Article

De innovatieaftrek is er!  

Sinds 20 februari is de langverwachte nieuwe innovatie-aftrek wettelijk een feit. Deze aftrek vervangt de vroegere octrooi-aftrek die sinds 2007 van toepassing was. De nieuwe wetgeving kan retroactief toegepast worden vanaf 1 juli 2016.

Het nieuwe regime is enerzijds een uitbreiding maar ook een beperking van de vroegere octrooi-aftrek. Hierna worden de belangrijkste kenmerken van de nieuwe aftrek uiteengezet.

In aanmerking komende intellectuele eigendomsrechten

Het spectrum aan intellectuele eigendomsrechten die in aanmerking kunnen komen voor de aftrek is uitgebreid. Waar voorheen enkel octrooien/patenten (en aanvullende beschermingscertificaten) in aanmerking kwamen, vallen nu onder meer ook kwekersrechten en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s binnen het toepassingsgebied.

Met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's moet er evenwel aangetoond kunnen worden dat deze kaderen binnen een kwalificerend O&O-project of –programma

In aanmerking komende inkomsten

Waar voorheen enkel licentievergoedingen verbonden aan (1) patenten, (2) patentinkomsten begrepen in de productprijs van goederen of diensten en (3) patentinkomsten inbegrepen in het productieproces in aanmerking kwamen, komen nu ook onderstaande inkomsten in aanmerking voor de innovatie-aftrek:

-     Schadevergoedingen die de vennootschap ontvangt ingevolge een schending van het intellectueel eigendomsrecht;

-     Bedragen verkregen naar aanleiding van de vervreemding van een intellectueel eigendomsrecht dat de aard van vast actief heeft (mits herinvestering in eigen O&O).

Om te kunnen genieten van de aftrek dient de vennootschap eigenaar, mede-eigenaar, licentiehouder (exclusief of niet-exclusief) of vruchtgebruiker te zijn van het intellectueel eigendomsrecht.

Netto-inkomsten benadering

Daar waar de octrooi-aftrek nog werd toegepast op de bruto octrooi-inkomsten wordt de nieuwe innovatieaftrek berekend op de netto innovatie–inkomsten, i.e. de bruto-inkomsten verminderd met alle kosten verbonden aan het intellectueel eigendomsrecht.

Indien de netto-inkomen benadering een negatief resultaat oplevert, wordt dit negatieve resultaat achtereenvolgens van de netto innovatie-inkomsten van elk volgend belastbaar tijdperk in mindering gebracht.

Nexus-breuk

Naast de netto-inkomsten benadering wordt het belastingvoordeel nog verder beperkt met de zogenoemde “nexus breuk”.

Het principe van deze benadering is dat de eigen uitgaven voor het ontwikkelen van specifieke kwalificerende immateriële vaste activa (IP) worden gebruikt als een indicatie voor de aanwezigheid van “substantiële activiteiten” in hoofde van de belastingplichtigen die de innovatieaftrek willen toepassen.

In het bijzonder gaat het om een breuk met in de teller de eigen/kwalificerende O&O uitgaven m.b.t. de kwalificerende IP en in de noemer de totale uitgaven m.b.t de kwalificerende IP

Innovatieaftrek percentage

Het resulterende bedrag na het berekenen van het netto inkomen en het toepassen van de “nexus-breuk” komt in aanmerking voor een aftrek ten belope van 85%.

Een niet-benutte innovatieaftrek kan onbeperkt worden overgedragen naar volgende belastbare tijdperken.

Inwerkingtreding

Het nieuwe regime gaat retroactief van kracht vanaf 1 juli 2016.

Voor octrooien die reeds vóór 1 juli 2016 werden aangevraagd, of voor die datum werden verworven, kan de vennootschap evenwel opteren om de octrooi-aftrek toe te passen. Er geldt dan een overgangsregeling voor de octrooi-inkomsten die tot 30 juni 2021 worden behaald (onherroepelijke keuze).

Contacten

Indien u verdere vragen heeft over de nieuwe innovatie-aftrek, aarzel dan niet contact op te nemen met één van onderstaande personen:

Antwerpen Franky Hillen + 32 3 800 89 48
Limburg Joachim Claes + 32 2 600 67 77
Oost-Vlaanderen Nele Vancaeneghem + 32 9 393 75 14
Vlaams Brabant Johan Tacq + 32 16 31 41 76
West-Vlaanderen Inge Timmerman + 32 51 66 46 80

 

Did you find this useful?