Article

Maatregelen van de nieuwe federale regering

Een eerste overzicht

Beste ondernemer


Na 135 dagen onderhandelen is er een federaal regeerakkoord en de grote lijnen worden stilaan bekend.
Hierbij willen wij samenvatten wat deze maatregelen voor u zouden betekenen als:

 • Ondernemer
 • Consument
 • Spaarder

Ondernemer

 • De roerende voorheffing op de liquidatiebonus zou behouden blijven op 25%. Voor kmo’s zou echter de mogelijkheid worden ingevoerd om de belaste reserves van de vennootschap op een onbeschikbare rekening over te boeken mits betaling van 10% roerende voorheffing. In geval van latere liquidatie zou op deze bedragen geen roerende voorheffing meer verschuldigd zijn. Worden er vroeger onbeschikbare reserves uitgekeerd, dan geldt er een overgangsregeling met degressieve tarieven.
 • De aanslag op geheime commissielonen van 309% zou worden aangepast: het tarief zou drastisch worden verminderd en ook het toepassingsgebied zou worden beperkt tot situaties waarin een onwil is om de genieter bekend te maken.
 • Er zou een slimme indexsprong komen waarbij de uitkeringen en laagste lonen zouden worden ontzien. De omvang van de indexsprong zou per sector worden afgesproken met de sociale partners.
 • De sociale werkgeversbijdragen zouden op termijn zakken van 33% tot 25%. Bestaande lastenverlagingen zouden hierin worden verwerkt. De totale lastenverlaging van deze maatregel voor de werkgevers zou 2,4 miljard euro bedragen.
 • De periode van het gewaarborgd loon dat ingeval van langdurige ziekte door de werkgever dient te worden uitbetaald, wordt verlengd tot 2 maanden en dit zowel voor arbeiders als bedienden.
 • De wettelijke pensioenleeftijd zou vanaf 2025 worden verhoogd van 65 jaar naar 66 jaar en vanaf 2030 naar 67 jaar. Ook de minimumleeftijd voor vervroegd en brugpensioen zou worden verhoogd. Telkens zouden er overgangs- en/of uitzonderingsmaatregelen zijn.
 • De accijnzen op diesel zouden worden opgetrokken tot het niveau van Nederland.
 • Het bedrag van de forfaitaire beroepskosten zou vanaf 2018 worden verhoogd. Dit zou moeten leiden tot een belastingverlaging van 250 EUR per werkende.
 • Een door Europa verplicht in te voeren nieuwe btw-behandeling van e-commerce zou nu ook worden ingevoerd.

Consument

 • De accijnzen op tabak zouden worden verhoogd.
 • De accijnzen op alcoholische dranken (met mogelijk een uitzondering voor bier), koffie en energie zouden een jaarlijkse automatische indexering ondergaan.

Spaarder

 • Er zou een doorkijkbelasting (ook al “Kaaimantaks” genoemd) worden ingevoerd die inkomsten belast uit juridische constructies (zoals trusts en stichtingen) waarvan de belastingplichtige oprichter of begunstigde is.
 • Het via pensioensparen opgebouwde kapitaal per 31/12/2014 zou de komende 5 jaar worden belast aan telkens 1% en op 60-jarige leeftijd zou er een belasting van 3% worden toegepast. Deze regeling zou de bestaande regeling vervangen van een eenmalige taxatie van 10% op 60-jarige leeftijd.
 • Het vrijgesteld bedrag van interesten op spaarrekeningen zou niet langer worden geïndexeerd, net als de belastingvermindering voor het lange termijn sparen.
 • De door de vorige regering tijdelijk ingevoerde verhoging van de taks op transacties met beursgenoteerde aandelen (transactietaks) zou permanent worden.

Deze maatregelen zijn volledig, noch definitief. Wilt u op de hoogte blijven, surf dan naar de Deloitte Tax Reforms Hub.
Uiteraard kan u ook steeds terecht bij uw Deloitte vertrouwenspersoon die dit graag verder met u bespreekt.
 

Did you find this useful?