Analysis

Voorstellen Tax reform: wat wijzigt voor vennootschappen?

The Accountancy Briefing is a frequent news update to inform about important evolutions in our economy

Verlaging van het belastingtarief

De essentie van het hervormingsplan betreft de graduele vermindering van het Belgisch nominaal vennootschapsbelastingtarief van 33% naar 28% in 2017, tot 24% in 2018 en 20% in 2019.

Ook de crisisbijdrage van 3% zal gelijktijdig afgebouwd worden tot 0% over de periode van drie jaar.

In de modaliteiten van de hervorming zou het verlaagd opklimmend tarief voor KMO’s worden afgeschaft (met toepassing van een overgangsregeling gedurende een termijn van drie jaren). Er zou daarentegen geopteerd kunnen worden voor een specifiek gunstregime voor startende KMO’s dat van toepassing zal zijn voor de eerste vijf belastbare tijdperken.

Gelet op de doelstelling om het Belgische belastingregime te vereenvoudigen worden een aantal ‘complexe’ belastingen en andere fiscale belemmeringen afgevoerd, zoals:

  • De afschaffing van de fairness taks;
  • De afschaffing van de 0,412% belastingheffing op meerwaarden op aandelen (die langer dan een jaar werden aangehouden) gerealiseerd door grote ondernemingen;
  • De verlaging van de meerwaardebelasting op de verkoop van aandelen binnen het jaar van 25% naar 20%; en
  • Een verhoging van de DBI-aftrek van 95% tot 100%.

Wat een significante optimalisatie van het holdingregime zou betekenen.

Begrotingsneutraliteit

Om ervoor te zorgen dat de voorgenomen tariefverlaging en de vereenvoudiging begrotingsneutraal kan optreden, stelt het ontwerp een reeks van compenserende maatregelen voor die een uitbreiding van de belastbare basis in de vennootschapsbelasting beogen en die gefaseerd, gelijklopend met de verlaging van het nominaal tarief, geïmplementeerd worden. Onder andere de volgende maatregelen worden overwogen:

  • De afschaffing van de notionele intrestaftrek (NIA), met behoud van de resterende NIA overgedragen van voor aanslagjaar 2013;
  • Een beperking van de aftrek van overgedragen verliezen tot 60% van de belastbare basis in de mate dat deze meer bedraagt dan 1 miljoen euro;
  • Een verstrenging van de thin-cap regelgeving onder de vorm van een aftrekbeperking voor intrestkosten in overeenstemming met de EU anti-belastingontwijkingsrichtlijn (de Anti-Tax Avoidance Directive), inclusief een overgangsbepaling voor leningen van voor een bepaalde datum;
  • De afschaffing van de investeringsaftrek (i.t.t. het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling dat wel zou blijven bestaan), met een potentiële overgangsbelasting voor de bestaande overgedragen investeringsaftrek;
  • Een wijziging van de fiscale afschrijvingsregels, zoals o.a. de afschaffing van de degressieve afschrijvingsmethode;
  • Een wijziging van de algemene regel inzake de fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten (o.a. restaurant- en receptiekosten), alsmede enkele wijzigingen met betrekking tot bepaalde verworpen uitgaven.

De volgende stappen

Van zodra het ontwerp finaal is, zal het worden voorgelegd aan de coalitiepartijen in de context van de komende begrotingsonderhandelingen binnen de regering. Het is in deze fase nog onduidelijk of en wanneer een akkoord zal worden bereikt over de hervorming van het huidige vennootschapsbelastingregime.

Lees meer over de effecten van de voorgestelde hervorming in de personenbelasting. 

Contact

Indien u hierover verdere vragen heeft gelieve uw contactpersoon binnen onze Deloitte kantoren te contacteren of ons te mailen op info@deloitte-fiduciaire.be
Did you find this useful?