impact-brexit-commerciele-contracten

News

Maak uw commerciële contracten Brexit-proof

KMO-update

In navolging van de laatste verlenging van de Brexit-deadline zal het Verenigd Koninkrijk (‘VK’) de Europese Unie (‘EU’) wellicht ten laatste op 31 oktober 2019 verlaten, met of zonder deal. Een vervroegde uittreding van het VK behoort nog steeds tot de mogelijkheden, wanneer Theresa May er alsnog in zou slagen om het uitstapakkoord te laten goedkeuren voor het verstrijken van de deadline.

Wat betekent dit voor uw onderneming?

De rechtsonzekerheid houdt aan, maar de verlenging van de Brexit-deadline biedt ondernemingen wel de uitgelezen kans om zich alsnog voor te bereiden op een (no-deal) Brexit. Eén van de actiepunten is het screenen en eventueel aanpassen van commerciële contracten die geaffecteerd (kunnen) worden door een Brexit: contracten met een medecontractant uit het VK, contracten die worden uitgevoerd in het VK, maar ook contracten die onrechtstreeks gelinkt zijn aan het VK, bijvoorbeeld doordat ze de doorverkoop betreffen van producten die werden aangekocht in het VK.

Belangrijk hierbij is dat een Brexit, onder meer door de Britse High Court, niet wordt weerhouden als een situatie van overmacht en dus in principe geen reden vormt voor de beëindiging of herziening van een contract. Dit onderstreept des te meer het belang van het Brexit-proof maken van uw contracten.

Waarop letten bij contract review?

Volgende aspecten verdienen bijzondere aandacht: 

  • Beëindigingsclausules: Eerst en vooral moet u nagaan of de Brexit op zich een reden kan zijn om de overeenkomst te beëindigen wegens gebrek aan of verstoorde economische waarde, voor u of voor uw medecontractant.
  • Aanpassingsclausules: Verder dringt zich de vraag op of bijvoorbeeld een eenzijdige prijsherziening toegestaan is in het licht van een Brexit. U kunt op de gewijzigde omstandigheden van een Brexit anticiperen door in de overeenkomst alvast een “Brexit-clausule” toe te voegen, die het recht geeft om bepaalde afspraken of prijzen eenzijdig te wijzigen of minstens te heronderhandelen bij het definitief worden van de Brexit.
  • Leveringscondities: Ook moet u achterhalen wie het risico draagt van verhoogde transportkosten, bijkomende douaneformaliteiten en daarbij aansluitend mogelijke vertragingen in de levering. Het is goed mogelijk dat in het licht van de Brexit een aanpassing van de gebruikelijke Incoterm® aangewezen is.
  • Valuta: Verder moet u rekening houden met een mogelijke schommeling in de wisselkoers van de Britse pond. Belangrijk is te detecteren waar het wisselkoersrisico ligt om desgewenst de prijsclausule aan te passen.
  • Territoria: Indien bepaalde clausules verwijzen naar de “Europese Unie”, bijvoorbeeld bij de toekenning van een territorium aan een distributeur, zullen de partijen moeten verduidelijken of het VK na de Brexit al dan niet nog gevat zal zijn door de overeenkomst.
  • Licenties en vergunningen: Verder moet worden gecheckt welke licenties en vergunningen voorheen voor de ganse EU van toepassing waren en nu dus afzonderlijk voor het VK geregeld zullen zijn. In die bepaalde gevallen zullen nieuwe licenties en vergunning nodig zijn.
  • Intellectuele Eigendom: Ook dient u na te gaan welke bescherming uw merken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten nog genieten nadat het VK de EU heeft verlaten. Mogelijks zal een bijkomende registratie in het VK nodig zijn.
  • Uitwisselen van persoonsgegevens: Net op het ogenblik dat veel ondernemingen klaar zijn met hun GDPR-oefening, zal de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de EU en het VK wijzigen als gevolg van de Brexit. Immers, na de Brexit wordt het VK gezien als een derde land, waardoor een uitwisseling van persoonsgegevens naar een entiteit in het VK enkel toegelaten zal zijn mits bijkomende waarborgen.

Hoe kunnen wij u bijstaan?

Met een multidisciplinair team brengen wij uw contractuele verhoudingen in kaart en onderwerpen wij uw contracten aan een Brexit-screening. Hierbij wordt aangeduid welke contracten geaffecteerd kunnen worden door een Brexit, met de bijhorende risico’s.

Vervolgens adviseren wij u waar aanpassingen van uw lopende overeenkomsten noodzakelijk zijn en of dit eenzijdig kan, dan wel via onderhandelingen. Ook uw template overeenkomsten en algemene aan- en verkoopvoorwaarden kunnen worden aangepast voor toekomstige transacties en contractuele relaties.

Het in kaart brengen van uw transacties en de nodige voorbereidingen treffen op een (no-deal) Brexit blijft dus nog steeds de boodschap. Dit zowel op gebied van uw contracten alsook op het gebied van btw en douane (aanvraag UK eori nummer, UK btw-nummer, douanevergunningen…).

Gepubliceerd op 14/05/2019

Did you find this useful?