op-zoek-naar-het-aangepaste-financieringsprofiel-voor-uw-kmo

Article

Schenking voor Nederlandse notaris

Weldra niet meer mogelijk?

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2020

In het federaal parlement is een wetsvoorstel hangende dat schenkingsakten vanaf 1 december 2020 verplicht registreerbaar maakt, ongeacht of de akte voor een Belgische of buitenlandse notaris verleden wordt.

Bij het ter perse gaan is het nog onduidelijk of dit wetsvoorstel effectief zal worden aangenomen. De kans is reëel (temeer omdat het nieuwe regeerakkoord dit zo voorziet), maar de voorziene timing van 1 december lijkt wel kort, aangezien volgens een advies van de Raad van State het wetsvoorstel een meerderheid in beide taalgroepen nodig heeft (wat niet het geval is binnen de huidige regering langs Vlaamse zijde). Ook de Senaat moet instemmen.

Door buitenlandse notariële schenkingsaktes verplicht registreerbaar te maken, zal ook op schenkingen opgenomen in buitenlandse aktes steeds schenkbelasting verschuldigd zijn. Op vandaag is dit nog niet zo. Schenkbelasting is immers enkel verschuldigd wanneer een document waaruit een schenking blijkt, zoals een schenkingsakte, wordt geregistreerd op een registratiekantoor.

Aangezien dit voor Belgische notariële akten verplicht is, is er op deze schenkingen steeds schenkbelasting verschuldigd; behalve indien de vrijstelling voor familiale kmo’s van toepassing is. Momenteel geldt dit niet voor buitenlandse (bijvoorbeeld Nederlandse) notariële aktes. Wordt dergelijke akte niet geregistreerd, dan is er ook geen schenkbelasting verschuldigd.

Keerzijde van de medaille: indien de schenker binnen de drie jaar overlijdt en er geen schenkbelasting werd betaald, dan wordt voor de berekening van de erfbelasting geen rekening gehouden met de schenking. Er zal dan alsnog erfbelasting verschuldigd zijn. De Vlaamse Regering heeft overigens aangekondigd deze termijn van drie jaar te willen verlengen naar vier jaar en dit vanaf 1 januari 2021.

Concreet betekent dit dat onder meer aandelen en schuldvorderingen (zoals bijvoorbeeld een rekening-courant  ten aanzien van een vennootschap) niet meer zouden kunnen worden geschonken zonder schenkbelasting, aangezien de schenking ervan enkel kan via notariële akte. Ook een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik zal niet meer kunnen zonder schenkbelasting.

Een buitenlandse schenkingsakte blijft trouwens ook in de toekomst een geldig procedé, maar dus wel onvermijdelijk met schenkbelasting tot gevolg. Anderzijds zullen ook hand- en bankgiften (in volle eigendom) nog kunnen zonder schenkbelasting vermits er geen tussenkomst van een notaris vereist is, maar enkel op voorwaarde dat de opgemaakte bewijsdocumenten niet spontaan geregistreerd worden.

De schenkbelasting voor roerende goederen bedraagt 3 % in het Vlaamse en Brusselse Gewest en 3,3 % in het Waalse Gewest (tussen partners en in rechte lijn).

 

Gepubliceerd op 20/10/2020
Thomas Storme, tstorme@deloitte.com

Did you find this useful?