vakantie-nemen-in-tijden-van-corona

News

Vakantie nemen in tijden van corona

COVID-19 

Omwille van de coronacrisis ervaren werkgevers soms een aanzienlijke terugval van de activiteit binnen hun onderneming. Andere ondernemingen hebben dan weer te kampen met een toename in de werkdruk. Kan een werkgever enerzijds zijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen? Kan een werknemer anderzijds van zijn werkgever eisen dat hij nu vakantie toestaat?

Gepubliceerd op 29/04/2020

Voor sommige ondernemingen is het interessant dat hun werknemers tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk vakantie opnemen. Ze ervaren nu een kalmere periode, verwachten een sterke toename van opdrachten eens de situatie zich opnieuw zal normaliseren en hebben er dus belang bij dat hun werknemers niet al hun verlof opsparen. In tegenstelling tot bij het gebruik van tijdelijke werkloosheid, zal een werknemer geen loonverlies lijden wanneer hij vakantie opneemt. Echter zullen sommige werknemers ongetwijfeld liever wachten met het opnemen van hun vakantie totdat de maatregelen worden versoepeld. Hoe dienen we juridisch met deze tegengestelde belangen om te gaan?

Een werkgever kan zijn werknemers niet eenzijdig verplichten om vakantie op te nemen op een tijdstip dat hem goed uitkomt. Een werknemer kan evenmin eenzijdig een periode van vakantie afdwingen bij zijn werkgever. De wetgeving omtrent vakantie blijft hierover onveranderd van toepassing. We lichten deze hieronder nog even beknopt toe.

In eerste instantie moet worden nagegaan of er op sectorniveau bepaalde afspraken zijn vastgelegd omtrent de datum van de vakantie en de eventuele verdeling ervan. Dit komt bijvoorbeeld voor in de bouwsector. Deze sectorale afspraken moeten worden vastgelegd ten laatste op 31 december van het jaar dat het vakantiejaar voorafgaat en kunnen bijgevolg voor dit jaar niet meer worden gewijzigd.

Indien er sectoraal geen regeling werd getroffen, moet er nagegaan worden of er op ondernemingsniveau is voorzien in een collectieve sluiting of een verplichte periode van vakantie. Het tijdstip van de collectieve sluiting moet in een akkoord met de ondernemingsraad of, bij gebrek daaraan, met de vakbondsafvaardiging worden vastgelegd. Wanneer er geen ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is, worden deze afspraken gemaakt met de werknemers. Nadat een akkoord is gesloten, moeten deze data worden opgenomen in het arbeidsreglement. Als de werkgever iets wenst te veranderen aan de verplichte vakantieperiode die is vastgelegd via een collectief akkoord dient dit te gebeuren volgens dezelfde procedure. Ook hier is een eenzijdige wijziging bijgevolg niet mogelijk.
We wijzen er in dit kader op dat de wet een aantal algemene regels heeft vastgelegd inzake vakantie, dewelke meestal worden hernomen en zelfs vaak nog worden uitgebreid in het arbeidsreglement. Deze algemene regels verplichten bijvoorbeeld tot opname van vakantie tegen het einde van het kalenderjaar en geven voorrang aan gezinshoofden om vakantie op te nemen tijdens schoolvakanties. Neem dus zeker uw arbeidsreglement nog eens bij de hand om de toepasselijke regels in dit kader op te frissen.

Bij gebrek aan sectorale – en ondernemingsafspraken dient u als werkgever met iedere werknemer individueel een akkoord af te sluiten over de opname van diens vakantie. Ook in het huidige klimaat is een akkoord tussen werkgever en werknemer dus steeds vereist en kan niet eenzijdig een tijdstip worden opgelegd waarop vakantie moet worden genomen. Omwille van de bestaande uitzonderlijke omstandigheden kan de werkgever wel bepaalde aanbevelingen doen over het opnemen van vakantiedagen. Het is daarbij van belang de werknemers voldoende uitleg en informatie te verschaffen over de omstandigheden en redenen die dergelijke aanbevelingen teweegbrengen. Deze aanbevelingen zijn bovendien best hetzelfde voor alle werknemers met eenzelfde functie of van dezelfde afdeling en houden rekening met zowel de belangen van de onderneming als die van de werknemers.

Wordt er geen akkoord bereikt over de vakantie, zal in laatste instantie de rechtbank hierover uitspraak doen, maar onderhandelen om tot een akkoord te komen blijft uiteraard het primaire doel.

Did you find this useful?