onroerende-verhuur

Article

Onroerende verhuur: dan toch optie voor btw!

Nieuwsbrief Actualiteiten, april 2018

De regering heeft eind maart beslist om de professionele onroerende verhuur dan toch te onderwerpen aan btw, en dit in principe vanaf 1 oktober 2018. Ook de kortetermijnverhuringen zouden vanaf dat tijdstip onderworpen worden aan de btw-heffing.

Wat is voorzien? Enkel nieuwe gebouwen …

Het betreft enkel de professionele verhuur van onroerend goed. Dit houdt in dat de huurder btw-belastingplichtig moet zijn en het gebouw uitsluitend zal gebruiken in deze hoedanigheid. Voorts zou het enkel betrekking hebben op nieuw opgerichte gebouwen, desgevallend samen met de bijhorende grond. Tevens lijkt het enkel toekomstgericht, want de btw op deze nieuwe gebouwen mag pas voor het eerst opeisbaar worden vanaf 1 oktober 2018, over de oprichting of aankoop ervan. Oudere gebouwen komen dus geenszins in aanmerking.

… en vernieuwbouw

Ook wanneer de verbouwingswerken vrij ingrijpend zijn en aldus een nieuw gebouw doen ontstaan, zouden deze in de nieuwe regeling onder dezelfde voorwaarden voorzien zijn.

Optie door verhuurder en huurder

De optie om te komen tot een verhuur onderworpen aan btw, moet gezamenlijk door zowel de verhuurder als de belastingplichtige huurder worden uitgeoefend en geldt voor de volledige duur van de huurovereenkomst.

Herzieningstermijn van 25 jaar!

Wordt gekozen voor deze mogelijkheid, dan wordt de btw-herzieningstermijn voor deze gebouwen op 25 jaar gebracht. Wordt de bestemming of het gebruik van het gebouw gewijzigd in de loop van deze herzieningstermijn, ontstaat de noodzaak om de initieel in aftrek gebrachte btw te herzien.

Kortetermijnverhuur

Er wordt voorzien in een verplichte btw- heffing op de kortdurende verhuur van onroerende goederen met uitzondering van deze die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard. De periode mag niet meer bedragen dan zes maand. Dit is vooral van belang bij congres-, seminarie-, vergader-, beurs- en tentoonstellingsruimten. De hoedanigheid van de huurder (B2B of B2C) is in dit kader niet relevant.

Gepubliceerd op 18/04/2018
Luc Heylens, lheylens@deloitte.com

Did you find this useful?