covid-19-financiele-steunmaatregelen

Article

COVID-19    

Financiële steunmaatregelen

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2020

Naar aanleiding van de COVID-19 situatie heeft de overheid een reeks maatregelen genomen op financieel, fiscaal en sociaalrechtelijk vlak. In de loop van de voorbije maanden werden deze regelmatig bijgestuurd en aangevuld. Onderstaand vindt u een beknopt overzicht van de federale en Vlaamse financiële maatregelen.

Federale steunmaatregelen

De federale steunmaatregelen kunnen opgedeeld worden in twee categorieën. Enerzijds is er de mogelijkheid om uitstel van kapitaalaflossingen te bekomen voor bestaande bancaire kredieten. Anderzijds kunnen nieuwe kredieten geruggesteund worden door een federale garantieregeling.

Ondernemingen die geconfronteerd worden met betalingsmoeilijkheden door COVID-19 kunnen via hun financiële instelling een aanvraag indienen tot kapitaaluitstel tot 31 december 2020. Er moet aangetoond worden dat de omzet is gedaald of zal dalen, volledig of deels een beroep wordt gedaan op tijdelijke werkloosheid of een verplichte sluiting zich heeft voorgedaan.

Ondernemingen die echter al betalingsachterstanden hadden voor 1 februari 2020 bij fiscale of sociale instellingen kunnen geen beroep doen op deze steunmaatregel. Dit geldt tevens voor bedrijven die niet voldaan zouden hebben aan de contractuele verplichten met hun bank gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan 31 januari 2020 en een actieve kredietherstructurering doorlopen.

In sommige gevallen kan de toekenning van kapitaaluitstel geen volledige oplossing bieden voor de financiële moeilijkheden, bijvoorbeeld voor de betaling van de maandelijkse vaste kosten. In dat geval biedt de federale regeling de mogelijkheid om een beroep te doen op het tijdelijk overbruggingskrediet van 12 maanden via een bancaire instelling die wordt afgedekt via de federale garantieregeling. Ook hier moet het gaan over ondernemingen die levensvatbaar zijn en geen betalingsachterstanden hadden vóór COVID-19. Recent werd voor kmo’s de looptijd van dit overbruggingskrediet uitgebreid naar kredieten tot 36 maanden, om zo bijkomende financiële ademruimte te creëren en het korte termijn (her-)financieringsrisico te beperken. In beide gevallen mag het overbruggingskrediet niet gebruikt worden voor de herfinanciering van bestaande kredieten.

Vlaamse steunmaatregelen

Aanvullend op de federale garantieregeling heeft ook de Vlaamse overheid een programma uitgewerkt; dit bestaat enerzijds uit het verstrekken van achtergestelde leningen en anderzijds uit het versterken van de ’2de waarborgregeling’.

Via Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) is een financieringsoplossing uitgewerkt voor ondernemingen die nood hebben aan een versterking van het quasi eigen vermogen. Deze oplossing van PMV bestaat uit een achtergestelde lening van minimaal 25.000 EUR en maximaal 2,8 miljoen EUR met een looptijd van 3 jaar. Dit bedrag kan worden opgetrokken tot 4,3 miljoen EUR indien er een bijkomende investeerder of financier optreedt. Doel is kmo’s, start-ups en scale-ups te ondersteunen. In het geval van start-ups en scale-ups is er bovendien een conversiemogelijkheid voor PMV op de eerste schijf van 800.000 EUR.

Net zoals de federale steunmaatregelen komen enkel levensvatbare ondernemingen die geen betalingsachterstanden hadden vóór COVID-19 in aanmerking. Daarnaast moet er een effectieve tewerkstelling zijn van minimum 80 % van het totale personeelsbestand dat op het einde van 2019 aanwezig was (of op korte termijn kunnen gerealiseerd worden) of moet 50 % van het totaal personeelsbestand terugkeren uit het systeem van technische werkloosheid.

Voor ondernemingen die bijzonder zwaar getroffen zijn door COVID-19 (zoals de toeristische sector, de evenementensector, … en hun toeleveranciers) zijn de regels soepeler mits een realistisch reactivatieplan voorgelegd kan worden. In dit plan moet een afbouw van het aantal voltijdse equivalenten in tijdelijke werkloosheid zijn opgenomen waardoor een minimale effectieve tewerkstelling van 60 % van het aantal voltijdse equivalenten per einde 2019 bereikt kan worden en dit tegen uiterlijk eind 2021.

Ook de capaciteit van de bestaande 2de waarborgregeling van PMV (75 % waarborg met een maximum van 1,5 miljoen EUR) werd uitgebreid. Bijkomend werd de toepassing van deze waarborg verruimd. Door de corona-crisiswaarborg kan nu ook een door de bank toegestaan overbruggingskrediet ter aflossing van niet-bancaire schulden tot 12 maanden (bijv. leveranciers) gewaarborgd worden. Verder werd de kostprijs gehalveerd tot 0,25 % vermenigvuldigd met het waarborgbedrag en de waarborgperiode (in jaren).

Waarborgregelingen groter dan 1,5 miljoen verlopen via Gigarant. Ook in deze waarborgportefeuille werd de capaciteit uitgebreid en de bijhorende premiekost verlaagd.
Belangrijk is dat aan deze waarborg een tewerkstellingsengagement tot 6 jaar is gekoppeld.

Gezien de mix en evolutie van een reeks financiële steunmaatregelen is een adequate financiële planning noodzakelijk. Het identificeren van de specifieke financieringsvragen en het gepast structureren van het bijhorende financieringsprofiel (vervaldagen, waarborgen, convenanten, financiële buffer,..) verdient specifieke aandacht. Uiteraard is een permanente monitoring via kasplannning een must.

 

Gepubliceerd op 23/09/2020
Birger Dujardin, bdujardin@deloitte.com

 

Did you find this useful?