schenking-van-goederen-en-giften-natura-zorginstellingen

News

Schenking van goederen en giften in natura aan zorginstellingen

COVID-19 

Gepubliceerd op 31/03/2020

In het kader van de strijd tegen COVID-19, heeft de administratie beslist om te voorzien in tijdelijke steunmaatregelen voor de schenking van goederen en giften in natura aan zorginstellingen inzake btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting.

De maatregelen zijn van toepassing op schenkingen die gebeuren van 01.03.2020 tot en met 30.06.2020.

Btw

De maatregel voorziet dat ondernemingen bepaalde goederen kunnen schenken aan zorginstellingen zonder nadelige btw-gevolgen.

Dit wil zeggen dat ze de goederen gratis kunnen weggeven zonder dat dit impact heeft op het recht op aftrek van de onderneming.

Voorwaarden

  • Bedoelde goederen: medische hulpmiddelen en hulpstukken en beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten. Het schenken van geneesmiddelen wordt hier niet bedoeld.
  • Begunstigde: instellingen voor gezondheidszorg bedoeld in de gecoördineerde wet van 10.07.2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
  • Btw-verplichtingen: als bewijs van de schenking dient per schenking een document opgesteld te worden waarin de zorginstelling bevestigt de desbetreffende goederen gratis verkregen te hebben.

Vennootschapsbelasting (VenB) en belasting van niet-inwoners/vennootschappen (BNI-ven)

De schenking van goederen kan op vlak van inkomstenbelastingen leiden tot het verwerpen van de aankoopkost of tot een bijkomende taxatie wegens het verlenen van een abnormaal of goedgunstig voordeel.

In het kader van de strijd tegen COVID-19, wordt er vanuit gegaan dat de schenker geen enkel voordeel voor zichzelf heeft verkregen en de geschonken goederen uitsluitend toekomen aan de begunstigden. Bijgevolg zullen de geschonken goederen niet in aanmerking komen voor de toepassing van de verleende abnormale of goedgunstige voordelen. Bovendien zijn de kosten die verband houden met de geschonken goederen in principe fiscaal aftrekbaar.

Voorwaarden

Er moet voldaan zijn aan alle voorwaarden inzake btw. Indien de schenker (vennootschap) niet onderworpen is aan de btw, zullen dezelfde hiervoor aangehaalde maatregelen van toepassing zijn voor zover die schenker hetzelfde bewijs levert als de btw-belastingplichtigen.

Personenbelasting (PB) en belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen (BNI-NAT. PERS.)

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen (ondernemers of beoefenaars van een vrij beroep) die onderworpen zijn aan de PB of aan de BNI-nat. pers. gelden mutatis mutandis de bepalingen die hiervoor zijn vermeld voor de Ven B en de BNI-ven.

Belastingvermindering voor giften in natura

De minister van Financiën heeft beslist om bij hoge uitzondering en tijdelijk, giften in natura met een waarde van tenminste 40 EUR aan welbepaalde instellingen in aanmerking te laten komen voor de belastingvermindering voor giften. De giften in natura moeten wel uitsluitend gebeuren aan de Belgische universitaire ziekenhuizen of OCMW-ziekenhuizen (hierna: de ziekenhuizen).

Het gaat over giften die bestaan uit allerhande vormen van medisch materiaal alsook van producten dienstig in de strijd tegen het Coronavirus en dat als zodanig door de ziekenhuizen wordt aangemerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld over (niet beperkende lijst): mondmaskers, ontsmettende middelen, testsets voor het Coronavirus, beademingstoestellen, beschermende kledij, …

De waarde van de giften in natura wordt vastgesteld op basis van een aankoopfactuur van het geschonken medisch materiaal of op basis van een raming van de waarde van het geschonken materiaal door het ziekenhuis dat de gift ontvangt.

Een attest vanwege de ziekenhuizen is vereist voor de belastingplichtige die aanspraak wenst te maken op de belastingvermindering in het kader van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen (aanslagjaar 2021 – inkomsten van 2020).

 

Contacteer uw Deloitte Accountancy Trusted Advisor voor meer info.

Did you find this useful?