scheiding-goederen

Article

Stelsel van scheiding van goederen

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2018

De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht verleent een betere wettelijke omkadering aan het stelsel van scheiding van goederen.

In het stelsel van scheiding van goederen is iedere echtgenoot eigenaar van zijn goederen en inkomsten, en is ieder verantwoordelijk voor zijn schulden. Er bestaat geen verplichte automatische solidariteit.

Deze strikte scheiding tussen beide echtgenoten op het vlak van patrimonium en beheer creëert in geval van vermogensverdeling na ontbinding van het huwelijk een bepaalde onzekerheid voor de echtgenoot die economisch zwakker is dan de andere. De echtgenoten kunnen daarom conventioneel een welomschreven patrimoniale solidariteit tussen hen tot stand brengen, maar het Burgerlijk Wetboek bood geen juridisch kader voor clausules die dergelijke scheiding van goederen afzwakken.

De nieuwe wet biedt sinds 1 september 2018 een basis en een wettelijk kader voor bepaalde van deze clausules die momenteel reeds in de rechtspraktijk worden gebruikt, en behelst onder meer het volgende:

  • Er wordt een wettelijk model aangereikt voor de clausule met betrekking tot de verrekening van aanwinsten: bij de ontbinding van het huwelijk worden de aanwinsten (spaartegoeden en verwervingen gerealiseerd tijdens het huwelijk) van beide echtgenoten vergeleken. De economisch sterkste echtgenoot moet een geldsom betalen aan de economisch zwakste.
  • Introductie van een facultatieve rechterlijke billijkheidscorrectie: de echtgenoten moeten zich uitdrukkelijk uitspreken over hun wil om deze clausule al dan niet in hun huwelijkscontract op te nemen. Mits bepaalde voorwaarden zou door de rechter aan de benadeelde echtgenoot een vergoeding kunnen worden toegekend die de manifest onbillijke gevolgen van het stelsel van scheiding van goederen moet corrigeren.

De notaris heeft de plicht u te informeren omtrent deze clausules en uw aandacht te vestigen op hun juridische consequenties.

Het gebeurt vaak dat de ene echtgenoot zijn of haar professionele carrière opgeeft om zich onder meer bezig te houden met de opvoeding van de kinderen, terwijl de andere zijn of haar loopbaan voortzet en een inkomen geniet.

Als er bij ontbinding van het huwelijk onevenwicht dreigt te ontstaan, kan uw huwelijkscontract worden gewijzigd door de toevoeging van één van de hierboven aangehaalde clausules voorgesteld in het Burgerlijk Wetboek.

Gepubliceerd op 03/12/2018
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com

Did you find this useful?