Analysis

Een unieke groei- of overname opportuniteit op de radar: hoe kan de overheid u bij de financiering hiervan een duwtje in de rug geven?

Wanneer u als ondernemer een interessante groei of overname opportuniteit geïdentificeerd hebt, dringt zich telkens een belangrijk financieringsvraagstuk op. Veelal beschikt u als groeiende onderneming – ondanks het interessante karakter van de opportuniteit – over relatief weinig eigen middelen of waarborgen. In deze situatie kan de overheid concrete ondersteuning bieden via aanreiken van een (achtergestelde) lening en/of een overheidswaarborg.

Bij de evaluatie van uw kredietdossier door uw bankier staan onder andere het vertrouwen in de ondernemer/onderneming, de beschikbare eigen inbreng, de terugbetalingscapaciteit en de eventuele beschikbare bancaire waarborgen centraal. Bij belangrijke groei-investeringen (bv. uitbreiding, overname,…) krijgen de bovenstaande punten bijzondere aandacht. Indien u als jonge of groeiende onderneming op dat moment (nog) niet over voldoende eigen middelen en waarborgen beschikt moet u op zoek naar een alternatieve oplossing.

Een overheidslening als hefboom voor uw eigen inbreng

Financiële instellingen vragen bij een groeifinanciering gemiddeld 25 à 30% eigen inbreng om zowel de ondernemer te laten delen in het risico als een financiële buffer te voorzien. Zeker voor jonge of groeiende ondernemingen is deze voorwaarde niet altijd evident in te vullen. Een oplossing kan er dan ook in bestaan om de beperkte eigen inbreng aan te vullen met een bijkomende lening van een derde financier. Bancaire instellingen beschouwen deze financiële injectie immers als een vorm van risicospreiding en bijkomende financiële buffer voor het project. Dergelijke (achtergestelde) lening heeft typisch een langere looptijd en hogere intrestvergoeding dan het bancaire krediet. Tevens wordt meestal een aflossingsvrije periode voorzien bij de start van de lening. Deze aflossingsvrije periode ondersteunt de haalbaarheid van het project, bv. tijdens de belangrijke eerste jaren na de overname. Indien er formeel geen aflossingen voorzien zijn op deze lening gedurende de looptijd van het bancaire krediet wordt deze lening formeel als “achtergesteld” of “quasi equity” beschouwd door de banken.

Dit type lening kan zowel door private investeerders als de overheid aangereikt worden. Zo biedt de Vlaamse overheid KMO’s de zogenaamde cofinanciering formule aan. Aanvullend op de toegekende bankfinanciering kan het Participatiefonds Vlaanderen een gedeelte achtergestelde lening voor haar rekening nemen. Voor bedragen van meer dan 350.000 EUR overheidslening dient de ondernemer hiervoor een apart kredietdossier in te dienen. Onder dat drempelbedrag “volgt” het Participatiefonds de bancaire beslissing. De leningsbedragen worden in deze gevallen bepaald in functie van de eigen inbreng en de terugbetalingscapaciteit van het dossier. Op die manier wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de financiering voor een groeiproject met voldoende terugbetalingscapaciteit ook met een beperktere eigen inbreng alsnog te vervolledigen.

Een overheidswaarborg als hefboom voor uw waarborgstructuur

Tegenover de meeste bancaire financieringen wordt gevraagd om als onderneming de nodige waarborgen te verstrekken. Ook hier is dit onder andere voor jonge en groeiende ondernemingen geen evidentie. In sommige gevallen is bv. het onroerend goed al gewaarborgd of beschikt de onderneming over te weinig tastbare activa. De Vlaamse overheid erkent deze problematiek en reikt hiervoor de zogenaamde tweede waarborgregeling als oplossing aan. Concreet is er – zowel voor KMO’s als grote ondernemingen - de mogelijkheid om tot 75% van de bancaire financiering te laten bewaarborgen via de Vlaamse overheid. Op die manier wenst de overheid financiële instellingen over de streep te trekken bij het toekennen van kredieten in een situatie met beperkte waarborgmogelijkheden. Voor overheidswaarborgen tot 750.000 EUR “volgt” de Vlaamse overheid automatisch de bancaire beslissing. Voor aanvragen van meer dan 750.000 EUR wordt er een aparte goedkeuring van het dossier voorzien. Uit ervaring blijkt dat de doorlooptijd van dergelijke aanvragen vergelijkbaar zijn met het proces van een bancaire kredietaanvraag. Voor het verkrijgen van een dergelijke waarborg betaalt de onderneming een eenmalige premie in functie van de looptijd en het gewaarborgde bedrag.

De overheid als ruggensteun van uw financieringsstructuur: een onderbenut instrument?

Uit de praktijk blijkt dat de ondersteuning via een overheidslening of een bijkomende overheidswaarborg wellicht nog te weinig gekend is. Dergelijke tussenkomst als onderdeel van de financiering van uw onderneming is immers een geprefereerde oplossing ten opzichte van een duurdere financieringsstructuur (bv. via het aantrekken van een nieuwe aandeelhouder of nieuw kapitaal), het verlenen van persoonlijke zekerheden, het bijstellen van uw investeringsproject of het negatief advies op uw financieringsvraag. Bij het gebruik van de financieringshefbomen die de overheid aanreikt, is het van belang deze pro-actief en tijdig in gesprek te brengen met de andere betrokken stakeholders. Enkel op die manier kunnen deze instrumenten hun rol als facilitator van financieringsmarkt en de economie ten volle spelen en de financiering van de groei-ambities van uw onderneming mogelijk maken.

Gepubliceerd op 15 maart 2016

"Bij het gebruik van de financieringshefbomen die de overheid aanreikt, is het van belang deze pro-actief en tijdig in gesprek te brengen met de andere betrokken stakeholders."
Philippe Artois, senior Manager M&A & Finance

Did you find this useful?