fiscale-strategie-2020-2021

Article

Fiscale strategie 2020-2021

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2020

Met het jaareinde in zicht, gaan we hierna dieper in op een aantal fiscale maatregelen waarmee u rekening kunt houden bij het afsluiten van het boekjaar. Zowel de COVID-19-steunmaatregelen als de doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord zijn hierbij relevant.

Corona tax shelter

Veel kmo’s werden de voorbije maanden geconfronteerd met een sterke omzetdaling en ondervinden nu de nood aan extra financiële middelen. De zogenaamde ‘corona tax shelter’ voorziet een belastingvermindering in de personenbelasting van 20 % voor belastingplichtigen die tussen 14 maart en 31 december 2020 inschrijven op een kapitaalverhoging in deze vennootschappen. Op deze manier kan tot 250.000 EUR opgehaald worden. In tegenstelling tot bestaande tax shelter regimes kunnen ook bedrijfsleiders intekenen op de kapitaalverhoging van hun eigen vennootschap.

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Op vandaag bestaan er reeds verschillende regimes voor vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. De nieuwe vrijstelling die werd ingevoerd naar aanleiding van de coronacrisis is bedoeld als steun voor werkgevers die gebruik hebben gemaakt van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid gedurende minimaal 30 kalenderdagen. De vrijstelling bedraagt 50 % van het verschil tussen de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli en augustus en de totaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing van de referentiemaand mei 2020. Ondernemingen die ‘verboden’ uitkeringen doen van 12 maart tot en met 31 december 2020, zijn echter uitgesloten van deze maatregel. Verboden uitkeringen zijn: inkoop eigen aandelen, dividenduitkering, kapitaalvermindering of elke andere vermindering of verdeling van eigen vermogen.

Investeringsaftrek

Teneinde (ook in crisistijden) investeringen te stimuleren, had de regering in lopende zaken de gewone éénmalige investeringsaftrek voor een specifieke periode in 2020 (voor investeringen gedaan tussen 12 maart en 31 december 2020) reeds tijdelijk verhoogd naar 25 % voor ‘kleine’ vennootschappen. In het regeerakkoord werd opgenomen dat de verhoogde aftrek zou verlengd worden met twee jaar. Dit werd intussen bevestigd in het kader van de recent aangekondigde corona-steunmaatregelen, waardoor de verhoogde investeringsaftrek van 25 % van toepassing zou zijn tot eind 2022.

Mogelijkheid tot aanleg van wederopbouwreserve

Na de eerder ingevoerde carry back van verliezen (zie ook Actualiteiten juli 2020) die vooral gericht was op de ondersteuning van de liquiditeitspositie van de onderneming, wil de nieuwe regering ook het herstel van de solvabiliteitspositie aanmoedigen door de mogelijkheid tot aanleg van een ‘wederopbouwreserve’.

Deze maatregel zou toelaten om (een gedeelte van de) toekomstige winsten (vanaf aanslagjaar 2022) belastingvrij te behouden in de onderneming om zo snel opnieuw over een gelijkwaardig eigen vermogen als vóór de coronacrisis te beschikken.

De vrijstelling zou behouden blijven zolang er voldaan is aan de vereiste van personeelsbehoud en zolang er geen ‘verboden’ uitkeringen gebeuren (zie hiervoor). In dit kader kan het dus relevant zijn uw toekomstige uitkeringspolitiek te herzien en/of aan te passen.

Duurzame mobiliteitsalternatieven

De regering wil ook sterk inzetten op klimaat en leefmilieu en wenst eveneens op het vlak van mobiliteit de nodige maatregelen te nemen om het gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen aan te moedigen.

 

Raadpleeg uw trusted advisor om samen uw fiscale strategie voor eind 2020-begin 2021 in kaart te brengen.

 

Gepubliceerd op 27/11/2020
Sofie Matthys, smatthys@deloitte.com

Did you find this useful?