overbruggingsrecht-managementvennootschap

News

Het overbruggingsrecht & de managementvennootschap

COVID-19 

Gepubliceerd op 23/04/2020

Deze insight is van toepassing op zelfstandige consultants en dienstverleners die diensten verlenen via een (management)vennootschap. Dit artikel handelt niet over de bestuurder die (al dan niet via vennootschap dan wel als natuurlijk persoon) een mandaat heeft. Voor algemene informatie omtrent het overbruggingsrecht verwijzen we naar ons overzicht van de sociaalrechtelijke maatregelen voor zelfstandigen.

De belangrijkste vragen die worden belicht zijn:

  • of het lot van de opdrachtgever het recht op uitkering bepaalt voor de manager (neen)
  • of men de wedde vanuit de eigen managementvennootschap moet inperken (neen)
  • of het belangrijk is om de facturatiestroom vanuit de managementvennootschap aan de opdrachtgever in te perken indien u aanspraak wil maken op het overbruggingsrecht (ja)
  • of het voldoende is dat - in geval van meerdere opdrachtgevers - één opdrachtgever gedurende minstens 7 dagen geen werk meer verschaft (neen)

Algemeen principe

  1. Zelfstandigen die actief zijn onder de vorm van een managementvennootschap worden in sé niet rechtstreeks getroffen door de sluitingsmaatregelen die zijn opgelegd door de federale overheid. Dit neemt niet weg dat de activiteiten die zij uitoefenen via deze vennootschap voor hun "opdrachtgevers" grotendeels of zelfs volledig weggevallen kunnen zijn.

    Zij komen dus enkel in aanmerking voor de toepassing van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht indien zij vrijwillig voor minstens 7 kalenderdagen (in de betrokken maand) al hun activiteiten die zij via hun managementvennootschap uitoefenen volledig onderbreken (en op voorwaarde natuurlijk dat zij niet nog actief zijn en blijven in een andere hoedanigheid, hetzij als natuurlijk persoon, hetzij als mandataris/ werkend vennoot in een andere vennootschap).
  2. Volledig onderbreken wil niet zeggen dat er helemaal geen enkele activiteit meer mag uitgeoefend worden binnen de managementvennootschap. Beperkte taken, zgn. taken van gering belang, gelinkt aan de onderbroken activiteit vormen geen obstakel voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Dit moet restrictief geïnterpreteerd worden en omvat bijvoorbeeld het beantwoorden van telefoons of e-mails, of andere taken, zoals het opstellen van facturen betreffende geleverde prestaties, die erop gericht zijn het voortbestaan van de activiteit te verzekeren. Het verstrekken van adviezen daarentegen, onder welke vorm dan ook, is niet toegelaten.
  3. Het feit dat de zelfstandige nog bezoldigingen, inclusief voordelen van alle aard, ontvangt vanuit zijn eigen managementvennootschap, is op zich geen beletsel om het overbruggingsrecht te genieten. (Op de facturatiestroom vanuit de opdrachtgever naar de managementvennootschap gaan we verder dieper in).

Toepassing

In onderstaande hypotheses gaan we ervan uit dat de managementvennootschap één opdrachtgever heeft. Deze analyse moet bijgevolg toegepast worden op iedere vennootschap waarvoor de managementvennootschap werkt. Het overbruggingsrecht kan enkel genoten worden indien voor alle vennootschappen aan de voorwaarden voldaan is.

Hypothese 1

Persoon X werkt via zijn/haar managementvennootschap voor een onderneming-opdrachtgever die niet verplicht moet sluiten of die geen 7 dagen vrijwillig gesloten is.

Er is tijdelijk (gedurende de non-activiteit) geen facturatie vanuit de managementvennootschap naar de opdrachtgever Er is tijdelijk non-activiteit, maar de facturatie vanuit de managementvennootschap naar de opdrachtgever loopt onverminderd verder
Ja, recht op overbruggingsrecht als aan de voormelde algemene principes wordt voldaan. Neen, geen recht op overbruggingsrecht. 
Het feit dat de onderneming van de opdrachtgever nog actief is, speelt op zich geen rol om het overbruggingsrecht toe te kennen aan persoon X van de managementvennootschap indien deze laatste alle activiteiten heeft onderbroken. Persoon X mag ook geen enkele andere functie uitoefenen bij de opdrachtgever of nog actief zijn voor een andere onderneming-opdrachtgever. Als de facturatie vanuit de managementvennootschap naar de opdrachtgever onverkort verder blijft lopen dan is er in principe geen recht op overbruggingsrecht (want "facturatie" veronderstelt dat er tegenprestaties worden geleverd) tenzij het zou gaan om facturatie die betrekking heeft op reeds voordien (vóór de onderbreking) geleverde prestaties of dat het zou gaan om een beperkte facturatie die kadert  in wat we de zgn. "kostenfacturatie inzake voordelen in natura" (zoals gebruik wagen, gsm, laptop, internet, enz.) zouden kunnen noemen. Deze laatste zijn immers over het algemeen in de praktijk niet gekoppeld aan een concrete activiteit.

 

Hypothese 2

Persoon X werkt via zijn/haar managementvennootschap voor een onderneming-opdrachtgever die wel verplicht moet sluiten of die minstens 7 dagen vrijwillig gesloten is.

Er is tijdelijk (gedurende de non-activiteit) geen facturatie vanuit de managementvennootschap naar de opdrachtgever Er is tijdelijk non-activiteit, maar de facturatie vanuit de managementvennootschap naar de opdrachtgever loopt onverminderd verder
Ja, recht op overbruggingsrecht als aan de voormelde algemene principes wordt voldaan.  Neen, geen recht op overbruggingsrecht.
Zelfde redenering als hierboven. Zelfde redenering als hierboven.

 

Hypothese 3

(De managementvennootschap van) persoon X levert minstens 7 kalenderdagen (in de betrokken maand) geen prestaties. De managementvennootschap ontvangt ononderbroken verder huurinkomsten voor een handelspand.

De analyse blijft hetzelfde. Vermits het hier gaat om huuropbrengsten/inkomsten die voortvloeien uit beheer van het vermogen van de managementvennootschap (onroerende inkomsten/inkomsten onderworpen aan de vennootschapsbelasting) moeten deze inkomsten niet in rekening worden gebracht en vormen ze op zich geen beletsel voor het overbruggingsrecht.

 

We stelden een bijkomende vraag rond het lot van bestuurders in holdingvennootschappen en patrimoniumvennootschappen. Hier komen we later op terug.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Valerie Devos
vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?