auteursrecht

Article

Vergoeding voor auteursrechten belast @15 %

(Niet) voor iedereen?

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2018

In een economische context gedreven door innovatie en creatie wordt de toegang tot intellectuele eigendomsrechten nadrukkelijker van belang. Daarom kennen steeds meer ondernemingen hun werknemers en/of bedrijfsleiders dan ook een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten toe.

Door het aantrekkelijk fiscaal kader – een combinatie van een laag tarief met een hoge forfaitaire kostenaftrek (zie verder) – kan deze vergoeding een extra stimulans aan de arbeidsrelatie geven en, in bepaalde gevallen, zelfs een substantieel onderdeel van het verloningspakket vormen. Aangezien het hier gaat om inkomsten die anders mogelijk een zwaardere belastingdruk hadden ondergaan (met name als beroepsinkomen aan de progressieve tarieven), is de populariteit van de techniek ook de fiscale administratie niet ontgaan. Een verstrengde blik van de fiscus noopt ondernemingen dan ook tot een grondige reflectie over de juridische, fiscale en sociale consequenties van deze vergoedingen.

Sterke contractuele basis

Principieel wordt de contractvrijheid tussen partijen gerespecteerd. Een rechtsgeldig contract is dan ook een eerste criterium voor de toekenning van een vergoeding. Essentieel hierbij is het voorwerp van de overeenkomst: het is van belang dat de vermogensrechten die worden overgedragen, via cessie of concessie, betrekking hebben op een auteursrechtelijk beschermd werk of software. Daarnaast is er bijkomende verplichte inhoud (o.a. de duur, …) en moet de overeenkomst schriftelijk worden opgesteld.

Fiscaal en sociaalrechtelijk kader

Wanneer de vergoeding aanzien wordt als een roerend inkomen, wat vermoed wordt tot een bedrag van 59.970 EUR (aanslagjaar 2019), geniet deze een preferentieel fiscaal regime en is er slechts een belasting van 15 % verschuldigd. De genieter heeft bovendien recht op een kostenforfait, waardoor de effectieve belastingdruk verder daalt. De verschuldigde belasting wordt ingehouden door de onderneming onder de vorm van roerende voorheffing. Deze RV is echter niet bevrijdend en dit inkomen moet steeds worden opgenomen in de aangifte personenbelasting van de genieter.

De vergoeding wordt echter belast aan de normale progressieve tarieven wanneer ze aanzien wordt als een beroepsinkomen.

Inkomen (aj. 19) Kostenforfait Effectief tarief (per schijf) Belasting (per schijf)
0-15.990 EUR
50% 7,5% 1.199 EUR
15.990-31.990 EUR 25% 11,25% 1.800 EUR
31.990-59.970 EUR 0% 15% 4.197 EUR


Sociaalrechtelijk wordt de vergoeding voor de (con)cessie van de vermogensrechten uitgekeerd aan werknemers geacht een looncomponent te zijn en is ze derhalve onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen, zowel in hoofde van de werkgever als de werknemer. Voor zelfstandigen en bedrijfsleiders, onderworpen
aan het sociaal statuut zelfstandigen, kan principieel gesteld worden dat er geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn indien de vergoedingen een roerend inkomen uitmaken. Voor de volledigheid geven we nog even mee dat dergelijke vergoedingen, betaald buiten de context van een arbeids­overeenkomst, in sommige gevallen onderworpen zijn aan btw.

Met of zonder voorafgaandelijke beslissing?

Voor vergoedingen toegekend als afstand van auteursrechten raden we aan de uitgewerkte regeling voorafgaandelijk af te toetsen met de Dienst Voorafgaande Beslissingen, om zo rechtszekerheid te verkrijgen en naheffingen (in hoofde van de genieter) te vermijden. De Rulingcommissie past hierbij een bepaalde methodiek toe op basis van de creativiteit verbonden aan het functieprofiel én de werkelijke tijdsbesteding aan creatieve prestaties teneinde een maximaal percentage voor het roerend inkomen (t.o.v. het totale verloningspakket) vast te stellen. Voor bedrijfsleiders werkt de Commissie vaak naar een oplossing op basis van de gerealiseerde omzet.

Uit de gepubliceerde rulings en jaarverslagen kunnen een aantal sectoren of bedrijfsafdelingen afgeleid worden waarvoor de toekenning van vergoedingen voor auteursrechten courant aanvaard wordt, met name Media, Reclame & Marketing en de IT-sector.

Mits een correcte toepassing van het fiscaal regime, kan de kost/netto-ratio van het remuneratiepakket van werknemers (maar ook bedrijfsleiders) geoptimaliseerd worden door toekenning van een vergoeding voor de afstand van auteursrechten en dit met het oog op het samenstellen van een competitief loonpakket voor het aantrekken en behouden van creatief toptalent.

Gepubliceerd op 19/09/2018
Bruno Teirlynck, bteirlynck@deloitte.com

Did you find this useful?