bemiddeling

Article

Bemiddeling, de conflictoplossing van de toekomst

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2018

U bent in dispuut met een klant over een onbetaalde factuur. Een leverancier heeft de verkeerde producten geleverd maar weigert die op zijn kosten terug te nemen. U heeft een totaal andere visie op het bedrijf dan de erfgenamen van uw overleden medeaandeelhouder.

Allerlei situaties waar u als ondernemer mee geconfronteerd wordt. Ondanks de verschillende pogingen die u heeft ondernomen, raakt het conflict niet opgelost. Het conflict voor de rechter brengen, lijkt u de enige overblijvende weg, ondanks uw overtuiging dat een minnelijke oplossing uw eigen belang eigenlijk toch het beste zou dienen. Via tussenkomst van een erkende bemiddelaar kan u het conflict alsnog zelf minnelijk oplossen, wat ontegensprekelijk grote voordelen heeft.

Bemiddeling is een alternatieve wijze van conflictoplossing, waarbij u zelf, samen met uw wederpartij, oplossingen uitwerkt om vanuit de impasse waarin u bent beland, naar een allesomvattende oplossing te gaan. Een bemiddelaar begeleidt u in dit traject door via specifieke technieken structuur te geven aan de gesprekken en de communicatie tussen de partijen te faciliteren.

Zo worden de verschillende barrières die zijn ontstaan tussen u en uw wederpartij doorbroken.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste bemiddelingstrajecten succesvol worden afgerond. Dit succes vloeit voort uit het feit dat dankzij tussenkomst van de bemiddelaar, gezocht wordt naar de onderscheiden gelijklopende en verenigbare belangen van de partijen. Hierbij helpt de bemiddelaar u te zoeken naar hetgeen u bindt met uw wederpartij.

In tegenstelling tot een gerechtelijke procedure, wordt niet gezocht naar wie gelijk heeft, maar wel hoe de impasse kan doorbroken worden door tot een gezamenlijk gedragen akkoord te komen. De blik wordt gericht op de toekomst, niet het verleden.

U beseft immers dat u op één of andere manier afhankelijk bent van elkaar en dat samenwerking leidt tot meerwaarde voor beide partijen. Een gerechtelijke procedure kan u dit resultaat niet bieden.

Verder dragen de basisprincipes van bemiddeling bij tot dit succes.

Bemiddeling wordt met name vrijwillig opgestart, het is uw keuze om aan tafel te komen en zo de communicatie opnieuw op te starten. Deze vrijwilligheid, samen met de gevraagde commitment en inzet, zorgt ervoor dat iedereen de wil heeft om actief te zoeken naar een oplossing, wat één van de sleutels is tot succes. Dit onderscheidt bemiddeling van een gerechtelijke procedure.

In de gesprekken is de bemiddelaar neutraal, onafhankelijk en onpartijdig, en waakt erover dat elke partij evenveel aan bod komt. De bemiddelaar beïnvloedt niet de partijen in het zoeken naar een oplossing. Als een akkoord gevonden wordt, is dit een akkoord dat door de partijen zelf werd bewerkstelligd. Het oordeel komt niet van een derde. Samen door partijen gevonden oplossingen worden gewoonlijk spontaan uitgevoerd. Tenslotte heeft u de geruststelling dat alles strikt vertrouwelijk verloopt en u dus vrijuit kunt spreken. Indien het bemiddelingstraject toch zonder akkoord zou beëindigd worden (en dit kan op elk moment zonder dat dit tegen u kan worden gebruikt), kan hetgeen werd besproken of uitgewisseld, niet worden gebruikt in andere procedures. Dit is wettelijk zo vergrendeld.

Raakt u dus verwikkeld in een conflict waarvoor u niet onmiddellijk een oplossing vindt, laat dit dan vooral niet escaleren. Op een bepaald moment komt u immers tot een punt dat een oplossing vinden ook via bemiddeling niet langer mogelijk is.

Ook Deloitte Private heeft haar erkende bemiddelaars. Wenst u meer te weten over de mogelijkheden van bemiddeling? Raadpleeg uw vertrouwenspersoon bij Deloitte.

Gepubliceerd op 19/10/2018
Francis van der Haert, fvanderhaert@deloitte.com

Did you find this useful?