contract-management-anno-2020

Article

Contract management anno 2020

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2019

Op vandaag kennen veel ondernemingen een wildgroei aan contracten. Bij de opstart van uw onderneming waren slechts een beperkt aantal juridische documenten nodig. Gaandeweg zijn uw contracten bijgeschaafd en in aantal toegenomen. Ondertussen wordt u ook geconfronteerd met een veranderend ondernemings- én juridisch landschap. Slaagt u er nog in om uw contracten up-to-date te houden?

Hertekening van B2B-spelregels

Het Wetboek van Economisch Recht voorziet in de trapsgewijze invoering van een aantal wijzigingen die een rem zetten op de contractuele vrijheid tussen ondernemingen. Zo zullen ondernemingen in een zwakkere onderhandelingspositie voortaan van een betere bescherming genieten.

In september 2019 trad een regeling over oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen in werking. Hierdoor is het belang van duidelijke, volledige en transparante contracten in een B2B-context alleen maar groter geworden. Benadeelde partijen kunnen voortaan de nietigverklaring vorderen van zowel misleidende als agressieve bedingen.

Op 1 juni 2020 treedt de regeling over misbruik van economische afhankelijkheid in werking, waardoor bijvoorbeeld verkoopweigering of de toepassing van ongelijke contractvoorwaarden aan banden gelegd kan worden. Vanaf 1 december 2020 moeten we bij B2B-contracten ook rekening houden met een reeks onrechtmatige verboden bedingen.

Nieuwe contracten mogen dan onder meer geen clausules meer bevatten die onevenredige schadevergoedingen opleggen in geval van niet- of laattijdige uitvoering, aansprakelijkheid voor opzet of zware fout uitsluiten of eenzijdige prijswijzigingen of wijzigingen van andere contractvoorwaarden toestaan.

Wij raden u dus aan uw template contracten waar nodig te herschrijven. Dat niet doen, kan leiden tot de nietigheid van bepaalde bedingen, schadevergoedingen en in bepaalde gevallen zelfs tot boetes van de mededingingsautoriteit.

Incoterms® 2020

Recent werden de nieuwe Incoterms® 2020 gepubliceerd. Dit zijn wereldwijd aanvaarde standaarden die de wederzijdse verplichtingen van koper en verkoper bij levering van goederen regelen. Ze bepalen onder meer de verantwoordelijkheden rond transport, verzekering, shipping documents en in- en uitvoerformaliteiten, de verdeling van kosten en risico-overgang.

In de praktijk worden Incoterms® vaak verkeerd gebruikt, wat bijvoorbeeld kan leiden tot blokkering van goederen aan de grens. Ook stemt de werkelijke levering niet altijd overeen met de contractueel bepaalde Incoterms®, wat dan weer discussies op vlak van aansprakelijkheid oplevert. Ten slotte bepalen ze ook de btw-behandeling van leveringen, terwijl hier bij de contractsluiting en –uitvoering vaak weinig rekening mee wordt gehouden.

Vanaf 1 januari 2020 vormen de Incoterms® 2020 de nieuwe standaard in nationale en internationale handelstransacties. Maak van de gelegenheid gebruik om uw strategie in aankoop en verkoop te herzien en de meest optimale Incoterms® voor uw onderneming te kiezen in uw contractvoorwaarden.

Lean Legal

Durft u vol vertrouwen zeggen dat de inhoud en flow van uw contracten zowel compliant als commercieel aantrekkelijk zijn? In de veelheid van wijzigingen, zowel op juridisch als op ondernemingsvlak, is het moeilijk om up-to-date te blijven, laat staan om deze wijzigingen ook te vertalen in contracten. Bovendien leiden updates vaak tot extra én nog meer ingewikkelde contracten, terwijl u uw activiteiten en manier van werken (én dus ook uw contractenflow) eigenlijk gewoon zo simpel en commercieel aantrekkelijk mogelijk wil houden. Lean and mean dus.

Wij maken graag via onze Lean Legal-methodiek samen met u een analyse van uw huidige contracten en hun flow, wat resulteert in een reeks concrete aanbevelingen met het oog op vereenvoudigen, inkorten, uniformeren, efficiëntie en klantvriendelijkheid. Zo worden uw contracten geen drempel, maar juist een business enabler.

 

Gepubliceerd op 20/11/2019
Anaïs De Boulle, adeboulle@deloitte.com

Did you find this useful?