks toegelicht 

Nieuwsbrief Actualiteiten, februari 2018

Zoals aangekondigd in het Zomerakkoord, moeten beleggers met meer dan 500.000 EUR op één of meerdere effectenrekeningen een taks van 0,15 % betalen op de volledige waarde van deze rekening(en). Deze effectentaks is op 1 februari goedgekeurd door het Parlement, maar zal pas in werking treden na publicatie van de nieuwe wet in het Belgisch Staatsblad.

De grens van 500.000 EUR

In essentie viseert de nieuwe regeling de situatie waarin een natuurlijk persoon één of meerdere ‘financiële instrumenten’ aanhoudt op effectenrekening(en) bij een tussenpersoon, en waarvan de gemiddelde waarde van al deze financiële instrumenten een bedrag van minstens 500.000 EUR bereikt. Wanneer deze grens bereikt werd, dan is de natuurlijke persoon over de gemiddelde waarde een belasting verschuldigd van 0,15 %. De gemiddelde waarde van de effectenrekening wordt berekend over een referentieperiode van 12 opeenvolgende maanden. Uitzonderlijk zal de taks in 2018 worden berekend over de periode vanaf de inwerkingtreding van de wet tot 30 september 2018. Vanaf 2019 loopt de referentieperiode van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgend jaar. Indien de bank waar de effectenrekening wordt aangehouden vaststelt dat de drempel van 500.000 EUR is overschreden, zal zij de taks automatisch aangeven en inhouden.

Wie is onderworpen?

Rechtspersonen (bv. vennootschappen) zijn niet onderworpen aan de effectentaks, maar er geldt wel een antimisbruikbepaling om te vermijden dat beleggers hun effectenrekening(en) zouden inbrengen in een vennootschap met als enig doel te effectentaks te omzeilen. Gebeurt dit na 1 januari 2018, dan zal de inbrenger/natuurlijk persoon geacht worden de titularis van de ingebrachte effectenrekening te zijn. Belgische rijksinwoners moeten deze taks betalen op effectenrekeningen aangehouden bij Belgische én bij buitenlandse banken en beursvennootschappen. U kunt dus niet aan de taks ontsnappen door een effectenrekening in het buitenland aan te houden. Niet-inwoners moeten de taks ook betalen, maar enkel op effectenrekeningen bij Belgische banken en beursvennootschappen.

Volgende financiële instrumenten aangehouden op een effectenrekening zijn belastbaar: al dan niet beursgenoteerde aandelen, obligaties, certificaten, rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in beleggingsvennootschappen (met uitzondering van verzekeringsfondsen zoals Tak 21- en Tak 23-producten en pensioenspaarfondsen), kasbons en warrants.

Aandelen op naam zijn niet belastbaar wanneer deze enkel worden gehouden in een aandelenregister en niet op een effectenrekening. Aandelen op een effectenrekening die na 9 december 2017 zijn omgezet in aandelen op naam, zijn nog één jaar na de omzetting belastbaar.

Gepubliceerd op 20/02/2018
Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?