sociale-verkiezingen-2020

Article

Sociale verkiezingen 2020

Waarmee kan u nu al rekening houden?

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2019

Tussen 11 en 24 mei 2020 zullen ondernemingen die de tewerkstellingsdrempel van 50 werknemers bereiken sociale verkiezingen moeten organiseren. Indien een onderneming minstens 50 werknemers telt, moet een comité voor preventie en bescherming op het werk worden opgericht. Bij meer dan 100 werknemers zal ook een ondernemingsraad moeten worden ingesteld. Met bepaalde aandachtspunten kan nu al rekening gehouden worden in de bedrijfsvoering.

Technische bedrijfseenheid (TBE)

Om te bepalen of een onderneming sociale verkiezingen moet organiseren, wordt er gekeken naar het aantal personeelsleden op het niveau van de technische bedrijfseenheid. Een juridische entiteit valt echter niet steeds samen met een TBE. Tot het bewijs van tegendeel, worden meerdere juridische entiteiten vermoed een technische bedrijfseenheid te vormen, indien het bewijs kan worden geleverd:

  • dat deze juridische entiteiten ofwel deel uitmaken van eenzelfde economisch groep, ofwel beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die onderling een economische band hebben, ofwel eenzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn (economische eenheid);

    en

  • dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen het personeel van deze juridische entiteiten (sociale eenheid).

Leidinggevend personeel

Het is ook van belang om de structuur van de functies of het organigram onder de loep te nemen. Zo kunnen de personeelsleden die behoren tot het leidinggevend personeel niet worden opgenomen in de kiezerslijsten en zijn ze niet stemgerechtigd.

Het leidinggevend personeel is onder andere belast met het dagelijks beheer, kan de onderneming verbinden en vertegenwoordigen. Ook de personeelsleden rechtstreeks ondergeschikt aan het leidinggevend personeel en die een aantal van die taken op zich nemen, behoren tot deze categorie. Enkel de 2 hoogste niveaus van leidinggevend personeel kunnen hiertoe behoren. Bijgevolg is deze categorie niet steeds te herleiden tot het ‘management’.

Arbeidsreglement en policies

De aanloopperiode vóór de sociale verkiezingen kan ook het ideale moment zijn om documenten die voorgelegd moeten worden aan de overlegorganen (zoals het arbeidsreglement, policies, uurroosters, …) opnieuw te bekijken. Wanneer voor het eerst sociale verkiezingen worden georganiseerd, is het nuttig om nu al orde op zaken te stellen.

Ontslagbescherming kandidaten

In de periode voorafgaand aan de sociale verkiezingen is de werkgever niet op de hoogte welke werknemers eventueel al de specifieke ontslagbescherming ingevolge hun kandidaatstelling  genieten. Deze periode noemt men de ‘occulte periode’ en vangt aan in januari 2020. In deze periode kan de werkgever bij een ontslagbeslissing nadien geconfronteerd worden met het gegeven dat deze werknemer zich kandidaat zou stellen bij de sociale verkiezingen. Door het niet respecteren van de specifieke ontslagbescherming die hiermee gepaard gaat, kan de werkgever verplicht worden om een vergoeding te betalen die kan oplopen tot 8 jaar loon!

 

Gepubliceerd op 17/09/2019
Maxime Van Gestel, mvangestel@deloitte.com

Did you find this useful?