verruiming-studentenarbeid-tweede-kwartaal

News

Verruiming studentenarbeid in het tweede kwartaal

COVID-19 

Gepubliceerd op 28/04/2020

Naar aanleiding van de verhoogde werkdruk in bepaalde sectoren in coronatijden (zoals bv. de voedingssector) verruimt de RSZ de mogelijkheid om beroep te doen op jobstudenten. 

Studenten kunnen tijdens het tweede kwartaal van 2020 studentenarbeid verrichten zonder dat deze uren meetellen voor hun contingent van 475 uren per jaar en dit ongeacht de sector. Voor deze uren gelden verlaagde RSZ-bijdragen (namelijk een solidariteitsbijdrage van 5,42% in hoofde van de werkgever en van 2,71% in hoofde van de student). Dit werd intussen ook zo bevestigd door de RSZ in hun administratieve instructies.

Indien de student het contingent reeds had opgebruikt of gereserveerd voor het derde en vierde kwartaal, kan toch de solidariteitsbijdrage worden toegepast op de uren die de student presteert in het tweede kwartaal. 

De gewone aangifteregels blijven van toepassing op de student. Er dient een Dimona ‘STU’ aangifte plaats te vinden voor de aanvang van de tewerkstelling en een DmfA aangifte na afloop van de tewerkstelling van de gepresteerde uren. Een  toename van de tewerkstelling als student, kan ertoe leiden dat het recht op kinderbijslag of het statuut als persoon ten laste verloren gaat. De bevoegde instanties zijn een aanpassing van de regels aan het bekijken om deze ongewenste effecten te vermijden. 

De algemene regels aangaande studentenarbeid blijven gelden. Om te kunnen genieten van de verlaagde RSZ-bijdragen dient een arbeidsovereenkomst voor studenten voorzien te worden en mag de student enkel tewerkgesteld worden tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen. Het is niet mogelijk om studenten van het middelbaar onderwijs tewerk te stellen op de uren waarop zij normaal gezien lessen hadden moeten volgen. 

Studenten van het hoger of universitair onderwijs, kunnen een studentenovereenkomst afsluiten, voor de uren waarop zij niet verplicht dienen deel te nemen aan de lessen en voor zover zij hun hoofdstatuut van student steeds blijven behouden. 

De tewerkstelling van studenten is vanzelfsprekend enkel mogelijk indien dit kan gebeuren in overeenstemming met de voorschriften en maatregelen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 

De FOD WASO betwijfelt bovendien of een tewerkstelling van studenten buiten de cruciale sectoren of op plaatsen waar ze bijvoorbeeld in contact kunnen komen met kwetsbare personen, wel verenigbaar is met de geest van de getroffen maatregelen. 

Did you find this useful?