procedure-gerechtelijke-reorganisatie-tool-herstructurering

Article

Procedure Gerechtelijke Reorganisatie als ‘tool’ in herstructurering

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2020

Sinds de uitbraak van COVID-19 moeten veel ondernemingen zich reorganiseren en in sommige gevallen zelfs hun business herdefiniëren. Er zijn bedrijven die hier zeer goed in geslaagd zijn en zelfs hun positie in de markt hebben weten te versterken. Anderen worden op vandaag nog steeds geconfronteerd met heel wat (financiële) problemen. De afstand tussen zij die het goed doen en zij die minder presteren groeit bijgevolg.

Zeker voor bedrijven waar het moeilijker gaat, is het belangrijk om de kosten strikt onder controle te houden en te focussen op cashmanagement. Soms is de druk van de schuldeisers echter zo groot geworden (denk aan beslagen, dagvaardingen, …) dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt.

Een Procedure Gerechtelijke Reorganisatie (PGR – voorheen WCO) kan mogelijk een hulpmiddel zijn om tijdelijk de druk te verlichten en tijd te kopen om een duurzame oplossing uit te werken.

Waarvoor dient PGR?

De bedoeling van de procedure van gerechtelijke reorganisatie is het behoud, onder toezicht van de rechtbank, van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activiteiten van de onderneming. Als aan alle voorwaarden voldaan is kan men de PGR opstarten en krijgt men een ‘opschorting’ van maximaal zes maanden (tweemaal hernieuwbaar), waarbij het bedrijf beschermd wordt tegen haar schuldeisers. De schulden ontstaan vóór de start van de procedure, worden tijdelijk bevroren.

Tijdens de periode van opschorting kan er geen beslaglegging gebeuren en kan de onderneming niet failliet worden verklaard. Deze periode van bescherming moet de onderneming in staat stellen om een structurele oplossing uit te werken.

De PGR is op zich dus niet de oplossing, maar kan wel de extra tijd creëren die nodig is om een oplossing uit te werken.

Drie mogelijke scenario’s naargelang de situatie van het bedrijf

Gerechtelijk minnelijk akkoord

Bij deze procedure wordt een akkoord uitgewerkt tussen de onderneming en twee of meer schuldeisers bij wie belangrijke achterstanden zijn opgebouwd. In de praktijk komt dit scenario zeer weinig voor om publieke openbaring van deze akkoorden te vermijden.

Collectief akkoord

De procedure collectief akkoord heeft tot doel om van de schuldeisers een akkoord over een reorganisatieplan te verkrijgen.

Tijdens de periode van opschorting werkt het bedrijf een plan tot terugbetaling uit. In dit reorganisatieplan wordt beschreven hoe de moeilijkheden worden aangepakt en hoe de rendabiliteit van de onderneming zal worden hersteld. Daarnaast wordt ook opgenomen welk bedrag van de vóór de opschorting uitstaande schuld zal worden terugbetaald en binnen welke termijn.

Er moet minstens 20 % van de totale schuld terugbetaald worden, en het afbetalingsplan mag niet langer dan vijf jaar duren. Hierbij dient rekening gehouden te worden dat bepaalde (buitengewone) schuldeisers extra bescherming genieten. Bovendien moet het plan worden goedgekeurd door een dubbele meerderheid van de schuldeisers, nl. in aantal én in bedrag en dit van de aanwezigen tijdens de stemming.

Het collectief akkoord dient uiteindelijk te leiden tot een herstel van de continuïteit, waarbij de vennootschap juridisch blijft bestaan.

Overdracht onder gerechtelijk gezag

Deze optie wordt meestal als laatste redmiddel gebruikt, waarbij het geheel of een gedeelte van de activiteiten van de onderneming overgedragen wordt onder het toezicht van de Ondernemingsrechtbank.

Hier heeft de rechtbank de volledige beslissingsbevoegdheid in handen en tracht zij het geheel of een gedeelte van het handelsfonds te verkopen door verschillende kandidaat-geïnteresseerden te benaderen. De rechtbank zal erover waken dat de activa minimum aan liquidatiewaarde verkocht worden. De gelden uit deze verkoop worden gebruikt om de schulden aan te zuiveren. Na de procedure wordt de onderneming vereffend of (in de meeste gevallen) failliet verklaard.

Conclusie

De Procedure Gerechtelijke Reorganisatie wordt vaak gezien als een uitstel van executie. Dit hoeft niet noodzakelijk zo te zijn indien de procedure wordt gebruikt als een tool om een structurele oplossing uit te werken.

 

Gepubliceerd op 20/10/2020
Jo Vanderstegen, jvanderstegen@deloitte.com

Did you find this useful?