will

Article

Mogelijkheid tot verklaring van behoud verlengd tot 1 september 2019

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2018

De nieuwe bepalingen van het erfrecht zullen van toepassing zijn op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 september 2018, en behoudens uitzonderingen, schenkingen gedaan voor of na deze datum.

Als u wilt dat de oude regels van toepassing blijven, kunt u bij uw notaris een verklaring van behoud laten opstellen. Oorspronkelijk diende een dergelijke verklaring vóór 1 september 2018 te gebeuren.

Die datum werd verlengd tot 1 september 2019.

Wijzigingen van de principes van inbreng en inkorting van schenkingen

  Oud regime Nieuw regime
Inbreng van schenkingen Onroerende goederen: inbreng in natura tegen de waarde van het goed op de dag van het overlijden.

Roerende goederen:
inbreng in waarde tegen de waarde van het goed op de dag van de schenking.
Alle schenkingen (van roerende of onroerende goederen) worden ingebracht tegen hun waarde op de dag van de schenking. Deze waarde wordt geïndexeerd tot het overlijden behalve indien de schenker zich ‘meesterschap’ heeft voorbehouden op het geschonken goed (voorbehoud van vruchtgebruik, vervreemdingsverbod). In dat geval is het de waarde van het geschonken goed op de dag waarop de begiftigde het recht om te beschikken over de volle eigendom verkrijgt die in aanmerking wordt genomen (indien deze dag vóór het overlijden valt, gebeurt de inbreng tegen de waarde van het geschonken goed op de datum van verkrijging die echter wordt geïndexeerd tot op de dag van het overlijden).
Inkorting van schenkingen (in geval van een aantasting van de reserve van de reservataire erfgenamen) Onroerende goederen: inkorting in natura.

Roerende goederen:
inkorting in waarde.
De inkorting vindt plaats in waarde (ongeacht de aard van het goed).
Bijzonder geval van de schenking van familiebedrijven Inbreng en inkorting van de schenking tegen de waarde van de effecten op het moment van de schenking. Geen afwijkend regime meer, maar let op met voorbehoud vruchtgebruik.


Een voorbeeld

10 jaar geleden schonk u 200.000 EUR aan uw dochter. Vandaag schenkt u 200.000 EUR aan uw zoon. Wanneer u overlijdt, zullen deze waarden worden geïndexeerd vanaf de dag van de schenking tot op de dag van uw overlijden. Uw dochter zal dus worden geacht een grotere geldsom dan uw zoon te hebben ontvangen. Als in de oude schenking uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze in natura kan worden ingebracht/ingekort, zal deze bepaling worden nageleefd en zullen de nieuwe regels niet van toepassing zijn.

Indien in de oude schenking niet uitdrukkelijk wordt verduidelijkt dat het gaat om een schenking die in natura of in waarde kan worden ingebracht/ingekort en u wilt dat de oude regels van toepassing blijven, kunt u een verklaring van behoud laten opstellen bij uw notaris. Deze verklaring geldt steeds voor alle schenkingen die vóór 1 september 2018 werden gedaan. Nieuwe schenkingen vallen onder de nieuwe regels.

In een standpunt van 16 oktober 2017 formuleert de Vlaamse belastingdienst dat ze geen belasting zal heffen op vroegere schenkingen die in een verklaring van behoud zouden worden vermeld en waarvoor geen schenkbelasting betaald werd. De Brusselse en Waalse diensten hebben zich hierover nog niet uitgesproken.

Eenieder heeft er dus belang bij om een inventaris van alle gedane en ontvangen schenkingen op te stellen en te oordelen of het al dan niet nodig is om een verklaring van behoud te laten opstellen voor 1 september 2019.

Gepubliceerd 19/09/2018
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com

Did you find this useful?